Korona se desila… ali i adekvatan odgovor ZZO Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo

zavod_zdravstvenog_osiguranja_pio_mio_zgrada_rsa3

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u narednih 15 dana mora pripremiti rebalans budžeta i uskladiti ga sa stvarnim potrebama koje su se javile u vrijeme koronavirusa. Zaključak je to Skupštine KS koja je održana 23. marta 2020. godine. Upravo to predstavlja jedan od najvažnijih sistemskih odgovora na sve rastuće probleme u vezi sa trenutnom pandemijom.

Zastupnici su usvojili i zaključak kojim su naložili Zavodu da odmah iz tekućih rezervi prebaci 8.000.000 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme, koja u ovom trenutku nedostaje. To će svakako zahtijevati i izmjene u Planu nabavki, no najvažnije je da se ovom problemu pristupa planski i transparentno,kako se ne bi desili propusti i nepravilnosti u ova teška vremena. Prema riječima direktora Zavoda „finansijski plan Zavoda (a time i plan nabavki) je pravljen u idealnim uslovima, ali okolnosti su se posljednih mjesec dana promijenile i najvjerovatnije ćemo suspendovati neke od troškova.“ Upravo je to način na koji se odgovorno upravlja raspoloživim sredstvima u doba pandemije s ciljem zadovoljavanja potreba samih građana u novonastaloj situaciji. Međutim, nisu sve ustanove i institucije odgovorne kao ZZO Kantona Sarajevo, o čemu svjedoči neodustajanje od prethodno definisanih nabavki koje sada trenutno ne predstavljaju prioritet, a za šta se izdvajaju stotine hiljada, pa i milioni konvertibilnih maraka. #ćiribućiriba

Zaduživanje Puteva RS od 200 miliona KM– prioritet Vlade RSza vrijeme pandemije?!

 

jp_putevi_rs

Dana 24. marta 2020. godine, JP Putevi Republike Srpske su objaviliotvoreni postupak nabavke kreditnih sredstava u iznosu od 200 miliona KM za finansiranje investicionih ulaganja sa procijenjenom vrijednošću od 22.000.000 KM (bez PDV-a). Ova nabavka je pokrenuta Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-033/20, a na osnovu funkcije skupštine ovog javnog preduzeća. Treba istaći da je Vlada RS puni garant za uzimanje ovog kredita.

Nekoliko stvari je u najmanju ruku „kontroverzno“ kada je u pitanju ova nabavka. Radi se prvenstveno o jako velikom zaduženju bez razmatranja istog od strane Narodne skupštine RS, što je postalo skoro pa pravilo.  Također, prema uslovima koji su definisani (Kamatna stopa do 3%, grejs period od 2 godine, 7 godina za otplatu, uključujući grejs period, te iznos od 200 miliona KM), čak se može vidjeti da ni procijenjena vrijednost nabavke nije urađena adekvatno jer ona po navedenim uslovima iznosi oko 23.3 miliona KM (bez PDV-a), odnosno 27.250.000,00 (sa PDV-om).

Također je interesantna činjenica da je Vlada Republike Srpske ovu nabavku odobrila preduzeću JP „Putevi Republike Srpske“, iako za proteklih 6 godina nije provedena finansijska revizija ovog subjekta od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske,dok je revizija iz 2014. godine (koja se odnosila na podatke za 2013. godinu) dobila negativno revizorsko mišljenje.

Interesantna je i činjenica da se ovo kreditno zaduženje namjeravalo realizovati u sklopu kredita od Svjetske banke, te je još tokom oktobra 2019. godine isticano da Svjetska banka namjerava da finansira rehabilitaciju puteva u Republici Srpskoj (izvor: http://biznis.ba/svjetska-banka-finansira-rehabilitaciju-puteva-i-zeljeznica-u-rs/). Međutim, nije jasno zbog čega je Svjetska banka odustala od finansiranja navedenih potreba Puteva RS.

