180.000 KM u 6 dana za dezinfekciju i čišćenje zbog korona virusa

Clean-Money-Step-12

Podsjećamo:

»«RUDNICI MRKOG UGLJA ” BANOVIĆI ” DD BANOVIĆI su 24.03.2020. godine potpisali ugovor sa Sanit doo Tuzla za nabavku dezificijensa za ruke, radne površine, sanitarne čvorove i patose u visini od 55.363 KM. Nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave, a kao razlog provođenja ovog postupka navedena  je hitnost zbog corona virusa.

Ugovorni organ sa ovim ponuđačem, prema podacima sa Portala javnih nabavki je zaključio 20 ugovora po osnovu provedenog, također netransparentnog direktnog sporazuma, a više od pola je zaključeno na najviši iznos za direktni sporazum od 6.000 KM. U planu javnih nabavki za 2020. godinu na poziciji „materijal za održavanje čistoće“ predviđen je iznos od 70.281 KM.

Iako se ova nabavka čini opravdanom, ovako veliki iznos bi mogao ukazati i na zloupotrebu. Na web stranici ugovornog organa se ne može naći tenderska dokumentacija za ovu nabavku, pa se ne zna koliko je vremensko trajanje ugovora i koliko se predmetne robe nabavlja. Međutim jedan od uslova za provođenje pregovaračkog postupka bez objave zbog hitnosti je i da se „nemoguispoštovatiovimzakonomutvrđeniminimalnirokovizaotvoreni,ograničeniilipregovaračkipostupaksobjavomobavještenja“, a u konkretnom slučaju se, zbog godišnje planiranih ukupnih sredstava za materijal za čišćenje i iznosa samo za dezinficijense, čini kako se bar za dio sredstava mogao provesti otvoreni postupak.«

Isti dan sa istim ponuđačem zaključen je na isti način još jedan ugovor za „deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju u radnim prostorijama i organizacionim cjelinama RMU „Banovići“ d.d. Banovići“ u iznosu od 21.788,90 KM.

Šest dana poslije zaključivanja ovih ugovora 30.03.2020, isti ugovorni organ je zaključio još jedan ugovor pregovaračkim postupkom bez objave zbog hitnosti, a u vezi sa korona virusom sa Radex doo Banovići za „materijal za održavanje čistoće“ i to godišnje vrijednosti 77.113,50 KM bez PDV-a.

I u ovom slučaju sezbog prethodne nabavke, ali i velikog godišnjeg iznosa, čini kako se bar za dio sredstava mogao provesti otvoreni postupak.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21. ,22. ,23. ,24. i 28. ovog zakona“. #ćiribućiriba

Nabavki ima, ali pregovaračkog postupka nema

b84c5756f6a889fa332015e4458021f9_XL

U nastavku pregled nabavki provedenih pregovaračkim postupkom bez objave, zbog hitnosti, ugovornog organa JZU Institut za javno zdravstvo RS, vezanih za virus korona u posljednjih mjesec dana. Zbog specifičnosti situacije i iznosa zanimljivo ih je pogledati na jednom mjestu, kao i to da se skoro 60% iznosa, odnosno 5.622.000 KM odnosi na nabavku zaštitnih odijela. Također, interesantan je i podatak da je Institut nabavio 500 testova za brzu dijagnostiku korona virusa pojedinačne vrijednosti 77,64 KM bez PDV-a.

