Metar po metar, na kraju 207.356.40 K(m)M

maxresdefaultMinistarstvo saobraćaja, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo raspisalo je 23.08.2019. godine tender za nabavku radova – Izvođenje radova rekonstrukcije saobraćajnice u ulici Feriza Merzuka, dionica od P15 do P25. Predviđen je otvoreni postupak, a procjenjena vrijednost nabavke je 177.227.70 KM bez PDV-a, odnosno 207.356.40 KM sa PDV-om (obavještenje o nabavci sa Portala broj:201-1-3-38-3-78/19).

Sporna činjenica u vezi sa ovom nabavkom je ta da se u tenderskoj dokumentaciji, u okviru uslova za tehničku i profesonalnu sposobnost traži, pored spiska izvršenih ugovora u vezi sa predmetnom nabavkom, i minimalno jedan realizovan ugovor u visini minimalno 230.000 KM sa PDV-om na poslovima izgradnje ili rekonstrukcije ili rehabilitacije javne ceste, u posljednje tri godine od datuma objave postupka.

Ovako postavljen uslov nije u skladu sa Članom 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda(Način određivanja minimalnih zahtjeva sposobnosti kandidata ili ponuđača), koji, u stavu (4) 1) propisuje da kada se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke. Ovako postavljenim uslovom, ugovorni organ je prekršio navedeno Uputstvo i ograničio konkurenciju u konkretnom postupku nabavke. #ćiribućiriba

Advertisements

Općina Jajce i dalje u potrazi za ponuđačem u postavljanju LED javne rasvjete

k75a7255s

Općina Jajce je raspisala otvoreni postupak za zamjenu postojeće javne rasvjete LED rasvjetom na području svoje općine sa procjenjenom vrijednošću od 1.150.000 KM (bez PDV-a). Radi se o ponovljenoj nabavci koja je inicijalno objavljena u julu 2019. godine (Obavještenje o nabavci 1190-1-1-7-3-7/19), te koja je poništena u avgustu 2019. godine uslijed dostavljanja samo jedne neodgovarajuće ponude (cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku – Član 69 ZJN o prestancima postupka).

Da je narušen princip nediskriminacije i jednakog tretmana ukazuju i uslovi u okviru zahtjeva za tehničkom i profesionalnom sposobnošću. Naime, od potencijalnih ponuđača se zahtjeva realizacija do tri ugovora čija je složenost ista ili slična predmetu ovog postupka javne nabavke (nabavka, isporuka, montaža vanjske LED rasvjete) čija zbirna vrijednost iznosi minimalno 1.000.000,00 KM, da imaju na raspolaganju kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora, da posjeduju ili imaju osiguran pristup za odgovarajuće strojeve i tehničku opremu za izvođenje predviđenih radova i da će se isti nalaziti cijelo vrijeme izvođenja radova na gradilištu. Posebno je interesantan zahtjev u okviru kojeg se, od potencijalnog ponuđača, traži da mogu ponuditi rasvjetna tijela koja će omogućiti uštedu od minimalno 60 % sadašnjeg utroška el. energije za istu svrhu .

Kada se još u obzir uzmu i pitanja potencijalnih ponuđača na Portalu u vezi sa tehničkim karakteristikama roba koje se planiraju nabaviti, a koje odudaraju od standardizovanih roba na bh. tržištu, sumnja u vezi potencijalne diskriminacije i nejednakog tretman. Da li će i ovaj put biti dostavljena jedna ponuda i da li će navedena ponuda biti u okviru procjenjene vrijednosti, znaće se 15. novembra 2019. godine nakon otvaranja ponuda. #ćiribućiriba

Da li su „novine“ u tenderskim dokumentacijama odraz želje za promjenom ustaljenih obrazaca prilikom nabavke automobila?

va1

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je objavilo otvoreni postupak nabavke vozila sa procjenjenom vrijednošću od 213.675,00 KM. Radi se o ponovljenom postupku nabavke vozila iz jula 2019. godine (Obajveštenje o nabavci 1111-1-1-13-3-13/19) koji je poništen jer je zaprimljena samo jedna prihvatljiva ponuda, ali sa cijenom koja je prevazilazila procjenjenu vrijednost (ponuda je iznosila 222.805,14).

