5.000 litara goriva za dva mjeseca prevoza osuđenika, pritvorenika i maloljetnika koja borave u KPZ Banjaluka do zdravstvenih ustanova

selak-goran

Kazneno-popravni zavod Banja Luka je 27.03.2020. zaključio ugovor sa Nešković doo putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku goriva.

Kao razlog za primjenu ovog postupka navodi se „krajnja hitnost“ jer „ugovorni organ je proveo otvoreni postupak javne nabavke goriva, te je nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 08/1.030/052-94/20-1 od 10.02.2020. godine jedan od ponuđača uložio žalbu na ovu odluku, nakon čega je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH donijela rješenje broj: JN2-02-07-4-476-7/20 od 12.03.2020. godine kojim je usvojena žalba žalioca i postupak javne nabavke poništen u cjelosti. Međutim, uzimajući u obzir specifičnost ustanove i lica koja borave (osuđenici, pritvorenici i maloljetnici) i koji zahtijevaju zdravstvenu zaštitu i njegu, a za čije sprovođenje do zdravstvenih ustanova je neophodna predmetna roba, ugovorni organ se ne smije dovesti u situaciju da ima obustavljenu isporuku.“

Zakon o javnim nabavkama je jasno propisao uslove pod kojima se može provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja, a jedan od tih uslova je i „okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se  dovesti u vezu sa ugovornim organom“. U konkretnom slučaju poništena tenderska dokumentacija, koja, kako u svom Rješenju navodi Kancelarija za razmatranje žalbi BiH „grubo naršava opšte principe izčlana3. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer ugovorni organ dužan je da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenjajavnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom“ je sačinjena upravo od strane ugovornog organa, te je na ovaj način došlo do zloupotrebe Zakona.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21. ,22. ,23. ,24. i28. ovog zakona“, te zahtijevamo od nadležnih da poduzmu odgovarajuće mjere. #ćiribućiriba

Korona se desila… ali i adekvatan odgovor ZZO Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo

zavod_zdravstvenog_osiguranja_pio_mio_zgrada_rsa3

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u narednih 15 dana mora pripremiti rebalans budžeta i uskladiti ga sa stvarnim potrebama koje su se javile u vrijeme koronavirusa. Zaključak je to Skupštine KS koja je održana 23. marta 2020. godine. Upravo to predstavlja jedan od najvažnijih sistemskih odgovora na sve rastuće probleme u vezi sa trenutnom pandemijom.

Zastupnici su usvojili i zaključak kojim su naložili Zavodu da odmah iz tekućih rezervi prebaci 8.000.000 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme, koja u ovom trenutku nedostaje. To će svakako zahtijevati i izmjene u Planu nabavki, no najvažnije je da se ovom problemu pristupa planski i transparentno,kako se ne bi desili propusti i nepravilnosti u ova teška vremena. Prema riječima direktora Zavoda „finansijski plan Zavoda (a time i plan nabavki) je pravljen u idealnim uslovima, ali okolnosti su se posljednih mjesec dana promijenile i najvjerovatnije ćemo suspendovati neke od troškova.“ Upravo je to način na koji se odgovorno upravlja raspoloživim sredstvima u doba pandemije s ciljem zadovoljavanja potreba samih građana u novonastaloj situaciji. Međutim, nisu sve ustanove i institucije odgovorne kao ZZO Kantona Sarajevo, o čemu svjedoči neodustajanje od prethodno definisanih nabavki koje sada trenutno ne predstavljaju prioritet, a za šta se izdvajaju stotine hiljada, pa i milioni konvertibilnih maraka. #ćiribućiriba