R.br Naziv Datum Predmet Dobavljač Iznos u KM
1 JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVORS 12.3.2020 Aparat za mehaničku ventilaciju PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT  DOO Banjaluka 348.000
2 -II- 13.3.2020 Zaštitna odijela AKO MED D.O.O.  Banjaluka 2.460.000
3 -II- 16.3.2020 Hirurška maska Stepmed Banjaluka 36.000
4 -II- 17.3.2020 Autoklav SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA  LUKA 13.500
5 -II- 17.3.2020 Sredstva za dezinfekciju “GALENFARM” D.O.O. GRADIŠKA 20.489
6 -II- 18.3.2020 Testovi za brzu dijagnostiku korona virusa AKO MED D.O.O.  Banjaluka 38.820
7 -II- 17.3.2020 Hirurške maske “PRO-TEN MEDICAL” D.O.O.  GRAČANICA 36.500
8 -II- 20.3.2020 Aparat za mehaničku ventilaciju PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT  D.O.O Banjaluka 696.000
9 -II- 20.3.2020 Virusne transportne podloge BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 13.500
10 -II- 20.3.2020 Zaštitna odijela MEDICAL D.O.O.  Mostar 185.000
11 -II- 21.3.2020 Mobilni RTG aparat ,,MEDICOM,, D.O.O. Bijeljina 1.020.000
12 -II- 24.3.2020 RT PCR BIOSISTEMI DOO SARAJEVO 48.000
13 -II- 24.3.2020 Zaštitna odijela MEDICAL D.O.O.  Mostar 370.000
14 -II- 27.3.2020 Hirurške maske SANITEKS D.D Velika Kladuša 700.000
15 -II- 27.3.2020 Respiratorne maske PROCONTROL D.O.O. Banjaluka 345.000
16 -II- 27.3.2020 Zaštitna odijela PROCONTROL D.O.O. Banjaluka 1.650.000
17 -II- 28.3.2020 Zaštitna odijela EMGEN DOO Ilidža 357.000
18 -II- 30.3.2020 Kolor dopler SHIMADZU D.O.O. Sarajevo 55.720
19 -II- 31.3.2020 Respirator ĐAKOVIĆ DOO Banjaluka 119.660
20 -II- 31.3.2020 RT PCR BIOSISTEMI DOO SARAJEVO 144.000
21 -II- 1.4.2020 Ultrazvuk ,,MEDICOM,, D.O.O. Bijeljina 258.000
22 -II- 2.4.2020 Zaštitna odijela Prevent BH d.o.o. Visoko 600.000
Ukupno 9.515.189

Dezinficijensi protiv Corone za ČISTO izbjegavanje pregovaračkog postupka

rudnik-banovici-direkcija

RUDNICI MRKOG UGLJA ” BANOVIĆI ” DD BANOVIĆI su 24.03.2020. godine potpisali ugovor sa Sanit doo Tuzla za nabavku dezinficijensa za ruke, radne površine, sanitarne čvorove i podove u visini od 55.363 KM. Nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave, a kao razlog provođenja ovog postupka navedena  je hitnost zbog corona virusa.

Ugovorni organ sa ovim ponuđačem, prema podacima sa Portala javnih nabavki je zaključio 20 ugovora po osnovu provedenog, također netransparentnog direktnog sporazuma, a više od pola je zaključeno na najviši iznos za direktni sporazum od 6.000 KM. U planu javnih nabavki za 2020. godinu na poziciji „materijal za održavanje čistoće“ predviđen je iznos od 70.281 KM.

Iako se ova nabavka čini opravdanom, ovako veliki iznos bi mogao ukazati i na zloupotrebu. Na web stranici ugovornog organa se ne može naći tenderska dokumentacija za ovu nabavku, pa se ne zna koliko je vremensko trajanje ugovora i koliko se predmetne robe nabavlja. Međutim, jedan od uslova za provođenje pregovaračkog postupka bez objave zbog hitnosti je i da se „ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja“, a u konkretnom slučaju se, zbog godišnje planiranih ukupnih sredstava za materijal za čišćenje i iznosa samo za dezinficijense,čini kako se bar za dio sredstava mogao provesti otvoreni postupak. #ćiribućiriba

5.000 litara goriva za dva mjeseca prevoza osuđenika, pritvorenika i maloljetnika koja borave u KPZ Banjaluka do zdravstvenih ustanova

selak-goran

Kazneno-popravni zavod Banja Luka je 27.03.2020. zaključio ugovor sa Nešković doo putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku goriva.

