Agenciji za bankarstvo FBiH „se žuri“ sa izradom petogodišnje strategije razvoja

istockphoto-476039660-640x640Agencija za bankarstvo FBiH je raspisala otvoreni postupak nabavke konsultantskih usluga za izradu njene strategije razvoja za period 2019 – 2024, sa procjenjenom vrijednošću od 85.000,00 KM (bez PDV-a). Interesantno je da se period za koji strategija važi odnosi i na 2019. godinu koja je na izmaku, te koja sigurno neće moći biti obuhvaćena ovim dokumentom imajući u vidu da se za realizaciju ovog posla, nakon provedenog postupka, predviđa rok od 45 dana.

Da je nabavka problematična i sumnjiva, te da narušava pojedine principe javnih nabavki, vidljivo je iz činjenice da ovakva „strateška“ nabavka nije inicijalno predviđena Planom nabavki za 2019. godinu već Izmjenom plana javnih nabavki od 4. novembra 2019. godine. Istovremeno, za provođenje postupka je predviđen najminimalniji rok koji je definisan Zakonom o javnim nabavkama iako se od ponuđača traži dosta kompleksna ponuda sa jasno definisanom metodologijom i organizacijom rada, te jasno definisanim planom rada.

Kada se posmatraju zahtjevi za tehničkom i profesionalnom sposobnošću, vidljivo je da ugovorni organ traži ponuđača sa iskustvom te sa osobljem određenih kvalifikacija. Međutim nisu jasni uslovi za osobljem gdje ugovorni organ od potencijalnog ponuđača zahtjeva tim koji se sastoji od:

• doktora ekonomskih nauka sa minimalno pet (5) godina relevantnog iskustva u vođenju najmanje deset (10) projekata strateškog karaktera iz oblasti bankarstva/finansija u kojima je bio vođa/lider projekta;
• doktora ekonomskih nauka sa tri (3) godine iskustva u oblasti strateškog planiranja i realizovanih najmanje pet (5) strateških planova razvoja u kojima je bio jedan od ključnih konsultanata;
• magistra ekonomskih nauka ili diplomiranog ekonomistu sa najmanje tri (3) godine iskustva u oblasti strateškog planiranja i realizovanih najmanje pet (5) projekata izrade strateških planova razvoja u kojima je bio ključni konsultant.

Interesantan je i način na koji se planiraju rangirati ponude, iako su jasno definisani zahtjevi za tehničkom i profesionalnom sposobnošću. Naime, planira se koristiti ekonomski najpovoljnija ponuda sa podkriterijumima cijene (20%) i podkriterijumom tehnička ponuda (čak 80%). Tako je u tenderskoj dokumentaciji navedeno „Odabir izvršitelja se vrši na temelju kumulativne ocjene tehničke i finansijske ponude. Tehnička ponuda se sastoji od 3 elementa, dok se finansijska ponuda sastoji od cijene usluga. Tehnička ponuda ukupno nosi 80%, a finansijska ponuda 20%“. Ovako formulisani kriteriji za ocjenjivanje ponuda su još „kontroverzniji“ ako se u obzir uzme da se od potencijalnog ponuđača traži „Specifično iskustvo u oblasti strateškog planiranja“ i „Iskustvo konsultanata“ koje se ponovo „razlaže“ na određene razrede koji se ocjenjuju.

Stoga se sa sigurnošću može reći da je ova nabavka protivna principu nediskriminacije i jednakog tretmana uslijed neadrkvatno definisanih podkriterijuma u okviru kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude (Član 64. ZJN).

Kome li je namjenjen ovaj „strateški“ posao, znaće se 5. decembra nakon otvaranja ponuda. #ćiribućiriba

Nabavka laptopa i printera u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić: bez savjesti i skrupula….

D84_200_056_0004_600

J.U. ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE PAZARIĆ je objavio konkurentski zahtjev za nabavku računara i računarske opreme sa procjenjenom vrijednošću od čak 30.000,00 KM (bez PDV-a).

Istog dana kada je poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,Sabina Čudić, izašla sa šokantnim detaljima o uslovima boravka štićenika u Zavodu u Pazariću, raspisana je ova nabavka čija je procjenjena vrijednost skoro 3 puta veća od one za koje se može nabaviti prosječna oprema koja je zahtjevana (6 računara sa monitorima, 1 lap-top, te 3 laser jet štampača).

