Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije: Stalno moramo plaćati dodatne radove

Broj obavještenja: 1388-4-3-39-5-40/20

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije je 26.06.2020. godine potpisao ugovor s grupom ponuđača Geokop doo Derventa, Saša trade Doboj i Ehta-r doo Derventa za dodatne radove na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u Istočnom novom Sarajevu u iznosu od 25.622,57 KM, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

Zakonom o javnim nabavkama je predviđeno da se u slučaju nepredviđenih okolnosti može provesti ova vrsta postupka, međutim s obzirom na to da je ovo već 12-ti put u posljednjih dvije godine da isti ugovorni organ potpisuje ugovore za „nepredviđene“ radove, stvara se sumnja u regularnosti provođenja ovih postupaka ovog ugovornog organa.

Radio televizija Republike Srpske godišnje održavanje informacionog sistema plaća 192.000 KM bez PDV-a

Broj obavještenja: 1170-4-2-251-5-52/20

Dana 7.8.2020. godine RTRS je potpisao ugovor sa Lanaco doo u vrijednosti od nevjerovatnih 192.000 KM za godišnje održavanje poslovnog informacionog sistema, na osnovu provedenog Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci zbog autorskih prava Lanaca doo.

Ovoliki iznos ugovora je prevelik, jer ako je sistem dobar, potreban je minimum vremena i veoma mala ulaganja da bi se sistem održavao i na ovakav način ugovorni organ zbog svoje loše politike nabavki biva ucijenjen od strane ponuđača i mora da plaća cijenu koju odredi sam ponuđač. Potrebno je u ovakvim slučajevima raspisati otvoreni postupak i dozvoliti dostavljanje alternativne ponude u smislu nuđenja drugog sistema istih karakteristika.

Ministarstvo odbrane vjerske knjige nabavlja netransparentnim postupkom

Broj obavještenja: 723-4-1-168-5-214/20          

Dana 6.8.2020. Ministarstvo odbrane BiH je zaključilo ugovor sa Pokloničkom agencijom Srpske pravoslavne crkve „Dobročinstvo“ Beograd u vrijednosti 21.981,18 KM bez PDV-a za nabavku vjerskih stručnih knjiga, na osnovu provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Kao razlog za primjenu se navodi samo ekskluzivno pravo, bez obrazloženja zašto dobavljanje knjiga može da izvrši samo jedan ponuđač, te je ovako provedena nabavka nezakonita.

Mup RS često ima dodatne i nepredviđene radove 2

Broj obavještenja: 348-4-3-226-5-121/20

Dana 10.08.2020. Mup RS je potpisao ugovor putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, sa MG Mind doo Mrkonjić Grad u vrijednosti 15.422 KM bez PDV-a za dodatne radove na izgradnji parkinga.

Kao razlog se navodi potreba za „uklanjanjem objekta koji se nalazio na lokaciji predviđenoj za parking“. Sama formulacija obrazloženja govori o tome da je ugovor potpisan nakon uklanjanja, jer se objekat „nalazio“ na lokaciji, a nevjerovatno je da ti radovi nisu bili predviđeni osnovnim ugovorom, odnosno da ugovorni organ nije znao da se na toj lokaciji nazi objekat koji je potrebno ukloniti. Zakonom o javnim nabavkama je predviđeno da se u slučaju nepredviđenih okolnosti može provesti ova vrsta postupka, međutim obzirom da se ovakve nabavke prečesto provode, a trebale bi biti samo u izuzetnim slučajevima, stvara se sumnja u regularnost provođenja ovih postupaka ovog ugovornog organa.

Šta očekivati od drugih ako policija „namješta“ tendere – drugi dio?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je raspisalo otvoreni postupak javne nabavke vozila sa procijenjenom vrijednošću od 196.581,00 KM (bez PDV-a). Radi se o nabavci bez podjele u lotove i to 2 tipa automobila:

  • TIP 1 – četiri vozila (više) srednje klase i
  • TIP 2 – jedno vozilo visoke klase

Analizirajući predmetnu nabavku i njenu tendersku dokumentaciju, utvrdili smo pojedine segmente u okviru opisa predmetne nabavke koji sugerišu na favorizovanje određene marke automobila. Tako su navedenaminimalna dužina, minimalna zapremina prtljažnika, te druge karakteritike opreme u skladu sa autmobilima marke Škoda. Tako se za 4 vozila koja se nabavljaju u okviru TIP 1favorizuju vozila marke Škoda Octavia, dok se za 1 vozilo jačih karakteristika u okviru TIP 2 favorizuje Škoda Superb.

Može se reći da su ovom nabavkom narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi tehničke specifikacije predmeta javne nabavke (Član 54 ZJN). No ono što zabrinjava je činjenica da neko (pojedinci ili grupe) u MUP-u Tuzlanskog kantona rade na način da „štimaju“ javne nabavke ponuđaču, odnosno koncesionaru određene marke automobila. O tome smo već pisali kada smo analizirali nabavke automobila od strane MUP-a ZE-DO kantona. Međutim, Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine ne predviđa posebna krivična djela u oblasti javnih nabavki. Istovremeno, Krivični Zakonik Republike Srpske,  od 2017. godine propisuje krivična djela Zloupotreba u postupku javne nabavke (član 250.) i Nezakonito davanje pogodnosti privrednim subjektima (član 325).  Također, Krivični zakon Brčko Distrikta,  od 2017. godine propisuje krivična djela Zloupotreba u postupku javne nabavke (član 236a.) i Nezakonito pogodovanje (član 377a.).

Iz navedenog je vidljivo da su potrebne hitne izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH sa aspekta uključivanja krivičnih djela Zloupotreba u postupku javne nabavke i Nezakonito davanje pogodnosti privrednim subjektima u cilju smanjenja zloupotreba i neregularnosti u javnim nabavkama.