Na kraju, najporažavajuća činjenica se odnosi na okolnosti u okviru kojih se provodi navedena nabavka. I dok Vlada RS svakodnevno nastoji da „namakne“ nedostajuća sredstva za borbu protiv pandemije virusa korona, te negativnih posljedica ove pojave po čitav ekonomski prostor Republike Srpske, istovremeno se  Putevi RS zadužuju bez da se navodi jasna namjena za utrošak ovih sredstava u narednom periodu. Naznake postoje, ali one nisu dovoljne da bi se trebao realizovati jedan ovakav angažman, naročito u vrijeme kada se planiraju zaduženja za druge, mnogo urgentnije namjene. Stoga svakako nije jasno zašto Vlada RS nije povukla navedenu odluku iako je imala čak skoro 10 dana od prvog sastanka za definisanje anti-kriznih ekonomskih mjera prouzrokovanih virusom korona. A jedna od mjera bi svakako trebala da se odnosi na pažljivo upravljanje raspoloživim „kreditnim potencijalnom“ Republike Srpske u nadolazećim vremenima.

Stiče se utisak da se navedeni kredit nastoji ponovo iskoristiti u svrhe predizbornog asfaltiranja i dobijanja lokalnih izbora koji su predviđeni za oktobar 2020. godine. „Korona je tu, ali će i proći, a vlast je vlast i teško je se odreći“ rekao bi neko sa većom dozom poetike ili patetike. #ćiribućiriba

Da li trenutna situacija „pogoduje“ mogućnostima zaobilaženja primjene Zakona o javnim nabavkama BiH?

what_is_a_question_mark

Republički štab za vanredne situacije Vlade Republike Srpske je na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske donio zaključak (Zaključak broj 09-10/20 od 26. marta 2020. godine) o korištenju materijalnih sredstava, pozivajući se na odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama (Član 45). Ovim zaključkom se zadužuje privredno društvo „Viljuškari Nikolić“ d.o.o. Banja Luka da Republičkom štabu za vanredne situacije u slučaju potrebe stavi na raspolaganje viljuškar(e) nosivosti do 2.500 kilograma i vozače za viljuškar(e).Istovremeno, zaključak definiše da će se privrednom društvu „Viljuškari Nikolić“ isplatiti naknada u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama, dok se za realizaciju ovog zaključka zadužuju Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo finansija.

Iako je evidentno da se radi o (potencijalnoj) nabavci usluga iznajmljivanja viljuškara (zajedno sa njegovim rukovaocem/vozačem), nije jasno zašto se za te potrebe Repulički štab za vanredne situacije Vlade Republike Srpske opredijelio za donošenje predmetnog zaključka, jer je isto mogao da postigne primjenom Zakona o javnim nabavkama i u najmanju ruku sa raspisivanjem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Ono što bi svakako bilo drugačije odnosilo bi se na činjenicu da bi se tad morala znati procijenjena vrijednost ugovora, kao i sam predmet, odnosno obim planirane usluge iznajmljivanja viljuškara. Istovremeno, na osnovu navedenog zaključka nigdje nije moguće zaključiti koliko će to iznos sredstava biti isplaćen firmi „Viljuškari Nikolić“ po osnovu stavljanja na raspolaganje njenih materijalnih sredstava.

Na kraju treba napomenuti da će biti jako problematično ukoliko se navedena praksa nepotrebnog zaobilaženja Zakona o javnim nabavkama počne koristiti i za druge, mnogobrojne namjene.

Koriste li načelnici općina pandemiju za predizborno “dodvoravanje”glasačima te “mutne radnje” sa odabranim firmama?

ned

Općina Centar Sarajevo je objavila informaciju o provođenju pregovaračkog postupka nabavke i isporuka kombi (sanitetskog vozila) za potrebe KCUS s ciljem provođenja mjera na sprječavanju širenja opasnosti od koronavirusa (COVID-19), putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i sa procijenjenom vrijednošću od 51.000,00 KM (bez PDV-a). Ova vijest  je kao “grom” odjeknula u BH eteru i na prvu se činilo kao stvarno human gest i doprinos općinskih struktura u borbi protiv pandemije. Međutim, kako je nabavka provedena ekspresnim pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja u rekordnom roku, odlučili smo da provedemo analizu načina na koji je provedena.

Radi se o nabavci standardizovanog kombija uz relativno manje korekcije njegove unutrašnjosti s ciljem prilagođavanja njegovoj namjeni kao sanitetskog vozila:

 • Svjetlosno zvučna signalizacija: plavi signalni LED blok naprijed, elektronska sirena,
 • Nosila, samoutovarna kolica sa inox rampom – standard, postolje kolica, prednji i zadnji blokatori, madrac,
 • Klupa ugrađena na desnom unutrašnjem blatobranu bolesničkog prostora, sa prostorom ispod sjedišta za ostavljanje medicinske opreme i
 • Unutrašnje obloge bolničkog prostora od poliestera.

