Općina Novi grad Sarajevo 1: Daj sad nižu cijenu da prođeš, pa ćemo kasnije aneksom dići cijenu 20%, sve po Zakonu

59e5ec8f-7cb0-409d-946b-44d00a0a0a66-semir-efendic-preview

Broj obavještenja: 422-4-3-144-5-84/20

Dana 05.10.2017. godine Općina Novi grad Sarajevo je zaključila ugovor sa Orman doo Kiseljak za Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno- dovodnog cjevovoda DN 300mm na potezima Butile – Rajlovac- ul. Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200 mm do pumpne stanice Briješće u vrijednosti 823.765,23 KM bez PDV-a, poslije provedenog otvorenog postupka. Rok za izvođenje radova je 240 dana od dana uvođenja izvođača u posao. 984 dana kasnije potpisuje se ugovor za dodatne radove u vrijednosti 164.753,04 KM bez PDV, odnosno tačno 20% od vrijednosti osnovnog ugovora koliko dopušta ZJN. Sama utvrđena vrijednost ugovora za radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od u fening tačnih granično dozvoljenih do 20% govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama.Napominjemo da ovo nije jedini slučaj da isti ugovorni organ povećava vrijednost osnovnog ugovora za 20%. #ćiribućiriba

Jedna kompanija za konstantne poslove

fond-zdravstvenog

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske raspisao je 12. Juna 2020. godine otvoreni postupak za nabavku Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription ugovor (obavještenje o nabavci broj 273-1-1-110-3-102/20). Procijenjena vrijednost ove nabavke je 1.290.000,00 KM bez PDV-a odnosno 1.509.300,00 KM s PDV-om, a predviđeno je sklapanje okvirnog sporazuma s jednim ponuđačem na period od 3 godine.
Od kvalifikacionih uslova traži se:

– uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora o isporuci Microsoft softverskih licenci s ukupnim vrijednosnim iznosom od minimalno 430.000,00 KM bez PDV-a, u posljednje 3 godine,

– Ponuđač mora imati status LSP (Microsoft Large Solutions Provider);

– Ponuđač mora da zapošljava/ima angažovano osoblje za realizaciju predmetnih usluga, sa sljedećim zahtijevanim kvalifikacijama:

• certifikovana osoba za dizajn i optimizaciju SAM – (software asset management) – minimalno 1 izvršilac

• certifikovana osoba za licenciranje velikih organizacija – minimalno 1 izvršilac

• certifikovana osoba za sigurnosne tehnologije – minimalno 1 izvršilac

• certifikovana osoba za tehnologije u oblaku – minimalno 1 izvršilac

– Ponuđač mora imati aktivne sljedeće Microsoft kompetencije:

– Cloud Platform – GOLD

– Cloud Productivity – GOLD

– Collaboration and content – GOLD

– Data centar – GOLD

– Da je ponuđač od strane nadležne kancelarije Microsoft-a u BiH ovlašten zaključivati ENTERPRISE ugovore koji su predmet nabavke;

– Da ponuđač ima implementirane sljedeće certifikovane sisteme upravljanja odnosno standarde: ISO 9001,ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000 i ISO 18295 ili ekvivalentne certifikate, i td.

Ni ovi kvalifikacioni uslovi, kao što je uglavnom slučaj kod nabavki roba iz oblasti Informaciono komunikacionih tehnologija, nisu minimalni na način kako ih propisuje član 44. Zakona o javnim nabavkama.

Za odabir ponuda primjenjuje se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, gdje od potkriterija rok plaćanja učestvuje s čitavih 1%, a cijena sa 99%. Na ovaj način ugovorni organi obično izbjegavaju e-aukciju, samo se većina njih potrudi da to barem unekoliko prikrije, pa tom drugom potkriteriju koji nije cijena daju ipak malo veće učešće.