Kao razlog za primjenu ovog postupka navodi se „krajnja hitnost“ jer „ugovorni organ je proveo otvoreni postupak javne nabavke goriva, te je nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 08/1.030/052-94/20-1 od 10.02.2020. godine jedan od ponuđača uložio žalbu na ovu odluku, nakon čega je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH donijela rješenje broj: JN2-02-07-4-476-7/20 od 12.03.2020. godine kojim je usvojena žalba žalioca i postupak javne nabavke poništen u cjelosti. Međutim, uzimajući u obzir specifičnost ustanove i lica koja borave (osuđenici, pritvorenici i maloljetnici) i koji zahtijevaju zdravstvenu zaštitu i njegu, a za čije sprovođenje do zdravstvenih ustanova je neophodna predmetna roba, ugovorni organ se ne smije dovesti u situaciju da ima obustavljenu isporuku.“

Zakon o javnim nabavkama je jasno propisao uslove pod kojima se može provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja, a jedan od tih uslova je i „okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se  dovesti u vezu sa ugovornim organom“. U konkretnom slučaju poništena tenderska dokumentacija, koja, kako u svom Rješenju navodi Kancelarija za razmatranje žalbi BiH „grubo naršava opšte principe izčlana3. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer ugovorni organ dužan je da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenjajavnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom“ je sačinjena upravo od strane ugovornog organa, te je na ovaj način došlo do zloupotrebe Zakona.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21. ,22. ,23. ,24. i28. ovog zakona“, te zahtijevamo od nadležnih da poduzmu odgovarajuće mjere. #ćiribućiriba

Korona se desila… ali i adekvatan odgovor ZZO Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo

zavod_zdravstvenog_osiguranja_pio_mio_zgrada_rsa3

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u narednih 15 dana mora pripremiti rebalans budžeta i uskladiti ga sa stvarnim potrebama koje su se javile u vrijeme koronavirusa. Zaključak je to Skupštine KS koja je održana 23. marta 2020. godine. Upravo to predstavlja jedan od najvažnijih sistemskih odgovora na sve rastuće probleme u vezi sa trenutnom pandemijom.

Zastupnici su usvojili i zaključak kojim su naložili Zavodu da odmah iz tekućih rezervi prebaci 8.000.000 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme, koja u ovom trenutku nedostaje. To će svakako zahtijevati i izmjene u Planu nabavki, no najvažnije je da se ovom problemu pristupa planski i transparentno,kako se ne bi desili propusti i nepravilnosti u ova teška vremena. Prema riječima direktora Zavoda „finansijski plan Zavoda (a time i plan nabavki) je pravljen u idealnim uslovima, ali okolnosti su se posljednih mjesec dana promijenile i najvjerovatnije ćemo suspendovati neke od troškova.“ Upravo je to način na koji se odgovorno upravlja raspoloživim sredstvima u doba pandemije s ciljem zadovoljavanja potreba samih građana u novonastaloj situaciji. Međutim, nisu sve ustanove i institucije odgovorne kao ZZO Kantona Sarajevo, o čemu svjedoči neodustajanje od prethodno definisanih nabavki koje sada trenutno ne predstavljaju prioritet, a za šta se izdvajaju stotine hiljada, pa i milioni konvertibilnih maraka. #ćiribućiriba

Zaduživanje Puteva RS od 200 miliona KM– prioritet Vlade RSza vrijeme pandemije?!

 

jp_putevi_rs

Dana 24. marta 2020. godine, JP Putevi Republike Srpske su objaviliotvoreni postupak nabavke kreditnih sredstava u iznosu od 200 miliona KM za finansiranje investicionih ulaganja sa procijenjenom vrijednošću od 22.000.000 KM (bez PDV-a). Ova nabavka je pokrenuta Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-033/20, a na osnovu funkcije skupštine ovog javnog preduzeća. Treba istaći da je Vlada RS puni garant za uzimanje ovog kredita.

