Diskriminacija ponuđača od strane JP Ceste FBiH

vc_gitem_imageJP Ceste Federacije BiH d.o.o. je raspisalo otvoreni postupak za nabavku radova na izgradnji pješačke staze i rasvjete podhodnika u Kosovi, općina Maglaj, sa procjenjenom vrijednošću od skoro 400,000 KM, sa PDV-om.

Ovo bi se mogla ocijeniti kao jedna u nizu običnih nabavki radova da nisu uočeni problemi u tenderskoj dokumentaciji koji se odnose na zahtjeve u vezi tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača. Tako se od ponuđača traži uspješno iskustvo kao glavni izvođač/ugovarač u izvođenju dva ugovora na radovima na izgradnji pješačkih staza, rekonstrukciji raskrsnica, izgradnji i rekonstrukciji cesta u posljednje tri godine, od kojih je svaki iste ili veće vrijednosti od 290.000 KM (bez PDV-a). Ovaj uslov predstavlja

ograničavanje konkurencije i kršenje Člana 7. stav 4 Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, koji se odnosi na način određivanjaminimalnih zahtjeva sposobnosti kandidata ili ponuđača. Njime je propisano da ukoliko ugovorni organ od kandidata/ponuđača kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti traži popis ugovora, smatra se da je uslov srazmjeran predmetu nabavke, odnosno lotu, kada se traži dokaz o izvršenju više ugovora, ako njihov zbirni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedinog lota. #ćiribućiriba

Advertisements

Preveliki zahtjevi, cijene velike, a vode nikako

Geldhahn zudrehen

Gradska uprava Grada Doboja je odlučila izvesti radove na adaptaciji objekta vodosnabdijevanja Lipac i za objavljenu nabavku za izvođenje radova u vrijednosti preko 40,000 KM, Gradska uprava zahtijeva preduzeće koje minimalno raspolaže sa 14 različitih mašina i minimalno 25 radnika. Za nabavku ovolike vrijednosti, ovakvi zahtjevi su preveliki i svakako ograničavaju konkurenciju, što u pravilu znači i veće cijene. Sa druge strane, oko hiljadu domaćinstava dobojskih naselja Trnovo polje 1 i 2 čeka pitku vodu, a načelnik Odjeljenja zaprivredu i društvene djelatnosti u Gradskoj upravi Doboj izjavljuje kako se pokušavaju iznaći sredstva za izgradnju bunara i sekundarne mreže.

Ovako postavljena javna nabavka je kršenje člana 3 ZJN-a stav (1) „Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom,“ ali i člana 44. ZJN-a stav (2) „Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji definira uslove za kvalifikaciju na način da utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične sposobnosti, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti.“ #ćiribućiriba

Novi poslovi, isti scenariji, stari akteri…

hollywood-sign-at-night_wallpprs Poreska uprava Republike Srpske je objavila otvoreni postupak nabavke usluga održavanja informacione infrastrukture Poreske uprave Republike Srpske sa procjenjenom vrijednošću od 60.000,00 KM (bez PDV-a).

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa osobama koje imaju 25 različitih certifikata odnosno kvalifikacija. Takvi zahtjevi nisu nešto novo i viđeni su već nekoliko puta a i tada je ukazivano na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman.

U ovoj nabavci, ali i prethodnim nabavkama koje smo pominjali, interesantna je i činjenica da je Poreska uprava od ponuđača tražila da certifikovane sisteme upravljanja, odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301) ili ekvivalentne certifikate.

U svim ranijim slučajevima, u okviru kojih su navođeni gore navedeni zahtjevi za izvršiocima sa datim certifikatima te posjedovanje datih certifikovanih sistema upravljanja, primljena je samo jedna ponuda koja je u svim slučajevima bila manje od 0,1% niža od procjenjene vrijednosti. Te ponude su bile i prihvaćene i ugovor bi bio sklopljen sa firmom Prointer.

