Da li Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje opet ide u „sukob interesa“?

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje je objavilo otvoreni postupak nabavke usluge održavanja Oracle platforme i licenci za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje sa procjenjenom vrijednošću od 1.320.000,00 KM (bez PDV-a).

S obzirom da se radi o jako velikom poslu u vezi održavanja u oblasti IT, proveli smo analizu navedene nabavke i pripremljene tenderske dokumentacijte utvrdili da se radi o „redovnom“ poslu Federalnog zavoda za MIO/PIO. Krajem 2019. godine provedena je skoro istovjetna nabavkaOracle softverskih licenci za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje(1023-1-1-275-3-59/19)te je ugovor u vrijednosti od 2.130.112,05 KM (bez PDV-a) u 2019. godini dodijeljen konzorcijumu na čelu sa firmom ERC ZIPO. Uvidom u poslovne registre smo utvrdili da se radi o firmi čiji je puni naziv Elektronski računarski centar zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o. Sarajevo čiji je 100% vlasnik upravo Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. To predstavlja klasični „sukob interesa“ pa čak i po sadašnjim odredbama Zakona o javnim nabavkama (Član 52), koje kažu da „Ugovorni organ ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavci s privrednim subjektom, ako rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora tog ugovornog organa istovremeno: a) obavlja upravljačke poslove u tom privrednom subjektu ili b) je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 20%.“ Međutim, evidentno je da već godinama firma ERC ZIPO dobija brojne ugovore od svog osnivača.

Istovremeno je evidentno da postoji i namjera da se ugovor i ove godine dodijeli firmi ERC ZIPO imajući u vidu diskriminatorske zahtjeve za tehničkom i profesionalno sposobnošću koji je ugovorni organ definisao u okviru tenderske dokumentacije a koji se odnose na:

  • Da dobavljač treba da ima autorizaciju od strane proizvođača softvera za prodaju predmetne robe na teritoriji BiH
  • Da dobavljač ima zaključen jedan ugovor za usluge održavanja ili implementacije Oracle platformi i licenci čija vrijednost nije manja od procjenjene vrijednosti odnosno 1.320.000,00 KM (bez PDV-a), ili više ugovora čija vrijednost nije manja od 1.320.000 KM (bez PDV-a) zaključenim na području BiH u posljednje 3 godine
  • Da dobavljač ima najmanje 11 osoba sa raznim Oracle sertifikatima

Da li će Agencija za javne nabavke početi da provodi zakon te poništiti ovu nabavku ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač/grupa ponuđača koji su u sukobu interesa, vidjeće se u narednom periodu nakon otvaranja ponuda koje je predviđeno za 22. decembar u 11.15 časova.