Novina u ovom ponovljenom postupku je izmjena u tenderskoj dokumentaciji kada se radi o nabavci pet (5)potrebnih vozila kategorija M1, oblika karoserije AA (limuzina – sedan). U ovom ponovljenom postupku je navedeno da ponuđena vozila mogu da imaju benzinski ili dizel motor za razliku od prethodnog postupka gdje je zahtjevan samo dizel motor. Doduše, sada se traži nešto jači motor od 95 kW za razliku od prethodnog tendera kada je tražena jačina motora od 85kW. Istovremeno, zahtjevana veličina prtljažnika je smanjena sa 580 na 470 litara, što je jedan od glavnih razloga zbog čega smo sugerisali da se radi o potencijalnoj diskriminaciji i nejednakom tretmanu jer jedino vozila iz Volkswagen grupacije (VW, Škoda itd.) imaju vozila sa tako voluminoznim prtljažnicima koja odgovaraju zahtjevima koje postavljaju ugovorni organi. Treba napomenuti da se i dalje traži vozilo koje je duže od 4600 mm.

Novine su zabilježene i u tenderkoj dokumentaciji kada se radi o nabavci jednog putničkog terenskog motornog vozila kategoriji M1 sa pogonom na sva četiri točka. U ovom ponovljenom postupku je navedeno da ponuđena vozila mogu imatiturbo dizelski ili hibrid-benzinski agregat sa elektromotoromza razliku od prethodnog postupka gdje je zahtjevan samo turbo dizel motor. Doduše, sada se traži nešto jači motor od 160 kW za razliku od prethodnog tendera kada je tražena jačina motora od minimalno 140 kW. Istovremeno, zahtjevana minimalna dužina je smanjena sa minimalnih 4690mm na 4600mm, te je uveden i kriterijum veličine prtljažnika koji treba da je veći od 580 litara.

Da li će postojeće izmjene u tenderskoj dokumentaciji dovesti do veće konkurencije, te da li će i sad biti zaprimljena samo jedna važeća ponuda, znaće se 8 oktobra u 13.00 nakon otvaranja ponuda. #ćiribućiriba

Dva puta plaćaju iste radove ili je u pitanju „cijepanje“ jedne nabavke?

CA1

JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je objavio konkuretski zahtjev za izvođenja radova sanacije izvedene oborinske i fekalne kanalizacije JUG-II faza za CMB za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sa procjenjenom vrijednošću od 79.000,00 KM (bez PDV-a).

Ovaj tender je i više nego interesantan jer je se radi o vanplanskoj javnoj nabavci koja je donesena posebnom odlukom rukovodstva, kao i zbog činjenice da je istoimena javna nabavka bila objavljena u februaru 2019. godine (Obavješenje o javnoj nabavci 1255-7-3-85-3-45/19 sa procjenjenom vrijednošću od 44.000,00 KM bez PDV-a). Kod prethodne istoimene nabavke je zaprimljena samo jedna ponuda od strane firme Hidro Splet iz Trna kod Laktaša sa kojom je i sklopljen ugovor na 56.045,99 KM sa PDV-om, odnosno 47.902,55 bez PDV-a, što je više za skoro 10% od procjenjene vrijednosti a što nije bilo prepreka za zaključenje ugovora.

Interesantna je i činjenica u vezi firme Hidro Splet da se njen prihod povećao skoro 3 puta kada se posmatraju 3 posljednje godine, dok je u strukturi prihoda oko 50% prihoda od poslova javnih nabavki. Dobit istoimenog preduzeća se povećala sa 28.497 KM u 2017. godini na čak 441.417 KM u 2018. godini (nakon oporezivanja i ostalih rashoda), prema podacima APIF-a. 