Nekoliko stvari je u najmanju ruku „kontroverzno“ kada je u pitanju ova nabavka. Radi se prvenstveno o jako velikom zaduženju bez razmatranja istog od strane Narodne skupštine RS, što je postalo skoro pa pravilo.  Također, prema uslovima koji su definisani (Kamatna stopa do 3%, grejs period od 2 godine, 7 godina za otplatu, uključujući grejs period, te iznos od 200 miliona KM), čak se može vidjeti da ni procijenjena vrijednost nabavke nije urađena adekvatno jer ona po navedenim uslovima iznosi oko 23.3 miliona KM (bez PDV-a), odnosno 27.250.000,00 (sa PDV-om).

Također je interesantna činjenica da je Vlada Republike Srpske ovu nabavku odobrila preduzeću JP „Putevi Republike Srpske“, iako za proteklih 6 godina nije provedena finansijska revizija ovog subjekta od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske,dok je revizija iz 2014. godine (koja se odnosila na podatke za 2013. godinu) dobila negativno revizorsko mišljenje.

Interesantna je i činjenica da se ovo kreditno zaduženje namjeravalo realizovati u sklopu kredita od Svjetske banke, te je još tokom oktobra 2019. godine isticano da Svjetska banka namjerava da finansira rehabilitaciju puteva u Republici Srpskoj (izvor: http://biznis.ba/svjetska-banka-finansira-rehabilitaciju-puteva-i-zeljeznica-u-rs/). Međutim, nije jasno zbog čega je Svjetska banka odustala od finansiranja navedenih potreba Puteva RS.

Na kraju, najporažavajuća činjenica se odnosi na okolnosti u okviru kojih se provodi navedena nabavka. I dok Vlada RS svakodnevno nastoji da „namakne“ nedostajuća sredstva za borbu protiv pandemije virusa korona, te negativnih posljedica ove pojave po čitav ekonomski prostor Republike Srpske, istovremeno se  Putevi RS zadužuju bez da se navodi jasna namjena za utrošak ovih sredstava u narednom periodu. Naznake postoje, ali one nisu dovoljne da bi se trebao realizovati jedan ovakav angažman, naročito u vrijeme kada se planiraju zaduženja za druge, mnogo urgentnije namjene. Stoga svakako nije jasno zašto Vlada RS nije povukla navedenu odluku iako je imala čak skoro 10 dana od prvog sastanka za definisanje anti-kriznih ekonomskih mjera prouzrokovanih virusom korona. A jedna od mjera bi svakako trebala da se odnosi na pažljivo upravljanje raspoloživim „kreditnim potencijalnom“ Republike Srpske u nadolazećim vremenima.

Stiče se utisak da se navedeni kredit nastoji ponovo iskoristiti u svrhe predizbornog asfaltiranja i dobijanja lokalnih izbora koji su predviđeni za oktobar 2020. godine. „Korona je tu, ali će i proći, a vlast je vlast i teško je se odreći“ rekao bi neko sa većom dozom poetike ili patetike. #ćiribućiriba

Da li trenutna situacija „pogoduje“ mogućnostima zaobilaženja primjene Zakona o javnim nabavkama BiH?

what_is_a_question_mark

Republički štab za vanredne situacije Vlade Republike Srpske je na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske donio zaključak (Zaključak broj 09-10/20 od 26. marta 2020. godine) o korištenju materijalnih sredstava, pozivajući se na odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama (Član 45). Ovim zaključkom se zadužuje privredno društvo „Viljuškari Nikolić“ d.o.o. Banja Luka da Republičkom štabu za vanredne situacije u slučaju potrebe stavi na raspolaganje viljuškar(e) nosivosti do 2.500 kilograma i vozače za viljuškar(e).Istovremeno, zaključak definiše da će se privrednom društvu „Viljuškari Nikolić“ isplatiti naknada u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama, dok se za realizaciju ovog zaključka zadužuju Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo finansija.

