Da li Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje opet ide u „sukob interesa“?

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje je objavilo otvoreni postupak nabavke usluge održavanja Oracle platforme i licenci za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje sa procjenjenom vrijednošću od 1.320.000,00 KM (bez PDV-a).

S obzirom da se radi o jako velikom poslu u vezi održavanja u oblasti IT, proveli smo analizu navedene nabavke i pripremljene tenderske dokumentacijte utvrdili da se radi o „redovnom“ poslu Federalnog zavoda za MIO/PIO. Krajem 2019. godine provedena je skoro istovjetna nabavkaOracle softverskih licenci za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje(1023-1-1-275-3-59/19)te je ugovor u vrijednosti od 2.130.112,05 KM (bez PDV-a) u 2019. godini dodijeljen konzorcijumu na čelu sa firmom ERC ZIPO. Uvidom u poslovne registre smo utvrdili da se radi o firmi čiji je puni naziv Elektronski računarski centar zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o. Sarajevo čiji je 100% vlasnik upravo Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. To predstavlja klasični „sukob interesa“ pa čak i po sadašnjim odredbama Zakona o javnim nabavkama (Član 52), koje kažu da „Ugovorni organ ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavci s privrednim subjektom, ako rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora tog ugovornog organa istovremeno: a) obavlja upravljačke poslove u tom privrednom subjektu ili b) je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 20%.“ Međutim, evidentno je da već godinama firma ERC ZIPO dobija brojne ugovore od svog osnivača.

Istovremeno je evidentno da postoji i namjera da se ugovor i ove godine dodijeli firmi ERC ZIPO imajući u vidu diskriminatorske zahtjeve za tehničkom i profesionalno sposobnošću koji je ugovorni organ definisao u okviru tenderske dokumentacije a koji se odnose na:

  • Da dobavljač treba da ima autorizaciju od strane proizvođača softvera za prodaju predmetne robe na teritoriji BiH
  • Da dobavljač ima zaključen jedan ugovor za usluge održavanja ili implementacije Oracle platformi i licenci čija vrijednost nije manja od procjenjene vrijednosti odnosno 1.320.000,00 KM (bez PDV-a), ili više ugovora čija vrijednost nije manja od 1.320.000 KM (bez PDV-a) zaključenim na području BiH u posljednje 3 godine
  • Da dobavljač ima najmanje 11 osoba sa raznim Oracle sertifikatima

Da li će Agencija za javne nabavke početi da provodi zakon te poništiti ovu nabavku ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač/grupa ponuđača koji su u sukobu interesa, vidjeće se u narednom periodu nakon otvaranja ponuda koje je predviđeno za 22. decembar u 11.15 časova.

LEGO kompleti su neizostavan dio novogodišnjih paketića u Elektroprenosu

Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. je objavio konkurentski zahtjev za nabavku novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka sa procijenjenom vrijednošću od 25.000 KM (bez PDV-a) za 326 djece zaposlenih radnika. To znači da je planirano izdvajanje od čak ukupno 29.250 KM, odnosno oko 90 KM po paketiću.

I dok se briga firme o djeci zaposlenih može posmatrati kao društveno odgovorno ponašanje, evidentno je da sam utisak kvari činjenica da se radi o nabavci sa evidentnom diskriminacijom i nejednakim tretmanom kada se posmatra predmet javne nabavke. Osim par slatkiša koji su navedeni kao dio predmeta nabavke i čija cijena ne prelazi 5-6 KM po paketiću, evidentno je da se većina novca planira izdvojiti za LEGO igračke, odnosno za kupovinu 326 LEGO kompleta, od kojih neki koštaju i preko 100 KM. Iako se u opisu predmeta nabavke pominje riječ ekvivalent, detaljno su opisane igračke koje kompanija LEGO nudi na BiH tržištu. Tako se npr. navode Kockice za slaganje za uzrast 7-12 godina sa minimalno 302 kockice sa motivima u kojima se može složiti smiješna hobotnica na zabavnom molu, ili spašavanja delfina uz potragu za blagom, ili slastičarsko natjecanje ili vožnja balonom uz spašavanje malog tigra.

Sa sigurnošću može se reći da su i ovom nabavkom narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi tehničke specifikacije predmeta javne nabavke (Član 54 ZJN).

Novi modeli i nove diskriminacije kod nabavke policijskih vozila

MUP Tuzlanskog kantona – Uprava policije je raspisala otvoreni poziv za nabavku vozila 6 sa procijenjenom vrijednošću javne nabavke od 213.247,00 KM.