Prema riječima načelnika Općine, vozilo će biti korišteno za transport pacijenata za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom do novog izolatorija koji je smješten u prostorijama Građevinskog fakulteta u Sarajevu, dok će nakon prestanka pandemije biti stavljeno u redovnu upotrebu KCUS-a.

Ono što je od početka zabrinjavalo je način na koji je realizovana ova javna nabavka. Ovako definisana, ona se ne nalazi u Planu javnih nabavki za 2020. godinu niti dopune ovog plana, već je provedena na osnovu saopštenja Agencije za javne nabavke BiH od 17.03.2020. godine o korištenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, pod uslovima navedenim u članu 21. Stav (1) tačka d) Zakona, odnosno da:

 • Postoji događaj koji se nije mogao predvidjeti,
 • Krajnja hitnost zbogkoje je nemoguće ispuniti rokove predviđene za druge, redovne postupke javne nabavke,
 • Ne postoji slučaj ni veza između nepredvidivog događaja i krajnje hitnosti koja iz njega proizlazi.

Međutim, da se ne radi o baš “neplaniranoj”nabavci, ukazuje i Plan javnih nabavki za 2020.godinu, gdje se ova nabavka nalazi pod brojem 43, odnosno šifrom JRJN-34115200-8 (Nabavka kombi vozila za potrebe formiranih struktura civilne zaštite koja je incijalno predviđena za potrebe Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice) i za koju je inicijalno bio predviđen otvoreni postupak i realizacija u I kvartalu 2020.godine.

Interesantna činjenica o ovoj  nabavci je i brzina kojom je ista provedena. Tako je u Informaciji o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja od 24.03.2020. godine navedeno da Općina Centar pokreće predmetnu nabavku sa ponuđačem „BERLIJETA“ d.o.o.Visoko, dok se dostavljanje početne ponude od strane navedene firme očekuje sutradan, 25.03.2020. godine u 10:30. Ovo je svakako presedan sa stanovišta brzine realizacije navedene procedure, ali ne i bez “aljkavosti” koja ju je pratila.

Predmetna nabavka termalne kamere a odabrana firma koja dostavlja sanitetsko vozilo

Informacija koju je objavila Općina Centar “informiše” da u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku Općine Centar Sarajevo, objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera zdravstvenim ustanovama na području općine Centar Sarajevo, s ciljem provođenja mjera na sprječavanju širenja opasnosti od koronavirusa (COVID-19). Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku je nakon provjere uslova za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, pokrenula predmetnu nabavku sa ponuđačem „BERLIJETA“ d.o.o.Visoko.

Da postoji neka veza, drugačija od uobičajene između ugovornih organa i potencijalnih ponuđača, ukazuje i činjenica da je firma Berlijeta dobila 2 posljednja tendera nabavke vozila od strane Općine Centar putem otvorenog postupka, gdje je ponuda firme BERLIJETA bila jedina dostavljena ponuda.

Radilo se o sljedećim nabavkama:

 • Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila 4×4 za potrebe Službe za medicinsku pomoć u vrijednosti od 37.400,00 KM (bez PDV-a) – ugovor zaključen 27.januara 2020.godine.
 • Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila u vrijednosti od 30.692,30KM (bez PDV-a) – ugovor zaključen 16.septembra 2019.godine.

UKC RS : I pod COVIDOM-19 Prointer nastavlja umrežavanja

ukc-banja-luka

Dana 24. marta 2020. godine, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je raspisao otvoreni postupak nabavke aktivne mrežne opreme za svoje potrebesa procjenjenom vrijednošću od čak 850.000,00 KM (bez PDV-a). Radi se o nabavci 46 različitih tipova svičeva, raznih vrsta SFP modula, kablova, jedan sistem za autentifikaciju, kontrolu pristupa i upravljanje identitetima, te uslugama instalacije, konfiguracije i puštanja u rad. Samo iz opisa predmetne nabavke je vidljivo da se radi o „hibridu“, odnosno zajedničkoj nabavci roba i usluga koja ne bi trebalo da se realizuje na taj način, imajući u vidu legislativu u okviru javnih nabavki.