Da li će na ovom tenderu biti zaprimljena samo jedna važeća ponuda, od koga i kolika će ona biti, vidjeće se na e-aukciji koja je predviđena 21. avgusta 2019. godine. #ćiribućiriba

UC

Sit gladnom ne vjeruje

56ccad31-e8f4-43f8-888f-7abc0a0a0a6c-konobarica-690x480

Dana 17.07. 2019. godine, ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” su objavile konkuretski zahtjev za usluge keteringa za slavu preduzeća sa procjenjenom vrijednošću od 15.000 KM (bez PDV-a). Predviđeni ketering se odnosi na usluge hrane i pića za 300 gostiju.

Ono što je ovdje interesantno odnosi se na samu procjenjenu vrijednost predviđene nabavke. Prema podacima na sajtu NUMBEO (www.numbeo.com), cijena jednog obroka (predjelo, glavno jelo i dezert) u prosječnom restoranu u Trebinju iznosi 17 KM. Stoga je jako interesantna procjena vrijednosti nabavke jer je ovdje procjenjeno da je cijena jednog obroka, sa pićem, čak 58,50 KM (sa uključenim PDV-om). Stoga se svakako može ukazati na problem svrsishodnosti ove nabavke ali i problem sa precjenjenom vrijednošću što je suprotno Članu 15. Zakona o javnim nabavkama.

Evidentan je i problem nedostatka razumjevanja i empatije prema siromašnim i „gladnim“ građanima Trebinja. Prema dostupnim podacima, cijena dnevnog obroka u javnim kuhinjama u BiH iznosi oko 2,5 konvertibilne marke što ukazuje da se sa ovom javnom nabavkom moglo izfinansirati najmanje 7.000 dnevnih obroka za siromašne građane Grada Tebinje. #ćiribućiriba

Ako je i od Agencije za navne nabavke, mnogo je

Agencija za javne nabavke BiH po nalogu Ministarstva finansija i trezora BiH, koje je u tehnickom mandatu vec 10 mjeseci, mijenja Zakon o javnim nabavkama BiH kako bi ga uskladila sa Vodicem banke za nabavke?!? Tako cemo u vrijeme ljetnih praznika, dok se vlast u BiH jos uvijek uspostavlja, umjesto prijeko potrebnog funkcionalnog i europskog, antikorupcionog i zakona koji sankcionise kaznjiva ponasanja svih ucesnika u postupcima javnih nabavki, dobiti zakon koji ce biti u skladu sa necijim podzakonskim aktima. Ako je i od Agencije za javne nabavke, a i od banke, mnogo je. #ciribuciriba

https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/8925-

 

Po jedna pumpa za svako službeno vozilo

zora-vidovic1-800x445Ministarstvo finansija Republike Srpske objavilo je javnu poziv za nabavku goriva za vozila tog Ministarstva, ali da bi bili kvalifikovani za ovu nabavku, ponuđači moraju imati pumpe u ovim mjestima: Banja Luka, Istočno Sarajevo, Pale, Trebinje, Bijeljina, Prijedor, Modriča, Bugojno, Brčko, Tuzla, Tomislavgrad, Sarajevo. Nepotrebno je i govoriti da je za ugovorni organ ovaj uvjet suvišan, nepotreban i da ozbiljno ograničava konkurenciju.

Uz to, podkriterij rok plaćanja od čak 35 bodova je nejasan, jer su rokovi plaćanja propisani Zakonom.

Ovako postavljena nabavke je kršenje člana 3 ZJN-a stav (1), prema kojem je ugovorni organ dužan postupati transparentno, i jednako i nediskriminirajuće prema svim kandidatima / ponuđačima, tako što će osigurati pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Također i člana 44. ZJN-a stav (2): „Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji definira uslove za kvalifikaciju na način da utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične sposobnosti, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti.“ #ćiribućiriba

Ministarstvo finansija RS nabavlja (bez)potrebnu aplikaciju za upravljanje unutrašnjim dugom

4021

Ministarstvo finansija Republike Srpske je objavilo konkurentski zahtjev za nabavku usluga migracije aplikacije za evidenciju unutrašnjeg duga sa procjenjenom vrijednošću od 49.999,00 KM (bez PDV-a).