Uvidom u tendersku dokumentaciju, vidljivo je da se radi o istovjetnim radovima uz male izmjene i odstupanja u njihovoj količini. Sve u svemu, može se reći da je u najmanju ruku došlo do narušavanja principa nediskriminacije i jednakog tretmana provođenjem konkuretskog zahtjeva, koji je po svojoj prirodi dosta kraćih rokova za prijavu potencijalnih ponuđača i samim tim „diskriminatorniji“ od standardnog otvorenog postupka. Istovremeno, sama nabavka može da naslućuje i ozbiljnije probleme sa aspekta svrsishodnosti ili „neispunjenja“ obaveza iz prethodno realizovanog ugovora što je svakako predmet za analizu revizorskih ili drugih kontrolnih institucija.

Još uvijek se ne zna ko je dobio ovaj posao iako je otvaranje ponuda bilo predviđeno za 26. septembar 2019. godine. #ćiribućiriba

I sudska vlast hodi „utabanim koracima“ izvršne i zakonodavne vlasti u javnim nabavkama

FootstepsHR1

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je raspisalo otvoreni postupak nabavke licenci sa procjenjenom vrijednošću od 190.800,00KM (bez PDV-a).
Predmet nabavke je nabavka usluga za potrebe pravosudnog informacionog sistema:
• LOT.1 – Obnavljanje postojećih Symantec antivirusnih licenci sa procjenjenom vrijednošću od 85.000,00 KM bez PDV-a;
• LOT 2. – Proširenje ManageEngine ServiceDesk Plus rješenja sa procjenjenom vrijednošću od 48.200,00 KM bez PDV-a;
• LOT 3. – Obnavljanje i proširenje VMware licenci sa procjenjenom vrijednošću od 57.600,00 KM bez PDV-a.

Ova nabavka je zanimljiva jer ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman prilikom definisanja zahtjeva za tehničkom i profesionalnom sposobnošću u okviru Lota 1. Naime, od potencijalnih ponuđača se traži „uredno izvršenje najmanje jednog ugovora koji je za predmet imao iste ili slične usluge koji je izvršen u posljednje tri godine računajući od datuma objave obavještenja na web portalu: http://www.ejn.gov.ba ili od datuma registracije, početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, počeo sa radom prije manje od tri godine. Vrijednost izvršenog ugovora mora biti najmanje za LOT 1 – 85.000,00 KM bez PDV-a“. Istovjetna nabavka softverskih antivirusnih licenci iz 2018. godine (Obavještenje o nabavci 172-1-2-140-3-79/18 odnosno Obavještenje o dodjeli ugovora 172-1-2-140-5-88/18) uopće nije precizirala ovaj navedeni zahtjev odnosno traženi su samo osnovni uslovi u vezi lične sposobnosti potencijalnih ponuđača (da nije kažnjavan, da nije u stečaju, da je izmirio obaveze po osnovu penziono-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, te da uredno izvršava svoje poreske obaveze). Ponudu su tada dostavila tri (3) ponuđača dok je ugovor dodijeljen firmi QSS d.o.o iz Sarajeva u vrijednosti od 85.359,80 (bez PDV-a).

Interesantno će biti vidjeti da li će uopće i ove godine biti konkurencije imajući u vidu navedeni zahtjev da „vrijednost izvršenog ugovora mora biti najmanje 85.000,00 KM bez PDV-a“ te da li će očigledno „favorizovana“ firma dobiti posao. #ćiribućiriba

Duhovitim kriterijima do izbjegavanja e-aukcije u Vladi SB kantona

LENDO

Vlada Kantona Središnja Bosna – Ured za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna KSB/SBK raspisala je 08.07.2019. godine tender za nabavku autolimarskih i lakirerskih usluga za vozila i motocikle (obavještenje o nabavci broj 475-1-2-31-3-65/19). Izabrani postupak je otvoreni, procjenjena vrijednost nabavke je 75.500,00 KM bez PDV-a, a predviđeno je sklapanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na 30 mjeseci.

Sporna stvar u vezi sa ovom nabavkom je kriterij za dodjelu okvirnog sporazuma, odnosno njegovi podkriteriji. Naime, kriteriji je Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim potkriterijima:
a) Cijena 99%
b) Rok plaćanja 1% (koji može biti između 30 i 60 dana, kako je definisano tenderskom dokumentacijom).