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa sljedećim osobljem:

 • CCDA Cisco Certified Designed Associate (minimalno 2 izvršioca),
 • CCNP Cisco Certified Network Professional (minimalno 2 izvršioca),
 • CCNP DC Cisco Certified Network Professional Data Centar (minimalno 2 izvršioca),
 • CCNP Cisco Certified Network Professional Security (minimalno 2 izvršioca),
 • CCIE Cisco Certified Internet Expert R&S (minimalno 2 izvršioca),
 • Check Point Certified Securty Administrator – CCSA (minimalno 2 izvršioca) ,
 • Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – (minimalno 1 izvršioca).

Od ponuđača se također traži da ima implementirane sljedeće certifikovane sisteme upravljanja, odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO 45001 i ISO 18295), ili ekvivalentne certifikate. Posebno je interesantan zahtjev od ponuđača da dokaže „Uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora u vrijednosti ne manjoj od 850.000,00 KM bez PDV-a, koji je za predmet imao nabavku mrežne opreme. Navedeno je i da ugovorni organ neće priznati iskustvo u realizaciji više ugovora čija je zbirna vrijednost 850.000,00 KM bez PDV-a, odnosno bar jedan ugovor mora imati zahtijevanu vrijednost.“ Ovako definisani zahtjevi, odnosno kombinacije traženih kompetencija u vidu kompetencija zaposlenih, neophodnih standarda koji se traže od potencijalnog ponuđača, te određeni iznosi za prethodno realizovane poslove su već viđeni kao prakse koje favorizuju određene ponuđače.Da se radi o već ustaljenoj praksi, ukazuje i tender na koji smo već ukazivali najmanje 10-tak puta tokom 2018. i 2019 godine. U svim navedenim slučajevima je  dostavljena samo jedna ponuda, te je ugovor dodijeljen firmi Prointer ITSS. Interesantno je napomenuti da je u svim slučajevima navedena ponuda iznosila tek nešto zanemarivo manje od procijenjene vrijednosti nabavke (uglavnom manje od 0,1%).

Posebno zastrašujuća činjenica je ta da u doba već rasprostranjene pandemije virusa COVID-19, kada se svi raspoloživi resursi u okviru zdravstvenih ustanova trebaju usmjeriti ka nabavci respiratora, testova za utvrđivanje zaraženosti oboljelih i drugih neophodnih medicinskih materijala (od rukavica i maski pa nadalje), lansira jedna ovakva nabavka „umrežavanja“ koja skoro da nema nikakvu dodanu vrijednost za borbu protiv pandemije. No očigledno su interesi pojedinaca mnogo važniji od javnog interesa i borbe protiv virusa COVID-19. #ćiribućiriba

Banjalučki Vodovod sprema novo „ruho“, a ko će ga platiti?!

maxresdefault

Vodovod a.d.Banja Luka je raspisao otvoreni postupak nabavke izvođenja radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta sa procijenjenom vrijednošću od 2.300.000,00 KM (bez PDV-a). Iako je početkom 2019. godine javnosti prezentovano da se tadašnje povećanje cijene vode opravdava potencijalnim gubicima uslijed preuzimanja seoskih vodovoda i rastućim troškovima u vezi cijene električne energije, nije jasno odakle će se finansirati ova investicija ukoliko ne dođe do ponovne korekcije cijene vode (prema podacima za 2019. godinu, preuzetih sa Banjalučke berze, neto dobitak od poslovanja Vodovoda a.d. Banja Luka je iznosio 198.343 KM). Ali to sigurno neće biti priča koja će biti pominjana u narednom periodu pred lokalne izbore, dok je sama nabavka jako interesantna s obzirom na nekoliko stvari.

Kao prvo, radi se o jako složenoj javnoj nabavci koja obuhvata nekoliko desetina poslova iako su mnogi od njih mogli biti predmet drugih nabavki putem novih ugovora ili podjela na lotove. Stav Agencije za javne nabavke je da podjela nabavke na lotove treba da ima dva osnovna cilja, kao što su osiguranje maksimalne konkurencije i smanjenje troškova postupka javne nabave. Pored toga, podjela nabave na lotove pomaže potencijalnim ponuđačima na način da lakše i uz minimalne troškove pripreme svoju ponudu.Stoga, ovom nabavkom su narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana, jer sam predmet nabavke nije bio podijeljen u više lotova s obzirom na pojedine razlike u vezi predmeta nabavke. Tako se pored radova montaže i demontaže, rušenja, ugradnje stolarije i slično u okviru ove nabavke predviđa nabavka servera, namještaja i drugih roba koje su mogle biti predmet drugih postupaka ili lotova.