Interesantno je da se u Zavodu koji ne pruža ni minimum uslova za štićenike traže računari sa vrhunskim karakteristikama, monitori veličine osrednjeg televizora ili Apple lap-top (ili ekvivalent) sa procesorom i7 čija je cijena nekoliko hiljada konvertibilnih maraka.

Da li je ova nabavka „svrsishodna“, na vama je da odlučite. #ćiribućiriba

Novo “umrežavanje” u Elektroprivredi RS

One-of-Many-cropped

MH “ELEKTROPRIVREDA RS” MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE je raspisala otvoreni postupak nabavke softverskog rješenja za upravljanje mrežnim resursima sa procjenjenom vrijednošću od 200.000,00 KM (bez PDV-a)

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa:

• najmanje 1 (jedan) sertifikovani projekt menadžer (PMP sertifikat ili odgovarajući,     izdat od strane vodećih međunarodnih asocijacija za vođenje projekata (PMI ili Prince2 ili IPMA ili odgovarajući),
• najmanje 2 (dva) sertifikovana ITIL Foundation izvršioca
• najmanje 2 (dva) izvršioca sa odgovarajućim tehničkim sertifikatima za konfiguraciju ponuđenog rješenja
• najmanje 1 (jedan) izvršilac sa sertifikatom IT Service Management Foundation Based on ISO IEC 2000

Od potencijalnog ponuđača se također traži i uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora u vrijednosti ne manjoj od 200.000,00 KM, koji je za predmet imao uslugu softverskog rješenja za upravljanje mrežnim resursima, ili sličnog ugovora. Posebno je interesantan zahtjev za dostavljanjem dokaza o autorizaciji od strane proizvođača softvera imajući na umu da je ovaj softver razvijen od strane firme Tempo Soft iz Beograda tokom 2018. godine. Naime, firma Tempo Soft je bila jedini ponuđač na tenderu za Namjenski softver – platforme za nadzor i upravljanje mrežnom i računarskom infrastrukturom (Obavještenje o nabavci broj 385-1-2-151-3-64/17). Vrijednost ovog ugovora je iznosila 199.977 KM bez PDVa odnosno 233.973,09 KM sa PDV-om.

Ugovorni organ je istovremeno u predmetnoj nabavci tražio nacionalne standarde, ali kako nacionalni standardi trenutno ne regulišu ovu oblast, ugovorni organ je naveo da je prihvatio preporuke za korištenje adekvatnih međunarodnih standarda iz ove oblasti, kao i ekvivalent za svaki od traženih standarda. Od ponuđača se traži da ima implementirane sljedeće sertifikovane sisteme upravljanja odnosno standarde (ISO 9001 i ISO 27001) ili ekvivalentne sertifikate. I dalje nije u potpunosti jasno zbog čega su neophodni navedeni certifikati dok istovremeno sve navedeno ukazuju na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman potencijalnih ponuđačai favorizovanje firme koja je kreirala softver odnosno koga ta firma “autorizuje”.

Da li će se na ovu nabavku javiti samo jedna „umrežena“ firma, ostaje da se vidi 05. decembra 2019. godine za kad je predviđeno otvaranje ponuda. #ćiribućiriba

Rade kao što i pričaju: javna nabavka Ureda za reviziju institucija FBiH služi kao primjer drugima

human-hands-clapping-applause-clap-vector-16302079

Ured za reviziju institucija u FBiH je objavio konkuretski zahtjev za nabavku putničkog motornog vozila sa procjenjenom vrijednošću od 49.500,00 KM (bez PDV-a).