Za nabavku licenci Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a prema Portalu javnih nabavki, u prošlosti je često bila angažovana kompanija Lanaco. #ćiribućiriba

Krajnja hitnost za nabavku mazuta u vrijednosti 405.295,00 KM

st_ambulanceSS

Broj obavještenja: 825-4-1-232-5-356/20

Dana 29.05.2020. godine ZP rudnik i termoelektrana Gacko ad je sklopila ugovor sa Trigma doo Banjaluka za nabavku lož ulja srednjeg – mazuta u vrijednosti 405.295,00 KM, nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, iz razloga krajnje hitnosti.

Zakon o javnim nabavkama predviđa mogućnost nabavke ovim netransparentnim postupkom iz razloga krajnje hitnosti, ali uz kumulativno ispunjene sljedeće uslove: da je postojao događaj nepredvidiv za ugovorni organ, da se ne mogu ispoštovati minimalni rokovi za transparentni postupak i da se okolnosti ne smiju dovesti u vezu sa ugovornim organom.

Ni jedan od ovih uslova nije obrazložen u na to predviđenom mjestu u obavještenju o dodjeli ugovora, te je teško povjerovati da su oni i postojali. Najčešće u ovakvim situacijama se dešava da ugovorni organ „zaboravi“ pokrenuti nabavku na vrijeme ili KRŽ zbog nezakonite tenderske dokumentacije poništi postupak, a u oba slučaja se radi o propustima ugovornog organa.#ćiribućiriba

Vi radite, a ugovor ćemo potpisati kasnije

zijad_krnjic

Broj obavještenja: 1023-4-2-111-5-63/20

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje je 10.06.2020. godine potpisao ugovor sa Oracle BH doo , nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, za nabavku tehničke podrške za razvojne alate i bazu podataka za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Vrijednost ugovora je 46.170,53 KM.

Iako je ugovor potpisan 10.06.2020. godine, trajanje ugovora je započelo 24.01.2020. godine, dakle 4,5 mjeseca prije potpisivanja ugovora.

Nije jasno da li je pružana tehnička podrška za sporni period od 24.01.-10.06.2020. godine, pa se ugovorom nastojao pokriti taj period, što je problematično jer se ugovorom definišu i npr. zaštita ličnih podataka ili nije pružana nikakva podrška, te se plaća i održavanje za period u kome nije bilo održavanja. #ćiribućiriba

Zna li se već unaprijed dobitnik?

5e8489107ab7c550902397

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspisala je u junu mjesecu otvoreni postupak za nabavku računara i mrežne opreme i opreme za skeniranje za potrebe uspostave digitalnog arhiva. Procijenjena vrijednost nabavke je 256.410,00 KM bez PDV-a, odnosno 300.000,00 KM s PDV-om i nije podijeljena na lotove (obavještenje o nabavci broj 164-1-1-72-3-24/20).

U okviru kvalifikacionih uslova za ponuđače, zahtijeva se uspješna realizacija makar jednog ugovora, po karakteru i kompleksnosti sličnom predmetu nabavke, kao i da ponuđač ima na raspolaganju najmanje 2 lica koja raspolažu certifikatom Microsoft Certified Technology Library iz domena Active Directory, te minimalno jedan izvršilac sa certifikatom ITIL Information Technology Infrastructure Library. Gotovo očekivano, traženi su i implementirani sljedeći sistemu i upravljanja, odnosno standardi: ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000 ili ekvivalenti, a tu je i par stranica obrazloženja zašto je sve to potrebno za nabavku računara, štampača, skenera i sl. Međutim, teško se to može svrstati pod minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača, kako ih propisuje član 44. ZJN.