Također je za ovu nabavku interesantno da nije definisan rok za završetak navedenih radova, već da isti predstavlja jedan od podkriterijuma u okviru ekonomski najpovoljnije ponude, i to sa 30%. Ostatak od 70% se odnosni na cijenu, te će biti jako interesantno ovu nabavku „ispratiti“ sa stanovišta poštovanja rokova njene realizacije, a naročito već pominjane hetorogenosti poslova i roba koje se zahtjevaju od potencijalnog ponuđača. Ovako postavljene stvari ukazuju da bi na navedenu nabavku mogao „pristati“ samo ponuđač koji je u jako dobrim odnosima sa ugovornim organom, odnosno „preferirani ponuđač“.

Da li će biti više od jedne ponude i na koji rok će se „ponuđač“ obavezati da realizuje ugovorene obaveze, znat će se 31.03. 2020. godine u 13.00 u prostorijama Vodovoda a.d. Banja Luka.#ćiribućiriba

Za nabavku respiratora se čeka(lo)mjesecima

Pozadina

U jeku aktuelnih priča o mogućim konsekvencama koje na zdravlje ljudi može da ima Corona virus (COVID-19), odlučili smo da pogledamo posljednju zvaničnu nabavku prijeko potrebnih respiratora za osobe koje obole od ove bolesti i kod kojih se pojave akutni problemi sa disanjem. Stoga smo se pozabavili nabavkom 10 respiratora od strane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koja je trajala više od 9 mjeseci.

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je 4. aprila 2019. godine raspisao otvoreni postupak nabavke respiratora za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sa procijenjenom vrijednošću od 960.000,00 KM (bez PDV-a), i to u dva lota:

 • Lot 1 – Respirator za potrebe Klinike za dječije bolesti (4 komada) sa procijenjenom vrijednošću od 400.000,00 KM (bez PDV-a) i
 • Lot 2 –Respirator za mehaničku ventilaciju za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane (6 komada) sa procijenjenom vrijednošću od 560.000,00 KM (bez PDV-a).

Kriterijumi za dodjelu ugovora bili su ekonomski najpovoljnija ponuda, i to cijena (70%), garancija (15%) i rok isporuke (15%).

Ono što je interesantno kada se posmatra ova nabavka odnosi se na dužinu trajanja postupka, odnosno činjenicu da je Obavještenje o dodjeli ugovora objavljeno tek 18. januara 2020. godine, iako je rok za otvaranje ponuda bio 20. maj 2019. godine. Šta je to spriječilo UKC RS da provede navedeni tender u predviđenom roku nije poznato, mada je činjenica da nije bilo žalbi Kancelariji za razmatranje žalbi na navedeni postupak.

Također je interesantna i činjenica da je ugovor za Lot 1 dodijeljen firmi Ecovision d.o.o. Banja Luka u iznosu od 399.880,00 KM (bez PDV-a),iako ova firma nije imala zabilježenih referenci za prodaju i isporuku navedene opreme. Naime, prema uvidu u provedene postupke javnih nabavki u okviru Portala javnih nabavki, firma Ecovision d.o.o. Banja Luka ima još 3 dobijena postupka javnih nabavki, i to nabaku flašica za bebe u iznosu od 4.011,20 KM (bez PDV-a) i nabavku glikola u iznosu od 4.024,00 KM (bez PDV-a) za potrebe UKC RS, te nabavku betonskih radova na izgradnji kablovske kanalizacije u iznosu od 5.931,00 KM (bez PDV-a) za potrebe MUP-a RS. Također je interesantno da je prihod firme Ecovision d.o.o. Banja Luka u 2018. godini iznosi 90.955,00 KM, što je skoro 4 puta manje od vrijednosti predmetne nabavke. Prihod ove firme u 2017. godini je iznosio 69.995 KM. Firma skoro da i nema svog kapitala (tzv. Tašna-mašna firma). Da li je ova firma uspjela da realizuje, odnosno da li će se realizovati predmetni ugovor nabavke respiratora, još nije moguće sa sigurnošću tvrditi.