Iako je evidentno da se radi o (potencijalnoj) nabavci usluga iznajmljivanja viljuškara (zajedno sa njegovim rukovaocem/vozačem), nije jasno zašto se za te potrebe Repulički štab za vanredne situacije Vlade Republike Srpske opredijelio za donošenje predmetnog zaključka, jer je isto mogao da postigne primjenom Zakona o javnim nabavkama i u najmanju ruku sa raspisivanjem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Ono što bi svakako bilo drugačije odnosilo bi se na činjenicu da bi se tad morala znati procijenjena vrijednost ugovora, kao i sam predmet, odnosno obim planirane usluge iznajmljivanja viljuškara. Istovremeno, na osnovu navedenog zaključka nigdje nije moguće zaključiti koliko će to iznos sredstava biti isplaćen firmi „Viljuškari Nikolić“ po osnovu stavljanja na raspolaganje njenih materijalnih sredstava.

Na kraju treba napomenuti da će biti jako problematično ukoliko se navedena praksa nepotrebnog zaobilaženja Zakona o javnim nabavkama počne koristiti i za druge, mnogobrojne namjene.

Koriste li načelnici općina pandemiju za predizborno “dodvoravanje”glasačima te “mutne radnje” sa odabranim firmama?

ned

Općina Centar Sarajevo je objavila informaciju o provođenju pregovaračkog postupka nabavke i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprječavanju širenja opasnosti od koronavirusa (COVID-19), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i sa procijenjenom vrijednošću od 51.000,00 KM (bez PDV-a). Ova vijest  je kao “grom” odjeknula u BH eteru i na prvu se činilo kao stvarno human gest i doprinos općinskih struktura u borbi protiv pandemije. Međutim, kako je nabavka provedena ekspresnim pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja u rekordnom roku, odlučili smo da provedemo analizu načina na koji je provedena.

Radi se o nabavci standardizovanog kombija uz relativno manje korekcije njegove unutrašnjosti s ciljem prilagođavanja njegovoj namjeni kao sanitetskog vozila:

 • Svjetlosno zvučna signalizacija: plavi signalni LED blok naprijed, elektronska sirena,
 • Nosila, samoutovarna kolica sa inox rampom – standard, postolje kolica, prednji i zadnji blokatori, madrac,
 • Klupa ugrađena na desnom unutrašnjem blatobranu bolesničkog prostora, sa prostorom ispod sjedišta za ostavljanje medicinske opreme i
 • Unutrašnje obloge bolničkog prostora od poliestera.

Prema riječima načelnika Općine, vozilo će biti korišteno za transport pacijenata za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom do novog izolatorija koji je smješten u prostorijama Građevinskog fakulteta u Sarajevu, dok će nakon prestanka pandemije biti stavljeno u redovnu upotrebu KCUS-a.

Ono što je od početka zabrinjavalo je način na koji je realizovana ova javna nabavka. Ovako definisana, ona se ne nalazi u Planu javnih nabavki za 2020. godinu niti dopune ovog plana, već je provedena na osnovu saopštenja Agencije za javne nabavke BiH od 17.03.2020. godine o korištenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, pod uslovima navedenim u članu 21. Stav (1) tačka d) Zakona, odnosno da:

 • Postoji događaj koji se nije mogao predvidjeti,
 • Krajnja hitnost zbogkoje je nemoguće ispuniti rokove predviđene za druge, redovne postupke javne nabavke,
 • Ne postoji slučaj ni veza između nepredvidivog događaja i krajnje hitnosti koja iz njega proizlazi.

Međutim, da se ne radi o baš “neplaniranoj”nabavci, ukazuje i Plan javnih nabavki za 2020.godinu, gdje se ova nabavka nalazi pod brojem 43, odnosno šifrom JRJN-34115200-8 (Nabavka kombi vozila za potrebe formiranih struktura civilne zaštite koja je incijalno predviđena za potrebe Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice) i za koju je inicijalno bio predviđen otvoreni postupak i realizacija u I kvartalu 2020.godine.