Dodatnom analizom tenderske dokumentacije se može steći uvid da je i u Bosni i Hercegovini moguće pokrenuti javnu nabavku motornih vozila bez diskriminacije i sa jednakim tretmanom kada se posmatraju tehničke specifikacije motornih vozila. Može se reći da sa navedenim tehničkim specifikacijama, te u sklopu procjenjene vrijednosti, možemo pronaći 10-tak vrsta automobila koji odgovaraju traženim karakteristikama. Jedina zamjerka na definisane karakteristike se može uputiti na karakteristiku koja se odnosi na trozonski klima uređaj, koji još uvijek nije čest „standard“ u određenim osnovnim verzijama automobila. No svakako da definisane tehničke specifikacije za motorno vozilo koje se nabavlja moge predstavljati „model“ za druge ugovorne organe. #ćiribućiriba

Ako pitate „Hidroelektrane na Trebišnjici“, nema boljih cipela od onih iz kompanije Lotex Trebinje

0ed6a7_213261ca823947d4a07a9723c9f2cb89

ZAVISNO PREDUZEĆE “HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI” AD TREBINJEje objavilo obavještenje o nabavci ličnih zaštitnih sredstava i HTZ opreme putem otvorenog postupka u vrijednosti od 80.000 KM (bez PDV-a), bez podjele u lotove i bez zaključenja okvirnog sporazuma.
Radi se o nabavci mantila, razne vrste obuće, kombinezona, šljemova, zaštitnih naočara, itd.. Treba napomenuti da se radi o nabavci nakon što je poništen prethodni postupak uslijed neprihvatanja nijedne od 2 zaprimljene ponude.

Dvije su jako zanimljive stvari u okviru ove nabavke.

Kao prvo, ovom nabavkom su narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana jer sam predmet nabavke nije bio podijeljen u više lotova s obzirom na pojedine razlike u vezi predmeta nabavke. Stav Agencije za javne nabavke je da podjela nabavke na lotove treba da ima dva osnovna cilja, kao što su osiguranje maksimalne konkurencije i smanjenje troškova postupka javne nabave. Pored toga podjela nabave na lotove pomaže potencijalnim ponuđačima na način da lakše i uz minimalne troškove pripreme svoju ponudu.

Druga stvar se odnosi na specifikaciju pojedinih predmeta nabavke (kao što su npr. radničke cipele), koja je tako detaljna da se može naslutiti želja za preferisanjem obuće određenog proizvođača odnosno ponuđača, što takođe ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman.

Na kraju treba napomenuti da je prethodne javne nabavke (u 2016. i 2017. godini) ove vrste dobijala firma Lotex iz Trebinja, koja se bavi trgovinom naveliko nespecijaliziranom robom. Interesantno je da je ova kompanija u 2018. godini imala ukupan poslovni prihod od 987.571,00 KM od čega čak 596.509,05 KM (oko 60%) od poslova javnih nabavki. Čak posljednjih 7 od 10 nabavki u 2019. godini koje je dobilo ovo preduzeće su nabavke koje je provelo ZP Hidroelektrane na Trebišnjici, a odnose se na nabavku opreme i sredstava od požara, nabavku kombinezona, nabavku kuhinjskih elemenata, nabavku materijala za održavanje zelenih površina, nabavku namještaja za radionice, nabavku posuđa, itd.

Da li se će se nastaviti praksa od ranije i da li je posao namijenjen „odabranim“, znaće se uskoro. #ćiribućiriba

Da li će dodjela novog ugovora zabetonirati položaj Prointera kao „društveno najodgovornije“ kompanije u RS?

ukc_rs_1

UKC Republike srpske je raspisao otvoreni postupak nabavke informatičke opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sa procijenjenom vrijednošću od čak 250.000,00 KM (bez PDV-a). Radi se o nabavci 11 lap topa, 50 DVD romova, 4 SFP modula, 36 RAM memorije, 3 mrežne kartice, 25 hard diskova, 3 računara sa pripadajućim monitorom, te uslugama instalacije, konfiguracije i puštanja u rad. Samo iz opisa predmetne nabavke je vidljivo da se radi o „hibridu“ odnosno zajedničkoj nabavci roba i usluga koja ne bi trebalo da se realizuje na taj način imajući u vidu legislativu u okviru javnih nabavki.