Nabavku predviđenu Lot 2 je dobila firma PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT d.o.o iz Banja Luke u iznosu od 526.800,00 KM (bez PDV-a).#ćiribućiriba

I mi za Koronu imamo Zakon o javnim nabavkama

KORONA

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH, Fahrudin Radončić, izjavio je u subotu, 14. marta 2020. godine, da očekuje da će Savjet ministara BiH uskoro predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH “da se za vrijeme krize izazvane širenjem koronavirusa nakratko suspenduje Zakon o javnim nabavkama, isključivo za hitnu medicinsku opremu i materijal”. Kao opravdanje za ovo Ministar navodi da je “”Uzaludan novac na računima pojedinih institucija ako procedure javne nabavke traju mjesecima. A sada su dani u pitanju”. Povod ovih izjava je informacija direktora Granične policije BiH da ovoj instituciji nedostaju zaštitne rukavice i zaštitne maske. [1]

Izjava Ministra ukazuje na nepoznavanje propisa o javnim nabakvama koji itekako predviđaju procedure postupanja javnih institucija – ugovornih organa u situacijama krajnje hitnosti, kao što je ova izazvana aktuelnom epidemijom.

Naime, Zakon o javnim nabavkama kao osnovne i redovne postupke nabavki predviđa otvoreni i ograničeni postupak, a za institucije koje se bave komunalnim djelatnostima i pregovarački postupak s objavom obavještenja. Ostali postupci, među kojima je pregovarački postupak bez objave obavještenja primjenjuju se kao izuzetak, onda kada su za to ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom.

Članom 21. ZJN (Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja)stavom (d) propisana je primjena ovog postupka u situacijama„kada se izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ,ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja.Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se dovesti u vezu s ugovornim organom.“

 

Primjenjujući ovaj postupak u slučajevima kranje hitnosti, kako bi im se omogućilo drastično skraćivanje rokova, ugovorni organi nisu obavezni zahtjevati od kandidata/ponuđača ni najosnovnije kvalifikacione dokumente iz člana 45. ZJN (Lična sposobnost). Ne postoji dakle niti jedna barijera da javne institucije u slučajevima krajnje hitnosti, a po slovu Zakona, nabave ono što im je potrebno u roku od jednog ili svega par dana. Svaka suspenzija primjene Zakona o javnim nabavkama mogla bi dovesti do još ozbiljnijih dubioza u sistemu javnih nabavki u BiH koji karakterišu brojne zloupotrebe, a među njima je jedna od najčešćih upravo zloupotreba primjene pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja. Naime, ugovorni organi širom BiH, umjesto da ovaj postupak primjenjuju u zakonom propisanim situacijama kao što je aktuelna situacija epidemije koronavirusom, nerijetko posežu za ovim najnetransparentnijim postupkom kranje proizvoljno, bez zakonskog uporišta, kako bi prikrili posljedice svog neodgovornog poslovanja, lošeg planiranja, a često i razne zloupotrebe. Nisu bile neuobičajene situacije da ugovorni organi pribjegnu ovom postupku pravdajući to razlozima kranje hitnosti, a da do stvarne realizacije ugovora dođe nekoliko mjeseci, pa i godinu dana nakon njegovog sklapanja. O stvarnoj hitnosti dakle nijebilo riječi.

[1]http://ba.n1info.com/Vijesti/a416307/Radoncic-Nasi-granicari-su-prva-linija-odbrane-donirao-sam-4.500-pari-rukavica.html

Česte su u praksi i zloupotrebe ovog postupka po osnovu člana 21. stav (c) ZJN koji kao uslov njegove primjene propisuje situacije „kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču“. Klasičan primjer zloupotreba ovih odredbi je donirana medicinska oprema koja se višestruko naplaćuje ugovornom obavezom javnih institucija da od iste firme-dobavljača u narednom višegodišnjem periodu nabavljaju sve potrebne dijelove i potrošni materijal, često po cijenama višestruko iznad tržišnih, a koje u konačnici nadilaze vrijednost donirane opreme.