Tehničke specifikacije proizvoda su prilično detaljne, što najčešće kod ovakvih roba znači i upućujuće. Sve u svemu, kombinacija kvalifikacionih uslova i tehničkih specifikacija stvara dojam da ishod ovog tendera nije baš sasvim neizvjestan. #ćiribućiriba

Čudni obrasci još čudnijih nabavki Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanja i njihovih dobavljača

OKO_3022

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka je raspisao otvoreni postupak nabavke prehrambenih artikala za potrebe Centra sa procjenjenom vrijednošću od čak 3.270.000,00 KM na period od 3 godine. Radi se o nabavici čak 278 različita prehrambena artikla (brašna i tjestenine, začina, čokolade, sokova, suhomesnatih proizvoda, mesa, povrća, mlijeka i ostalo) bez podjele na lotove. (Nabavka broj: 271-1-1-27-3-10/20).

Interesantno je napomenuti da se u većini nabavki ovog tipa praktikuje podjela na lotove ali očigledno da centar ima neke druge „aršine“ po kojima odlučuje o načinima i postupcima javnih nabavki. Svakako da treba istaći da je ovom javnom nabavkom narušen princip nediskriminacije i jednakog jer sam predmet nabavke nije bio podijeljen u više nabavki ili možda u više lotova. Stav Agencije za javne nabavke je da podjela nabavke na lotove treba da ima dva osnovna cilja, kao što su osiguranje maksimalne konkurencije i smanjenje troškova postupka javne nabave. Pored toga podjela nabave na lotove pomaže potencijalnim ponuđačima na način da lakše i uz minimalne troškove pripreme svoju ponudu. A Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka je bar poznat u javnosti po praksi „cijepanja“ raznih ugovora u cilju provođenja direktnih sporazuma sa dobavljačima raznolikih prozivoda i usluga (U 2019. godini Centar je proveo 3 otvorena postupka, 4 konkurentska zahtjeva i čak 33 direktna sporazuma od kojih je većina bila na maksimalan iznos od 6.000 KM).

Međutim, kada posmatramo ovu nabavku prehrambenih artikala, interesantni su i uslovi koji su propisani u okviru zahtjeva za tehničkom i profesionalnom sposobnošću a koji se odnose na:

• važeći HASSAP certifikat

• važeći ISO 9001:2015 certifikat

• da je u posljednje tri godine koje prethode tekućoj godini uspješno izvršio najmanje tri ugovora čiji je predmet isporuka prehrambenih artikala i čija je zbirna vrijednost veća ili jednaka procjenjenoj vrijednosti na godišnjem nivou predmeta nabavke

• ovjerenu izjavu koja sadrži opis tehničke opremljenosti dobavljača, opremu uređajima i sredstvima izvršenja posla;

• spisak radnika ovjerene od strane nadležne Poreske uprave;

• ovjerenu izjavu ponuđača o tehničkoj i stručnoj osposobljenosti;

• u slučaju životnih namirnica koje su predmet ponude, izjava ponuđača da posjeduje izdata uvjerenja od strane nadležne institucije koja vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica, koja nisu starije od tri mjeseca;

• i još nekoliko drugih izjava (redovna dezinfekcija vozila, o voznom parku i slično).
Identični zahtjevi su bili propisani i u tenderskoj dokumentaciji iz 2017. godine, kada je ugovor, sa jedinom dostavljenom ponudom, dobila firma Novo-teks iz Banja Luke.

Interesantno je pomenuti da je ova firma Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, putem direktnih sporazuma, u posljednjih par godina dostavljala kancelarijski materijal, tonere, dušeke i dječije poseljine i to skoro u svim slučajevima u vrijednosti od 6.000 KM (bez PDV-a), dok je osnovna djelatnost ove firme trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama?!?!

Ono što je također interesantno istaći je i činjenica da ovo preduzeće oko 60% svog ukupnog prihoda ostvaruje u javnim nabavkama te da je tokom 2018. godine ovo preduzeće ostvarilo preko 4 miliona prihoda (tačnije 3.715.260,81 bez PDV-a) od javnih nabavki dok je njegov ukupan prihod iznosio 7.473.143 KM. U 2019. godini je ostvareno oko 5 miliona prihoda od javnih nabavki (tačnije 4.378.685,11 KM bez PDV-a) od ukupnog prihoda koji je iznosio 8.054.055 KM. Da su javne nabavke „unosan biznis“ govori i činjenica da je dobit preduzeća u 2018. godini iznosila 3.873.484 KM (više od 50% ukupnih prihoda preduzeća) dok je dobit u 2019. godini bila 1.775.022 KM(više od 20% ukupnih prihoda preduzeća).