Okvirni sporazum će se dodijeliti kvalifikovanom ponuđaču koji dobije najviši ukupan broj bodova, a maksimalan broj bodova koje se može dobiti je 100 (99 bodova za cijenu i 1 bod za rok plaćanja).

Ovako ponderisani podkriteriji, osim što su duhoviti, u praksi se obično koriste kako bi se izbjegao postupak e-aukcije. Naime, prema članu 10 Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, ista je u 2019. godini obavezna za 80% postupaka kod kojih se kao kriterij za dodjelu koristi najniža cijena. #ćiribućiriba

Sve veća izdvajanja za „umrežavanje“ kroz javne nabavke

image013-copy

Elektroprivreda Republike Srpske je raspisala otvoreni postupak nabavke serverske infrastrukture sa procjenjenom vrijednošću od 375.000,00 KM (bez PDV-a). Nabavka nije bila podijeljena u lotove iako postoje elementi da se sama nabavka podijeli na lotove, pa čak i na više nabavki. Može se reći da se u okviru ove nabavke nabavljaju i robe i usluge, što svakako ne bi trebalo da se radi kroz jedan postupak jer se ovdje ne radi o pratećim poslovima pripreme, ugradnje, montaže ili postavljanja već o uslugama koje prevazilaze te aspekte.

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmete nabavke mora raspolagati sa sljedećim osobljem:

1. CCDA Cisco Certified Design Associate ili ekvivalent (minimalno 2 izvršilac)
2. CCNA Security Cisco Certified Network Associate Security ili ekvivalent (minimalno 2 izvršioca)
3. CCNP Security Cisco Certified Network Professional Security ili ekvivalent (minimalno 2 izvršioca)
4. CCIE Cisco Certified Internetwork Expert Routing and Switching ili ekvivalent (minimalno 2 izvršioca)
5. CCNP DC Cisco Certified Network Professional Data Centar ili ekvivalent (minimalno 2 izvršioca)
6. CCSA – Check Point Certified Security Administrator ili ekvivalent (minimalno 2 izvršiooca)
7. Microsoft Certified Solutions Associate iz domena Windows servera ili ekvivalent (minimalno 2 izvršioca)
8. Microsoft Certified Technology Specialist iz domena Active Directory ili ekvivalent (minimalno 2 izvršioca)
9. VCP6-DCV VMware Certified Professional 6.0 – Data Centar Virtualization ili ekvivalent (minimalno 2 izvršioca)
10. Veeam Certified Engineer (VMCE) (minimalno 1 izvršilac)
11. Veeam Certified Instructor (VMCT) (minimalno 1 izvršilac) Sertifikat
12. ITIL Information Technology Infrastructure Library ili ekvivalent (minimalno 1 izvršioca)

Od ponuđača se takođe traži da ima implementirane sljedeće certifikovane sisteme upravljanja odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301) ili ekvivalentne certifikate. I pored objašnjenja u okviru tenderske dokumentacije, i dalje nije u potpunosti jasno zbog čega su neophodni navedeni certifikati dok istovremeno ukazuju na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman potencijalnih ponuđača.

Svi navedeni zahtjevi ukazuju na namjeru ugovornog organa da favorizuje određenog ponuđača. Da se radi o već ustaljenoj praksi, ukazuje i tender na koji smo već ukazivali u aprilu 2019. godine a koji se odnosi na nabavku usluga održavanja serverske i mrežne infrastrukture i bekap sistema server sobe od strane Zavoda za zapošljavanje Republici Srpke, koji je imao skoro u potpunosti istu tendersku dokumentaciju i navedene zahtjeve. Na ovom tenderu je zaprimljena samo jedna ponuda te je ugovor dodijeljen firmi Prointer ITSS.

Da li će na ovom tenderu biti zaprimljena samo jedna važeća ponuda, i kolika će ona biti, vidjeće se na otvaranju ponuda koje je predviđeno za 19. septembar 2019. godine.#ćiribućiriba