Iako su tehničke specifikacije vozila na prvi pogled postavljene dosta komotno, analiza tenderske dokumentacije za nabavku 5 vozila TIP 1 (sa manuelnim ili automatskim mjenjačem) i jednog vozila TIP 2 (isključivo sa automatskim mjenjačem) ukazuje da je nemoguće naći nekoliko različitih ponuđača koja nude vozila koja zadovoljavaju predmetnim specifikacijama. Naime, kada se uzmu specifikacije dimenzije automobila (dužina), snaga motora i oprema, te određene specifične karakteristike (zapremina prtljažnika od 600 litara), vidljivo je da ugovorni organ preferira automobile koncesionare Škoda, odnosno novu Škodu Octaviu. Ujedno, treba istaći i činjenicu da je navedena tenderska dokumentacija u dijelu opisa predmeta nabavke istovjetna nabavkama iz 2018. i 2019. godine (Obavještenje broj 1111-1-1-12-3-5/18 i 23100-1-1-15-3-6/19) osim činjenice da je u novoj Škodi Octavia sada prtljažnik povećan na 600 litara sa 580, odnosno 590 litara koliko je iznosila ranije. U oba slučaja je dostavljena samo jedna ponuda, koja je ujedno i prihvaćena, te su ugovori u vrijednosti 341.453,00 KM (za 2018. godinu) i 427.351,00 (za 2019. godinu) dodijeljenifirmi Cosmos Commerce doo iz Tuzle.

Iako već godinama ukazujemo na ovu diskriminatornu i zakonom nedozvoljenu praksu (naš prilog MUP Tuzlanskog kantona ponovo ide u „kosmos“ po automobile? iz jula 2019. godine)kojom se narušava princip nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi tehničke specifikacije predmeta javne nabavke (Član 54 ZJN), niko od nadležnih ne reaguje na ove zloupotrebe.

Da li će se bez problema provesti i ova „zloupotreba“ od strane policijskih struktura, znat će se do 03. decembra kada je predviđeno otvaranje ponuda.

Grad Gradiška: Odžavamo puteve, cijena po dogovoru

Broj obavještenja:594-4-3-203-5-93/20

Grad Gradiška je zaključio dva ugovora sa Kozaraputevima za nabavku novih radova na održavanju ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnim kolovozom na području Grada Gradiška. Oba ugovora su potpisana 21.08.2020. godine, jedan u visini 24.937,50 KM, a drugi 19.980 KM, oba nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave. Osnovnim ugovorom je bilo predviđena mogućnost dougovaranja radova do 20.000 KM, odnosno do 25.000 KM, međutim ako vidimo da je vrijednost potpisanih ugovora na granici same procijenjene vrijednosti, jasno je da nikakvih pregovora nije bilo i da je jedino bilo bitno da se iskoriste sva finansijska sredstva, a ne racionalno trošenje javnih sredstava.

Grad Doboj i njegovi „najbolji“ dobavljači

Gradska uprava Grada Doboja je raspisala otvoreni postupak nabavke čišćenja ulica od snijega u leda u Gradu Doboju sa procjenjenom vrijednošću od 145.280,00 KM (bez PDV-a).

Da se radi o poslu sa „unaprijed poznatim dobavljačem“ ukazuje i činjenica da se u okviru zahtjeva za profesionalnom i tehničkom sposobnošću traži „uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke predloženog ugovora, u posljednje dvije godine“ kao i određeni zahtjevi za prosječnim brojem zaposlenih i brojem rukovodilaca, bez da se navodi koji je to broj koji „kvalifikuje“ određenog ponuđača. Upravo se „uspješno iskustvo u realizaciji ugovora sa sličnom kompleksnošću i karakterom“ u ovom slučaju vidi kao favorizovanje imajući u vidu da firma Josipović d.o.o već godinama pruža ove usluge. Istovremeno, čak su uslovi malo i pooštreni jer je ranije traženo trogodišnje iskustvo koje je očigledno „greškom“ ostalo u dijelu u kojemu se navode potreba za neophodnim dokazima (odnosno spisak izvršenih ugovora u posljednje 3 godine). I dok bi kod zainteresovanih ponuđača ovo bilo bar osnov za pokretanje pitanja ugovornom organu u vezi navedene greške, očigledno je da za ovaj posao nema više zaintereovanih uslijed već „poznatog“ pobjednika ovog tendera.