Da li će ovo preduzeće, čija je djelatnosttrgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama prerasla u trgovinu „svim i svačim što prolazi na nabavkama“, dobiti i ovaj, očigledno unosan, posao od strane Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje znaće se 10 augusta 2020. godine. #ćiribućiriba

Da li su tačni podaci o ukupnim nabavkama u Bosni i Hercegovini?!

b84c5756f6a889fa332015e4458021f9_XL

Služba Predsjednika Republike Srpske je objavila konkuretski zahtjev za nabavku kancelarijskog materijala sa procjenjenom vrijednošću od 20.000,00 KM.

Iako to predstavlja standardizovan postupak javne nabavke na godišnjem nivou, analiza ukazuje i pojedine specifičnosti ovog postupka u prethodnim godinama. Naime, posljednji ugovor nabavke kancelarijskog materijala koji je „objavljen“ se odnosi na nabavku iz 2015. godine kada je posao putem direktnog sporazuma dobila firma Primaprom iz Banja Luke u vrijednosti od 5.881,12 KM (bez PDV-a). Iako je od tada vrijednost ove godišnje nabavke višestruko porasla (9.400 KM u 2017. godini, 11.000 KM u 2018. godini, te 20.000 KM u 2019. godini koliko iznosi i u 2020. godini), ishodi navedenih postupaka nisu dostupni javnosti.

Analizom portala javnih nabavki u koji se unose svi provedeni postupci je utvrđeno da postupci nabavke kancelarijskog materijala u 2016, 2017, 2018. i 2019. godini nisu uopšte objavljeni. Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-NABAVKE“ navodi da za postupke javne nabavke za koje nije propisana obaveza objavljivanja obavještenja o dodjeli ugovora ugovorni organ je dužan unijeti izvještaj u sistem „E-nabavke“ u roku od 30 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, nakon čega aplikacija omogućuje generisanje izvještaja o postupku javne nabavke. Iako se radi o kršenju podzakonskog akta, nisu predviđene sankcije niti pozivanje na odgovornost ovog ugovornog organa.

Ono što je svakako bitno je činjenica da ovaj i ovakvi slučajevi „neregistrovanja“ provedenih postupaka u cijelosti iskrivljuju statistiku provedenih postupaka i vrijednost ukupnih nabavki kako od strane ugovornog organa, tako i u cjelokupnom sistemu nabavki. Jer ako jedna takva služba kao što je u slučaju Službe Predsjednika Republike ne objavljuje sve provedene postupke, šta onda reći za desetine i stotine drugih koji to vjerovatno ne čine.

Prema posljednjem godišnjem izvještaju Agencije za javne nabavke o provedenim postupcima i zaključenim ugovorima za 2019. godinu, ukupna vrijednost zaključenih ugovora iznosi 2.844.273.295,98 KM (bez PDV-a), šta čini 8,10 % nominalnog bruto društvenog proizvoda za tu godinu. No očigledno je da je ovaj iznos mnogo viši u nedostatu adekvatnih kontrolnih mehanizama od strane Agencije za javne nabavke. #ćiribućiriba

´ta će Aluminij, u fudbalu je kapital!

fudbal-teren-odozgo

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar je 8. maja 2020. godine raspisala otvoreni postupak reklamiranja Društva putem nogometnog kluba sa područja grada Mostara sa procjenjenom vrijednošću od čak 200.000 KM (bez PDV-a). Takođe je 20. maja raspisan otvoreni postupak reklamiranja Društva putem nogometnog kluba sa područja grada Širokog Brijega (Obavještenje o nabavci broj 799-1-2-382-3-313/20) sa istom procjenjenom vrijednošću od 200.000. KM (bez PDV-a).