Interesantna činjenica o ovoj  nabavci je i brzina kojom je ista provedena. Tako je u Informaciji o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja od 24.03.2020. godine navedeno da Općina Centar pokreće predmetnu nabavku sa ponuđačem „BERLIJETA“ d.o.o.Visoko, dok se dostavljanje početne ponude od strane navedene firme očekuje sutradan, 25.03.2020. godine u 10:30. Ovo je svakako presedan sa stanovišta brzine realizacije navedene procedure, ali ne i bez “aljkavosti” koja ju je pratila.

Predmetna nabavka termalne kamere a odabrana firma koja dostavlja sanitetsko vozilo

Informacija koju je objavila Općina Centar “informiše” da u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku Općine Centar Sarajevo, objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera zdravstvenim ustanovama na području općine Centar Sarajevo, s ciljem provođenja mjera na sprječavanju širenja opasnosti od koronavirusa (COVID-19). Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku je nakon provjere uslova za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, pokrenula predmetnu nabavku sa ponuđačem „BERLIJETA“ d.o.o.Visoko.

Da postoji neka veza, drugačija od uobičajene između ugovornih organa i potencijalnih ponuđača, ukazuje i činjenica da je firma Berlijeta dobila 2 posljednja tendera nabavke vozila od strane Općine Centar putem otvorenog postupka, gdje je ponuda firme BERLIJETA bila jedina dostavljena ponuda.

Radilo se o sljedećim nabavkama:

 • Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila 4×4 za potrebe Službe za medicinsku pomoć u vrijednosti od 37.400,00 KM (bez PDV-a) – ugovor zaključen 27.januara 2020.godine.
 • Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila u vrijednosti od 30.692,30KM (bez PDV-a) – ugovor zaključen 16.septembra 2019.godine.

UKC RS : I pod COVIDOM-19 Prointer nastavlja umrežavanja

ukc-banja-luka

Dana 24. marta 2020. godine, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je raspisao otvoreni postupak nabavke aktivne mrežne opreme za svoje potrebesa procjenjenom vrijednošću od čak 850.000,00 KM (bez PDV-a). Radi se o nabavci 46 različitih tipova svičeva, raznih vrsta SFP modula, kablova, jedan sistem za autentifikaciju, kontrolu pristupa i upravljanje identitetima, te uslugama instalacije, konfiguracije i puštanja u rad. Samo iz opisa predmetne nabavke je vidljivo da se radi o „hibridu“, odnosno zajedničkoj nabavci roba i usluga koja ne bi trebalo da se realizuje na taj način, imajući u vidu legislativu u okviru javnih nabavki.

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa sljedećim osobljem:

 • CCDA Cisco Certified Designed Associate (minimalno 2 izvršioca),
 • CCNP Cisco Certified Network Professional (minimalno 2 izvršioca),
 • CCNP DC Cisco Certified Network Professional Data Centar (minimalno 2 izvršioca),
 • CCNP Cisco Certified Network Professional Security (minimalno 2 izvršioca),
 • CCIE Cisco Certified Internet Expert R&S (minimalno 2 izvršioca),
 • Check Point Certified Securty Administrator – CCSA (minimalno 2 izvršioca) ,
 • Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – (minimalno 1 izvršioca).

Od ponuđača se također traži da ima implementirane sljedeće certifikovane sisteme upravljanja, odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO 45001 i ISO 18295), ili ekvivalentne certifikate. Posebno je interesantan zahtjev od ponuđača da dokaže „Uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora u vrijednosti ne manjoj od 850.000,00 KM bez PDV-a, koji je za predmet imao nabavku mrežne opreme. Navedeno je i da ugovorni organ neće priznati iskustvo u realizaciji više ugovora čija je zbirna vrijednost 850.000,00 KM bez PDV-a, odnosno bar jedan ugovor mora imati zahtijevanu vrijednost.“ Ovako definisani zahtjevi, odnosno kombinacije traženih kompetencija u vidu kompetencija zaposlenih, neophodnih standarda koji se traže od potencijalnog ponuđača, te određeni iznosi za prethodno realizovane poslove su već viđeni kao prakse koje favorizuju određene ponuđače.Da se radi o već ustaljenoj praksi, ukazuje i tender na koji smo već ukazivali najmanje 10-tak puta tokom 2018. i 2019 godine. U svim navedenim slučajevima je  dostavljena samo jedna ponuda, te je ugovor dodijeljen firmi Prointer ITSS. Interesantno je napomenuti da je u svim slučajevima navedena ponuda iznosila tek nešto zanemarivo manje od procijenjene vrijednosti nabavke (uglavnom manje od 0,1%).