Kada „na zapadu“ nadležni kontrolni organi utvrde da neka firma ostvaruje značajnu količunu ukupnog prihoda, to je znak da se odnosi između ugovornog organa i navedene firme stave pod poseban nadzor. Upravo bi tako nešto trebalo učiniti i u vezi sa odnosima Gradske uprave Grada Doboja i firme Josipović d.o.o koja oko 2/3 ukupnih prihoda (preko 2 miliona KM godišnje) generiše u poslovanju sa Gradskom upravom i njenim organizacijama i preduzećima. Tako ova firma posipa i održava makadamske puteve, asfaltira lokalne ulice i puteve, kosi travu, brine o odvozu otpada, popravlja ograde, gradi mostove, održava fontane, postavlja travu, itd. za potrebe Gradske uprave Grada Doboj. A interesana je i činjenica da je firma registrovana za djelatnost vađenja i odvoza šljunka, jedne od najkorumpiranije djelatnosti u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju „legalnost“ poslovanja. U većini slučajeva ova firma dobija na tenderima u kojima se eksluzivno pojavljuje kao jedini ponuđač, što samim tim obesmišljuje tendersku proceduru.

Opština Rogatica: Da li ni jedna ponuda nije dostavljena u otvornom postupku ili se radi o nepredviđenim radovima?


Broj obavještenja: 558-4-3-59-5-20/20

 Dana 4.8.2020. godine Opština Rogatica je sklopila ugovor sa Širbegović inženjering  u vrijednosti 22.323,80 KM bez PDV-a za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji dvorane u Rogatici – I faza, nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za primjenu pregovaračkog postupka naveden je član 21. stav 1 tačka a) ZJN-a, koji dozvaljava primjenu ovog postuka „kada nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka“, što nema nikakve veze sa konkretno zaključenim ugovorom, jer je osnovni ugovor potpisan sa istim ponuđačem 18.07.2019. godine u iznosu od 344.947,59 KM bez PDV-a. Kao razlog za primjenu ovog netransparentnog postuka navode se nepredviđeni radovi, št oje definisano drugim članom ZJN-a.

Ovakve nelogičnosti govore da je sistem monitoringa javnih nabavki u BiH loš i da svako može da provodi netransparentne postupke, bez ispunjenja potrebnih uslova, čimi se gubi smisao i svrha normativnog regulisanja ove oblasti, te se otvara ogroman prostor za korupciju.

Grad Zvornik: Nepredviđeni radovi od 280.000 KM

Broj obavještenja: 70-4-3-48-5-72/20

Dana 20.07.2019. godine Grad Zvornik je potpisao ugovor sa Enikon gradnja za Sanaciju mosta na rijeci Drini u visini 1.429.595,12 KM. Više od godinu dana poslije 4.9.2020. sa istim dobavljačem potpisuje se ugovor za dodatne radove nastale usljed nepredviđenih okolnosti, koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora.

Ovakva mogućnost je predviđena ZJN-om, međutim sam iznos sredstava, koji sa 17% vrijednosti osnovnog ugovora je gotovo na graničnoj vrijednosti od 20%, govori da je ovakva nabavka jako podložna korupciji, tim više jer se radi o radovima koji su nastali usljed nepredviđenih okolnosti, što je ustvari samo formulacija prepisana iz ZJN-a, kako bi naizgled sve bilo regularno, bez navođenja stvarnih razloga.

Bileća pokušava biti transparentna

Opština Bileća raspisala je 15. oktobra 2020. godine tender za nabavku radova – Izvođenje radova na izgradnji gornjeg stroja u Kosovskoj ulici. Postupak je bio konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda, a procjenjena vrijednost vrlo bliza granice za primjenu transparentnijeg, otvorenog postupka – 77.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 90.090,00 KM sa PDV-om (obavještenje o nabavci broj 904-7-3-35-3-12/20).
Iako dio plana koji se javno objavljuje ne mora sadržavati nabavke male vrijednosti, to se smatra dobrom praksom koju provodi većina ugovornih organa u BiH. Međutim, pokušaj da se provjeri da li je ova konkretna nabavka planirana planom ugovornog organa nije uspio jer isti uopšte nema objavljen plan nabavki za 2020. godinu na svojoj internet stranici. Uvidom u realizovane postupke opštine Bileća za 2020. godinu na Portalu JN, može se primjetiti da opština u 2020. godini nije još uvijek provela niti jedan postupak mimo onih iz Poglavlja V Zakona koji služe za dodjelu ugovora male vrijednosti, pa bi neobjavljivanje plana mogla pravdati tom činjenicom ukoliko i do kraja godine nastavi isključivo sa provođenjem ove vrste postupaka. Međutim, u prethodnoj 2019. godini opština je provela 2 otvorena postupka koji se moraju nalaziti u javno objavljenom planu, ali ni za ovu godinu ne postoji objavljen plan javnih nabavki, što može značiti da je opština te postupke provodila u suprotnosti sa članom 17. (1) Zakona o javnim nabavkama.
Pored toga, rok za dostavu ponuda u aktuelnom tenderu je bio svega 8 dana, do 23.10.2020. godine, što nije u skladu sa članom 101, (1)b) ZJN. U pitanju je dakle kontinuirano netransparentno postupanje ugovornog organa koje nije u skladu sa Zakonom.