Da je nabavka reklamiranja JP Elektroprivrede HZHB na području Grada Mostara u suprotnosti sa principima nediskriminacije i jednakog tretmana ZJN BiH ukazuju i minimalni zahtjevi u kojima se traži su da klub posjeduje odobrenje/licencu za učestvovanje u takmičenju Premijer lige BiH za sezonu 2019./2020. godina, te licencu za učestvovanje u takmičenje UEFA lige za prethodne dvije sezone (2018./2019. i 2019./2020. godina). Takođe se traži i da je klub učestvovao u evropskimtakmičenjima (UEFA liga) u prethodne dvije sezone (2018./2019. i 2019./2020. godina). Takođe, prema zahtjevima JP Elektroprivrevrede HZHB, klub mora raspolagati stadionom sa digitalnim semaforom i ‘plutajućom trakom’, da raspolaže sa stadionom najmanje 8.000 sjedećih i najmanje 1.000 natkrivenih sjedećih mjesta te da ima stadion koji reflektorsku rasvjetu za igranje noćnih utakmica. Sve ovo ukazuje da se nabavka „namješta“ HŠK Zrinjski iz Mostara, koji je takođe nabavke u istom iznosu dobio i 2015, 2017, 2018 i 2019. godine, samostalno ili kao dio grupe ponuđača.

Treba napomenuti i da je nabavka reklamiranja na području grada Široki Brijeg takođe u suprotnosti sa principima nediskriminacije i jedankog tretmana ZJN BiH jer se prema zahtjevima od ponuđača traži takođe odobrenje/licenca za učešće u takmičenju Premijer lige BiH, odobrenje/licencu za učešće u UEFA takmičenjima, te da ponuđač ima stadion opremljenim digitalnim semaforom i „plutajućom trakom“, najmanje 5.000 sjedećih mjesta od čega najmanje 3.000 natkrivenih sjedećih mjesta te reflektorsku rasvjetu za igranje noćnih utakmica. Sve ovo ukazuje da se nabavka „namješta“ NKŠiroki Brijeg koji je takođe nabavke u istom iznosu dobio i 2016, 2017, 2018 i 2019. godine, samostalno ili u saradnji sa nekim drugim ponuđačima.

Izdvajanje od 400.000 KM godišnje za reklamiranje JP Elektroprivreda HZHB putem 2 fudbalska kluba predstavlja užasan i u najmanju ruku „licemjeran“ potez, naročito uslijed evidentnog pada ekonomskih aktivnosti i najavljene krize uslijed pandmije COVID-19. Međutim, očigledno je da JP Elektroprivreda HZHB ima novca za rasipanje u ova krizna vremena, naročito nakon što se „riješila“ dugogodišnjeg „balasta“ u vidu subvencija cijene električne energije za potrebe mostarstog Aluminij-a. Što bi rekla pjesma „Reč dve o biznisu“ grupe Atheist Rap iz Novog Sada „Ali, budućnost svetska, svetski trendovi, tehnologije, to više nije u trulim fabrikama, propalim preduzećima. izeš fabrike, u fudbalu je posao, u fudbalu je kapital!“#ćiribućiriba

Djeca su ukras svijeta, kaže čuvena pjesmica, ali i dobar iznos zarade u javnim nabavkama

javne-nabavke-680x380

Javna ustanova Javni Fond za dječiju Zaštitu je raspisao otvoreni postupak nabavke održavanja osnovnog programa informacionog sistema sa procjenjenom vrijednošću od čak 115.000,00 KM (bez PDV-a) na period od 12 mjeseci.