Već sam iznos procjenjene vrijednosti ukazuje na potencijalnu namjeru navedenog ugovornog organa da izbjegne objavu otvorenog postupka jer se isti mora raspisati ako je iznos nabavke jednak i veći od 50.000 KM (bez PDV-a). Ujedno, ova nabavka nije bila inicijalno predviđena Planom javnih nabavki navedenog ministarstva, već je predviđena nabavka sveobuhvatnog sistema za upravljanje dugom i baza za sudske predmete sa procjenjenom vrijednošću od 465.812,00 KM (bez PDV-a) ali čija nabavka nije sprovedena. Međutim, Odlukom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1432/19 od 30.05.2019. godine, data je saglasnost Ministarstvu finansija na Plan utroška sredstava za kapitalna ulaganja, sa pozicije 511700-Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu, za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, za unapređenje sistema za evidenciju unutrašnjeg duga.

Kao obrazloženje za pokretanje ove nabavke je navedeno da je postojeća aplikacija za evidenciju unutrašnjeg duga u Ministarstvu finansija, koja je lokalno razvijana koristeći postojeći licencirani alat MS Access, zastarjela i ne može da odgovori sadašnjim funkcionalnim zahtjevima sa stanovišta obima poslova i količine podataka, te je neophodno izvršiti migraciju aplikacije u kvalitetniju i profesionalniju verziju (koristeći softver Oracle APEX). Interesantno je svakako činjenica da je Microsoft Office Access upravo jedan od najzastupljenijih ekvivalenata navedenom softveru Oracle APEX, te da nema značajnih razlika u njihovom korištenju ako su u pitanju poslovi evidentiranja kao što je ovdje slučaj.

Istovremeno, jako su interesantni zahtjevi koji se postavljaju pred potencijalne ponuđače u okviru ove nabavke (zahtjevi koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost):

• dokaz o iskustvu u radu sa softverskim alatom Oracle APEX.

• sertifikat Oracle DBA administratora

• referencu da je radio poslove migracije ili razvoja aplikacije koristeći softverski alat Oracle APEX

• uspješna realizacija najmanje 1 (jednog) ugovora, koji je za predmet imao migraciju ili razvoj aplikacije koristeći navedeni softverski alat u posljednje tri godine računajući od momenta predaje ponude, ili za period od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine

• izjavu od strane ponuđača o tehnički osposobljenom i angažovanom osoblju od strane ponuđača koji će izvršiti migraciju

• spisak kvalifikovanih i osposobnjenih osoba – lica od strane ponuđača koji će, ako budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač, izvršiti migraciju.

Na kraju, kada se posmatraju svi elementi, može se postavljati pitanje u vezi svrsishodnosti ove nabavke jer je upitna sa stanovišta Plana javnih nabavki za 2019. godinu, sa stanovišta neophodnosti promjene postojećih aplikacija, te sa staništa ishoda cjelokupne nabavke. Umjesto da predvidjenih 49.999,00 KM koje su planirali izdvojiti za ovu nabavku, Ministarstvo finansija RS, ali i sama Vlada RS, su mogli da slijede primjer privatne kompanije BEMA koja je obezbijedila knjige za djecu svojih radnika od trećeg razreda osnovne do četvrtog srednje škole. Za školske knjige izdvojeno je oko 100.000 KM i upravo su to potezi koji obezbjeđuju pozitivan iskorak u vezi demografske (re)generacije i ostanak ljudi na ovim prostorima a ne bespotrebne softverske aplikacije čija je svrha upitna. “ćiribućiriba