Mup RS često ima dodatne i nepredviđene radove 3

Broj obavještenja: 348-4-3-289-5-145/20

Ranije smo pisali o čestoj (zlo)upotrebi pregovaračkog postupka od strane ugovornog organa MUP RS (Broj obavještenja: 348-4-3-227-5-122/20 i 348-4-3-226-5-121/20). Ta praksa se nastavila, pa je dana 21.10.2020. Mup RS potpisao ugovor putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, sa Dzena Gradačac u vrijednosti 31.762,88 KM bez PDV-a za nepredviđene radove na rekonstrukciji i adaptaciji hangara u objekat za trening konja.

Kao razlog se navode„dodatni radovi uslijed potrebe da se u okviru ovog objekta formira funkcionalna cjelina koja bi omogućila efikasniji rad zaposlenih“. Zakonom o javnim nabavkama je predviđeno da se u slučaju nepredviđenih okolnosti može provesti ova vrsta postupka, međutim s obzirom da se ovakve nabavke prečesto provode, a trebale bi biti samo u izuzetnim slučajevima, stvara se sumnja u regularnosti provođenja ovih postupaka ovog ugovornog organa. Također sama utvrđena vrijednost ugovora za radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od granično dozvoljenih do 20% govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali, nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama.

Hitna nabavka dizela za 1,5 miliona KM 2

Broj obavještenja: 825-4-1-278-5-394/20

Ranije smo pisali kako ZP rudnik i termoelektrana Gacko ad kupuje euro dizel na nezakonit način (Broj obavještenja: 825-4-1-278-5-394/20). Sada isti ugovorni organ nastavlja staru praksu, te je dana 9.10.2020. godine sklopio ugovor sa Optima grupa doo Banjaluka za nabavku eurodizela u vrijednosti od 1.317.706,00 KM bez PDV-a, nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, iz razloga krajnje hitnosti.

Zakon  o javnim nabavkama predviđa mogućnost nabavke ovim netransparentnim postupkom iz razloga krajnje hitnosti, ali uz kumulativno ispunjene sljedeće uslove: da je postojao događaj nepredvidiv za ugovorni organ, da se ne mogu ispoštovati minimalni rokovi za transparentni postupak i da se okolnosti ne smiju dovesti u vezu sa ugovornim organom.

Ni jedan od ovih uslova nije obrazložen u na to predviđenom mjestu u obavještenju o dodjeli ugovora, te je teško povjerovati da su oni i postojali. Najčešće u ovakvim situacijama se dešava da ugovorni organ „zaboravi“ pokrenuti nabavku na vrijeme ili KRŽ zbog nezakonite tenderske dokumentacije poništi postupak, a u oba slučaja se radi o propustima ugovornog organa.

Također, ugovor je sklopljen 09.10.2020. godine, a kao trajanje ugovora navedeno je 15.09.2020. – 30.11.2020. godine, odnosno ugovor prije 24 dana prije potpisivanja, što je svakako nezakonito, te ugovorni organ jedno kršenje ZJN-a pokušava da sakrije drugim kršenjem ZJN-a.