Krivični Zakonik u Republici Srpskoj u članu 250 propisuje da „Odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik koji u postupku javne nabavke podnese ponudu zasnovanu na lažnim podacima, ili se na nedozvoljen način dogovara sa ostalim ponuđačima, ili preduzme druge protivpravne radnje u namjeri da time utiče na donošenje odluka naručioca u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.“ Istovremeno član 325. istoimenog zakonika u vezi Nezakonitog davanja pogodnosti privrednim subjektima propisuje „Službeno ili odgovorno lice koje pogoduje jednom od privrednih subjekata prilagođavanjem uslova javne nabavke ili sklopi ugovor sa ponuđačem čija je ponuda u suprotnosti sa uslovima iz dokumentacije za nadmetanje, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina i novčanom kaznom.“

Diskriminatorni zahtjevi za profesionalnom sposobnošću kandidata u poslovima izgradnje javne rasvjete u opštini Stanari

Opština Stanari je raspisala otvoreni postupak nabavke izgradnje javne rasvjete sa procijenjenom vrijednošću od 150.000,00 KM (bez PDV-a) za period od septembra 2020. godine do kraja 2021. godine (16 mjeseci).

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač ima realizirane ugovore u vrijednosti koja prevazilazi vrijednosti propisane Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Član 7.). Agencija za javne nabavke je u okviru navedenog uputstva definisala da „ako ugovorni organ od kandidata/ponuđača kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti traži popis ugovora, smatra se da je uslov srazmjeran predmetu nabavke, odnosno lotu, kada se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, ako njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedinog lota“.Međutim, u navedenoj tenderskoj dokumentaciji je naveden zahtjev za „jedan izvršen ugovor u visini od 150.000,00 KM bez PDV-a dok je procijenjena vrijednost javne nabavke 150.000,00 KM, ali za period od 16 mjeseci. To znači da je ugovorni organ mogao da traži iskustvo u realizaciji jednog ugovora u vrijednosti od maksimalno 112.500,00 KM (bez PDV-a).

Mup RS često ima dodatne i nepredviđene radove

Broj obavještenja: 348-4-3-227-5-122/20

Dana 10.08.2020. Mup RS je potpisao ugovor, na osnovu provedenog Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, sa Hidro splet doo Laktaši u vrijednosti 42.990 KM bez PDV-a za nepredviđene radove na rekonstrukciji sportskog igrališta. Ova suma je samo 3,6 KM niža od maksimalno dozvoljenih 20% vrijednosti osnovnog ugovora koji je iznosio 214.968,08 KM bez PDV-a.

Sama utvrđena vrijednost ugovora za radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od granično dozvoljenih do 20% govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali, nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama.

Vodovod iz Prijedora mora da kupi vozilo tačno definisanog raspona dužine

Vodovod a.d. iz Prijedora je raspisao otvoreni postupak nabavke putničkog automobila sa procijenjenom vrijednošću od 17.000,00 KM (bez PDV-a).

Iako se na prvi pogled moglo reći da se radi o „fer“ nabavci jer nema pretjeranih zahtjeva u vezi određenih specifikacija predmeta nabavke, interesantna je činjenica da se u specifikaciji predmeta navodi da se od ponuđača traži vozilo dužine u rasponu od 4000 mm do 4050 mm. U kombinaciji sa definisanom najnižom tačkom od tla (minimalno 160 mm), ovaj zahtjev utiče da se mnogi potencijalni konkurentni jave na sam tender. Tako je npr. dužina Dacia Sandero Stepway svega 39mm duža od maksimalnih 4050mm što je „izbacuje“ iz konkurencije.

Može se reći da su i ovom nabavkom narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi tehničke specifikacije predmeta javne nabavke (Član 54 ZJN).

Pošte Srpske plaćaju velike sume za godišnje održavanje informacionog sistema

Broj obavještenja: 893-4-2-604-5-334/20

Dana 7.8.2020. godine Pošte Srpske ad Bnajaluka je potpisala ugovor sa M&I Systems doo u vrijednosti od čak 132.000 KM bez PDV-a za godišnje održavanje ERP sistema, na osnovu provedenog Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, iz razloga ekskluzivnih prava. Ovoliki iznos je prevelik, jer ako je sistem dobar, potreban je minimum vremena i veoma mala ulaganja da bi se sistem održavao. Također na Portalu se može vidjeti da izabrani dobavljač ubire velika sredstva od samo nekoliko ugovornih organ iz RS, po osnovu održavanja različitih informacionih sistema, što govori o samoj konkurentnosti ponuđača, odnosno o opravdanosti ovolike cijene održavanja.

Univerzitetski klinički centar Sarajevo: Ne zna se kojim postupkom je provedena nabavka

Broj obavještenja: 893-4-2-604-5-334/20          

UKCS je 29.07.2020. godine zaključio ugovor sa advokatom Mirzom Aganovićem za nabavku advokatskih usluga za period od 12 mjeseci u vrijednosti 24.000 KM bez PDV-a. Kao vrsta postupka kojim je provedena ova javna nabavka naveden je pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a kao uslov se navodi član zakona koji se poziva na suštinske, dokazive tehničke ili umjetničke razloge, te razloge koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava. Međutim iz razloga za primjenu ovog postupka navedeno je da se radi o uslugama iz Aneksa 2 dio B, koje se  nabavljaju u skladu sa posebno donesenim pravilnikom. Tako da nije jasno da li je nabavka provedena pregovaračkim postupkom ili u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa 2 dio B, što se ovako velikom ugovornom organu ne bi smjelo desiti. #ćiribućiriba