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa sljedećim osobljem:

• Microsoft Certified System Engineer iz domena Windows servera (minimalno 2 izvršioca)
• Microsoft Certified Solutions Associate iz domena Windows servera (minimalno 2 izvršioca)
• Microsoft Certified Technology Specialist iz domena Active Directory(minimalno 2 izvršioca)
• Microsoft Certified Technology Specialist iz domena Windows Server Excc (minimalno 1 izvršioc)
• VCP6-DCV Vmware Certified Professional 6.0 – Data Centar Virtuelisation (minimalno 2 izvršioca)
• CCNP Cisco Certified Network Professional (minimalno 2 izvršioca)
• CCNP DC Cisco Certified Network Professional Data Centar (minimalno 2 izvršioca)
• CCNP Cisco Certified Network Professional Security (minimalno 2 izvršioca)
• CCIE Cisco Certified Internet Expert R&S (minimalno 2 izvršioca)
• EMC Platform Engineer (EMCPE) – minimalno 1 izvršilac
• EMC Implementation Engineer (EMCie) – minimalno 1 izvršilac
• EMC TechnologyArchitect (EMCTA) – minimalno 1 izvršilac
• Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – minimum 1 izvršioca

Od ponuđača se takođe traži da ima implementirane sljedeće sertifikovane sisteme upravljanja odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301) ili ekvivalentne sertifikate. Posebno je interesantan zahtjev od ponuđača da dokaže „Uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora u vrijednosti ne manjoj od 250.000,00 KM bez PDV-a, koji je za predmet imao nabavku i isporuku robe. Navedeno je i da ugovorni organ neće priznati iskustvo u realizaciji više ugovora čija je zbirna vrijednost 250.000,00 KM bez PDV-a, odnosno, bar jedan ugovor mora imati zahtjevanu vrijednost.“ Ovako definisani zahtjevi odnosno kombinacije traženih kometencija u vidu kompetencija zaposlenih, neophodnih standarda koji se traže od potencijalnog ponuđača, te određeni iznosi za prethodno realizovane poslove su već viđeni kao prakse koje favorizuju određene ponuđače.

Da se radi o već ustaljenoj praksi, ukazuje i tenderi na koji smo već ukazivali u aprilu 2019. godine a koji se odnosi na nabavku usluga održavanja serverske i mrežne infrastrukture i bekap sistema server sobe od strane Zavoda za zapošljavanje Republici Srpke, u julu 2019. godine prilikom nabavke računarske opreme od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, te u avgustu 2019. godine za nabavku licenci ponovo od strane Zavoda za zapošljavanje Republici Srpke. U sva tri navedena slučaja dostavljena je samo jedna ponuda te je ugovor dodijeljen firmi Prointer ITSS. Interesantno je napomenuti da je u svim slučajevima navedena ponuda iznosila tek nešto zanemarivo manje od procjenjene vrijednosti nabavke (manje od 0,1%).

Naravno, ne treba zanemariti činjenicu da je firma Prointer jedna od društveno najangažovanijih kompanija na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, sponzorišući brojne društveno-sportske aktivnosti (Klub Borac, Banjalučki polumaraton, Kviz „Nauči se čovječe“, Konferenciju „Connecting the dots“, itd..). Očigledno je da je djelatnost kojom se firma Prointer bavi jako profitabilna s obzirom na njihovo značajno učešće u sponzorisanju brojnih događaja i institucija.

Da li će na ovom tenderu biti zaprimljena samo jedna važeća ponuda, od koga i kolika će ona biti, vidjeće se na otvaranju ponuda koje je predviđeno za 19. novembar u 10 časova. #ćiribućiriba 

 

Kome se smijesi nova Lada?

ZP “Elektrokrajina” doo Banja Luka, raspisalo je oktobra 2019.godine otvoreni postupak za nabavku teretnih vozila, procijenjene vrijednosti 700.000,00 KM bez PDV-a (obavjestenje o nabavci broj 741-1-1-104-3-191/19).

Nabavka nije podijeljena na lotove, iako su njome predvidjena 2 tipa teretnih vozila:

– Tip 1 – 21 komada

– Tip 2 – 12 komada

Tehnicke specifikacije za oba tipa vozila odgovaraju vozilima LADA NOVA 4×4, s tim da je za tip 1 predvidjeno vozilo sasa petoro vrata (21 vozilo), a za tip 2 vozilo sa troje vrata (12 vozila). Time je prekrsen clan 54. Stav  (9) ZJN koji propisuje  da tehnicke specifikacije ne smiju uputiti na odredjenog proizvodjaca, porijeklo, poseban postupak, marke, patente, tipove itd.

Danas  u 13:00 h ce se saznati koji je to odabrani proizvodjac vozila.