Grad Doboj i njegovi „najbolji“ dobavljači

Gradska uprava Grada Doboja je raspisala otvoreni postupak nabavke čišćenja ulica od snijega u leda u Gradu Doboju sa procjenjenom vrijednošću od 145.280,00 KM (bez PDV-a).

Da se radi o poslu sa „unaprijed poznatim dobavljačem“ ukazuje i činjenica da se u okviru zahtjeva za profesionalnom i tehničkom sposobnošću traži „uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke predloženog ugovora, u posljednje dvije godine“ kao i određeni zahtjevi za prosječnim brojem zaposlenih i brojem rukovodilaca, bez da se navodi koji je to broj koji „kvalifikuje“ određenog ponuđača. Upravo se „uspješno iskustvo u realizaciji ugovora sa sličnom kompleksnošću i karakterom“ u ovom slučaju vidi kao favorizovanje imajući u vidu da firma Josipović d.o.o već godinama pruža ove usluge. Istovremeno, čak su uslovi malo i pooštreni jer je ranije traženo trogodišnje iskustvo koje je očigledno „greškom“ ostalo u dijelu u kojemu se navode potreba za neophodnim dokazima (odnosno spisak izvršenih ugovora u posljednje 3 godine). I dok bi kod zainteresovanih ponuđača ovo bilo bar osnov za pokretanje pitanja ugovornom organu u vezi navedene greške, očigledno je da za ovaj posao nema više zaintereovanih uslijed već „poznatog“ pobjednika ovog tendera.

Kada „na zapadu“ nadležni kontrolni organi utvrde da neka firma ostvaruje značajnu količunu ukupnog prihoda, to je znak da se odnosi između ugovornog organa i navedene firme stave pod poseban nadzor. Upravo bi tako nešto trebalo učiniti i u vezi sa odnosima Gradske uprave Grada Doboja i firme Josipović d.o.o koja oko 2/3 ukupnih prihoda (preko 2 miliona KM godišnje) generiše u poslovanju sa Gradskom upravom i njenim organizacijama i preduzećima. Tako ova firma posipa i održava makadamske puteve, asfaltira lokalne ulice i puteve, kosi travu, brine o odvozu otpada, popravlja ograde, gradi mostove, održava fontane, postavlja travu, itd. za potrebe Gradske uprave Grada Doboj. A interesana je i činjenica da je firma registrovana za djelatnost vađenja i odvoza šljunka, jedne od najkorumpiranije djelatnosti u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju „legalnost“ poslovanja. U većini slučajeva ova firma dobija na tenderima u kojima se eksluzivno pojavljuje kao jedini ponuđač, što samim tim obesmišljuje tendersku proceduru.

Ilidža se osigurava po brzom postupku

Opština Ilidža raspisala je 14. oktobra tender za nabavku sredstava za zaštitu i sredstava za održavanje higijene za potrebe CIK Ilidža. Postupak je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, a procjenjena vrijednost 17.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.475,00 KM sa PDV-om (obavještenje o nabavci broj 888-7-1-281-3-188/20).

Nabavka vjerovatno nije pokrenuta na vrijeme, pa se to pokušalo komepnzirati prekratkimrokom za dostavu ponuda koji je bio svega 6 dana, od čega 2 dana vikenda – do 20. oktobra. Na ovaj način, ugovorni organ nije postupio u skladu sa članom 101. (1), b) Zakona o javnim nabavkama i nije ostavio svim potencijalnim ponuđačima dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu ponuda.

Pored toga, ugovorni organ je u tehničkoj specifikaciji navodio detaljne sastave pojedinih traženih proizvoda, bez dodavanja “ili ekvivalent”, što nije u skladu sa članom 54. Zakona o javnim nabavkama. Na ovo poslednje su putem Portala JN reagovali i ponuđači, navodeći mogućnost žalbe, pa je specifikacija u konačnici ipak izmjenjena. Ostaje pak opomena ugovornom organu da nabavke pokreće blagovremeno i poštuje zakonske rokove.