Interesantne i „unosne“ nabavke prokresa dalekovodnih trasa od strane Elektroprenosa

Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. je raspisao otvoreno postupak nabavke usluga prokresa šume, sječe rastinja, krčenja i čišćenja u trasama dalekovoda sa procjenjenom vrijednošću od 790.000 KM (bez PDV-a). Planirano je zaključenje okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci a nije definisana podjela na lotove.

Ova nabavka je insteresantna jer odstupa od ustaljenih obrazaca istovjetnih nabavki firme Elektroprenos jer se u ranijem periodu praktikovala podjela na lotove prema operativnim područjima rada Elektroprenosa (Operativno područje Banja Luka, Operativno područje Tuzla, Operativno područje Mostar i Operativno područje Sarajevo). Međutim, da se ovom nabavkom planira diskriminacija i nejednak tretman potencijalnih ponuđača nagovještavaju zahtjevi za tehničkom i profesionalnom sposobnošću potencijalnih ponuđača odnosno:

  • Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora za izvršenje usluga čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 790.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine. Pod pojmom “karakter i kompleksnost slični” podrazumijeva se uspješna realizacija ugovora koji za predmet imaju izvršenje usluga sječe i prokresa rastinja u trasama dalekovoda, obaranje, okresivanje, ovršivanje i slično, stabala uz trasu dalekovoda koja, uz procjenu rizika za funkcionalnost dalekovoda, ugrožavaju sigurnost, kao i siječa i prokres šume u šumskim gazdinstvima i drugim pošumljenim površinama (šumovitim područjima).
  • Ponuđač mora da obezbijedi (odnosno da zapošljava ili ima na raspolaganju uz mogućnost angažmana) neophodan kadrovski kapacitet za pružanje usluga koje su predmet ove nabavke. Za izvršenje okvirnog sporazuma u predviđenom roku (1 godina) potrebno je da ponuđač ima na raspolaganju minimalno 10 radnika na sječi, kako bi se konkurentna usluga mogla realizovati u predviđenom roku (1 godina). Također, ponuđač treba da bude i tehnički opremljen i osposobljen te da koristi mjere kojima obezbjeđuje izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete.

Prema raspoloživim podacima u okviru portala javnih nabavki, e-nabavke, jedina firma koja zadovoljava prvi od 2 navedena zahtjeva je firma EKOS-STEP iz Zavidovića, koja je u posljedne 3 godine realizovala skoro sve poslove u vezi sječe i prokresa rastinja i šume u trasama dalekovoda za potrebe Elektroprenosa. Tako je u periodu od 2018 do danas, prema podacima e-Portala o javnim nabavkama, ova firma sa Elektroprenosom ugovorila poslove u vrijednosti od preko 955.000 KM (bez PDV-a). Kada se uzmu podaci o prihodima navedene firme, vidljivo je da su prihodi od ovih javnih nabavki skoro 90% ukupnih prihoda ove firme dok je dobit od ovih poslova u 2018. godini iznosila više od 40% ukupnih prihoda firme EKOS-STEP.  Ovi podaci bi svakako trebalo da bude signal kontrolnim institucijama da izvrše dodatne provjere navedene kompanije.