Direkcija za koordinaciju policijskih tijela voli skijanje

Broj obavještenja:91-4-2-65-5-69/20

Dana 17.12.2020. godine Direkcija za koordinaciju policijskih tijela zaključila je ugovor sa Olimpiski centar „Jahorina“ Pale u iznosu od 5.683,72 KM i sa Vlašić ski doo u iznosu 1.507,68 KM, za nabavku sezonskih ski karata na Jahorini i Vlašiću, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao razlog navodi se zaštita ekskluzivnih prava, međutim postavlja se pitanje svrsishodnosti ovakve nabavke, odnosno da li je ovakva nabavka uopšte bila potrebna.