I dok je ova nabavka mogla „proći“ neopaženo, detaljnija analiza ukazuje da se radi o redovnoj nabavci u okviru koje se pojavljuje samo jedan ponuđač i to uslijed diskriminatornih uslova u okviru zahtjeva za tehničkom i profesionalnom sposobnošću ponuđača. Naime, od ponuđača se traži:

• Uspješno realizovan 1 (jedan) ugovor u oblasti održavanja informacionih sistema u prethodne 3 (tri)godine (2019., 2018. i 2017.), čija realizovana vrijednost iznosi najmanje 115.000,00 KM bez PDV-a,

• Neophodno je da posjeduje ISO 27001 sertifikat, koji se odnosi na zaštitu i bezbjednost informacija,

• Neophodno je da posjeduje ISO 20000-1 sertifikat, koji se odnosi na sistem menadžmenta upravljanja IT servisima,

• Neophodno je da posjeduje ISO 22301 sertifikat, koji se odnosi na sistem menadžmentakontinuiteta poslovanja,

• Neophodno je posedovanje licence Sencha Ext JS 6.x,

• Neophodno je posedovanje licence Aspose Total for .NET – Developer OM i

• tehničko osoblje koje će biti angažovano na eksternom održavanju programa JFDZ-IS

Firma koja redovno, sama ili u okviru grupe ponuđača, dobija poslove razvoja, održavanja i nadogradnje JFDZ-IS je firma Tempo Soft iz Beograda, koja je u posljednjih 5 godina inkasirala oko 1,5 milion KM (bez PDV-a) za te poslove od strane Fonda. To predstavlja skoro 1/3 svih nabavki koje je imala JU Javni fond za dječiju zaštitu. I dok u Republici Srpskoj učenici u osnovnoj školi mogu da „maštaju“ o besplatnim udžbenicima ili dok višečlane porodice imaju samo minimalnu podršku za djecu, dotle Fond za dječiju zaštitu troši ogromna sredstva za „talove“ u vezi računara i informacionih sistema. Prema podacima portala e-nabavke, više od 50 % od ukupno izdvojenih sredstava za javne nabavke (4.642.960 KM bez PDV-a) u posljednjih 5 godina je izdvojeno za poslove „informatizacije“ ove javne ustanove.

Otvaranje ponuda za ovaj posljednji tender je bilo 16. juna 2020. godine, i čik pogodite ko je dobio posao?#ćiribućiriba

Auto „po želji“ koje se teško može naći na tržištu

african-businessman-dreaming-about-new-car-vector-22569144

Republička uprava za igre na sreću je objavila konkurentski zahtjev za nabavku putničkog vozila sa procijenjenom vrijednošću od 25.640,00 KM (bez PDV-a). Interesantno je pomenuti da iako se u tenderskoj dokumentaciji navodi da se radi o nabavci pod brojem 23. u Planu nabavki za 2020. godinu, nije moguće naći javno objavljen navedeni plan na web-sajtu ove uprave.

Analiza tenderske dokumentacije ukazuje na narušavanje principa nediskriminacije i jednakog tretmana jer se iz specifikacija premeta nabavke može vidjeti da se favorizuje određena vrsta automobila. To se vidi iz propisane dužine automobila (4667mm-4672mm), širine automobila (1811mm-1816mm), visine automobila (1458mm-1463mm), te međuosovinsko rastojanje (2664mm-2669mm). Kada se na ovo doda da se još traži i prtljažnik zapremine u rasponu od 587 do 592 litre, te elektronska kontrola stabilnosti kroz navedene uslove (ABS+MSR+ASR+EDS+HBA), onda je i više nego vidljivo da je favorizovana Škoda Octavia 1.6 benzin.

Interesantno će svakako biti prilikom dostavljanja ponuda jer se s proizvodnjom navedenog automobila prestalo tokom 2019. godine, te je jako teško na tržištu pronaći nov automobil s navedenim karakteristikama. O tome će se više znati na otvaranju ponuda koje je predviđeno za 30. juni u 12.30 u prostorijama ove uprave (Vladike Platona 3, Banja Luka).#ćiribućiriba