Upravo su prakse pogrešne primjene i zloupotreba pregovaračkog postupka bez objave obavještenja najčešće u sektoru zdravstva i informacionih tehnologija, što se može potkrijepiti i podacima iz Godišnjeg izvještaja o dodijeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki u 2018. godini Agencije za javne nabavke, u kojem se navodi:

“Predmeti javnih nabavki koji su bili najčešći u provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja gdje je kao razlog naveden član 21.stav (c) Zakona bili su:  farmaceutski proizvodi i medicinska oprema (posebno reagensi, testovi i drugi potrošni materijal za različitu medicinsku opremu, prije svega laboratorijski aparati), usluge informacione tehnologije, usluge održavanja i popravke, softverski paketi (ugovorni organ ne posjeduje izvorni kod za aplikativni softver. Izvorni kod je u vlasništvu pružatelja usluge).

Predmeti javnih nabavki koji su bili najčešći u provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja gdje je kao razlog naveden član 21.stav (d) Zakona bili su: postupak poništen od strane Ureda za razmatranje žalbi BiH, ugovornom organu su neophodne usluge, robe za rad, raskinut ugovor sa ponuđačem, i td.”

Zakon o javnim nabavkama BiH dakle nije odgovoran za aktuelno stanje nestašice medicinske opreme i materijala u javnim zdravstvenim ustanovama i javnim institucijama u BiH, niti predstavlja barijeru pravovremenom i adekvatnom reagovanju ovih tijela na trenutno stanje krize. Stoga je svako pozivanje na suspenziju ovog Zakona direktna opasnost za dodatne zloupotrebe sistema, koje se redovno dešavaju i bez stanja hitnosti kao što je aktuelna epidemija. #ćiribućiriba

 

Za super policiju Brčko Distrikta Škoda Superb

20170517-1622-202572-591c4eb3d0185-muspuse-soferisus-pieskatis-ar-netrafaretu-skoda-superb

Brčko distrikt nabavlja kroz dva lota motorna vozila za potrebe Policije BD. Zbog zahtjevanih dimenzija i opreme jasno je da uslove za Lot 1 može da ispuni samo ŠKODA SUPERB 2.0 TDI CR DPF/110 kW.

Na ovakav način ugovorni organ je prekršio član 54. stav (9) ZJN-a „Osim ako nije opravdano predmetom nabavke, u tehničkoj specifikaciji ne smije se uputiti na određenog proizvođača, na porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente, tipove ili određeno porijeklo, ako bi se time pogodovalo ili bi se isključili određeni privredni subjekti ili određeni proizvodi.“ #ćiribućiriba

Samo Toyota dolazi u obzir za vatrogasce u Banja Luci

gift-for-morgan-car-owner-new-parking-only-sign-metal-face-brushed-aluminium-2641-p

 

Grad Banjaluka nabavlja terensko-operativno-komandno vozilo za potrebe vatrogasne jedinice. U tehničkim specifikacijama vozilo je do detalja opisano.

 • Максимална брзина 175 km/h
  – Убрзање 0-100 km/h 12,7 секунди
  – Укупна бруто маса возила 2990 kg
  – Капацитет пртљажника (до стропа) 1270 l
 • Димензије:
  – Дужина 4840 mm
  – Број врата 4
  – Ширина 1885 mm
  – Висина 1845 mm
  – Превјес, задњи 1075 mm
  – Међуосовински размак 2790 mm
  – Превјес, предњи 975 mm…“

Na ovakav način ugovorni organ je prekršio član 54. stav (9) ZJN-a „Osim ako nije opravdano predmetom nabavke, u tehničkoj specifikaciji ne smije se uputiti na određenog proizvođača, na porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente, tipove ili određeno porijeklo, ako bi se time pogodovalo ili bi se isključili određeni privredni subjekti ili određeni proizvodi.“

Pristigla je samo jedna ponuda, simbolično ispod procijenjene vrijednosti. Ugovor sklopljen sa Sladaboni d.o.o., ovlaštenim Toyota partnerom.

Prilagođavanjem nabavke samo jednom ponuđaču je jedno od najgrubljih kršenja ZJN-a i nikako ne obezbjeđuje najbolju vrijednost za novac, već je naprotiv na štetu javnih sredstava. A sa druge strane, kako piše Glas Srpske 30.07.2019. humanitarna organizacija u Banjaluci prikuplja novac putem humanitarnog broja, kako bi obezbijedila obrok licima bez krova nad glavom. #ćiribućiriba