Posebno zastrašujuća činjenica je ta da u doba već rasprostranjene pandemije virusa COVID-19, kada se svi raspoloživi resursi u okviru zdravstvenih ustanova trebaju usmjeriti ka nabavci respiratora, testova za utvrđivanje zaraženosti oboljelih i drugih neophodnih medicinskih materijala (od rukavica i maski pa nadalje), lansira jedna ovakva nabavka „umrežavanja“ koja skoro da nema nikakvu dodanu vrijednost za borbu protiv pandemije. No očigledno su interesi pojedinaca mnogo važniji od javnog interesa i borbe protiv virusa COVID-19. #ćiribućiriba

Banjalučki Vodovod sprema novo „ruho“, a ko će ga platiti?!

maxresdefault

Vodovod a.d.Banja Luka je raspisao otvoreni postupak nabavke izvođenja radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta sa procijenjenom vrijednošću od 2.300.000,00 KM (bez PDV-a). Iako je početkom 2019. godine javnosti prezentovano da se tadašnje povećanje cijene vode opravdava potencijalnim gubicima uslijed preuzimanja seoskih vodovoda i rastućim troškovima u vezi cijene električne energije, nije jasno odakle će se finansirati ova investicija ukoliko ne dođe do ponovne korekcije cijene vode (prema podacima za 2019. godinu, preuzetih sa Banjalučke berze, neto dobitak od poslovanja Vodovoda a.d. Banja Luka je iznosio 198.343 KM). Ali to sigurno neće biti priča koja će biti pominjana u narednom periodu pred lokalne izbore, dok je sama nabavka jako interesantna s obzirom na nekoliko stvari.

Kao prvo, radi se o jako složenoj javnoj nabavci koja obuhvata nekoliko desetina poslova iako su mnogi od njih mogli biti predmet drugih nabavki putem novih ugovora ili podjela na lotove. Stav Agencije za javne nabavke je da podjela nabavke na lotove treba da ima dva osnovna cilja, kao što su osiguranje maksimalne konkurencije i smanjenje troškova postupka javne nabave. Pored toga, podjela nabave na lotove pomaže potencijalnim ponuđačima na način da lakše i uz minimalne troškove pripreme svoju ponudu.Stoga, ovom nabavkom su narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana, jer sam predmet nabavke nije bio podijeljen u više lotova s obzirom na pojedine razlike u vezi predmeta nabavke. Tako se pored radova montaže i demontaže, rušenja, ugradnje stolarije i slično u okviru ove nabavke predviđa nabavka servera, namještaja i drugih roba koje su mogle biti predmet drugih postupaka ili lotova.

Također je za ovu nabavku interesantno da nije definisan rok za završetak navedenih radova, već da isti predstavlja jedan od podkriterijuma u okviru ekonomski najpovoljnije ponude, i to sa 30%. Ostatak od 70% se odnosni na cijenu, te će biti jako interesantno ovu nabavku „ispratiti“ sa stanovišta poštovanja rokova njene realizacije, a naročito već pominjane hetorogenosti poslova i roba koje se zahtjevaju od potencijalnog ponuđača. Ovako postavljene stvari ukazuju da bi na navedenu nabavku mogao „pristati“ samo ponuđač koji je u jako dobrim odnosima sa ugovornim organom, odnosno „preferirani ponuđač“.

Da li će biti više od jedne ponude i na koji rok će se „ponuđač“ obavezati da realizuje ugovorene obaveze, znat će se 31.03. 2020. godine u 13.00 u prostorijama Vodovoda a.d. Banja Luka.#ćiribućiriba