´ta će Aluminij, u fudbalu je kapital!

unnamed

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar je 8. maja 2020. godine raspisala otvoreni postupak reklamiranja Društva putem nogometnog kluba s područja grada Mostara sa procijenjenom vrijednošću od čak 200.000 KM (bez PDV-a). Također je 20. maja raspisan otvoreni postupak reklamiranja Društva putem nogometnog kluba s područja grada Širokog Brijega (Obavještenje o nabavci broj 799-1-2-382-3-313/20) s istom procijenjenom vrijednošću od 200.000. KM (bez PDV-a).

Da je nabavka reklamiranja JP Elektroprivrede HZHB na području Grada Mostara  u suprotnosti s principima nediskriminacije i jednakog tretmana ZJN BiH ukazuju i minimalni zahtjevi u kojima se traži su da klub posjeduje odobrenje/licencu za učestvovanje u takmičenju Premijer lige BiH za sezonu 2019./2020. godina, te licencu za učestvovanje u takmičenje UEFA lige za prethodne dvije sezone (2018./2019. i 2019./2020. godina). Također se traži i da je klub učestvovao u evropskim takmičenjima (UEFA liga) u prethodne dvije sezone (2018./2019. i 2019./2020. godina). Također, prema zahtjevima JP Elektroprivrede HZHB, klub mora raspolagati stadionom s digitalnim semaforom i ‘plutajućom trakom’, da raspolaže sa stadionom najmanje 8.000 sjedećih i najmanje 1.000 natkrivenih sjedećih mjesta te da ima stadion koji reflektorsku rasvjetu za igranje noćnih utakmica. Sve ovo ukazuje da se nabavka „namješta“ HŠK Zrinjski iz Mostara, koji je također nabavke u istom iznosu dobio i 2015, 2017, 2018 i 2019. godine, samostalno ili kao dio grupe ponuđača.

Treba napomenuti i da je nabavka reklamiranja na području grada Široki Brijeg također u suprotnosti s principima nediskriminacije i jednakog tretmana ZJN BiH jer se prema zahtjevima od ponuđača traži  također odobrenje/licenca za učešće u takmičenju Premijer lige BiH, odobrenje/licencu za učešće u UEFA takmičenjima, te da ponuđač ima stadion opremljenim digitalnim semaforom i „plutajućom trakom“, najmanje 5.000 sjedećih mjesta od čega najmanje 3.000 natkrivenih sjedećih mjesta te reflektorsku rasvjetu za igranje noćnih utakmica. Sve ovo ukazuje da se nabavka „namješta“ NK Široki Brijeg koji je takođe nabavke u istom iznosu dobio i 2016, 2017, 2018 i 2019. godine, samostalno ili u saradnji sa nekim drugim ponuđačima.  

Izdvajanje od 400.000 KM godišnje za reklamiranje JP Elektroprivreda HZHB putem 2 fudbalska kluba predstavlja užasan i u najmanju ruku „licemjeran“ potez, naročito uslijed evidentnog pada ekonomskih aktivnosti i najavljene krize uslijed pandemije COVID-19. Međutim, očigledno je da JP Elektroprivreda HZHB ima novca za rasipanje u ova krizna vremena, naročito nakon što se „riješila“ dugogodišnjeg „balasta“ u vidu subvencija cijene električne energije za potrebe mostarskog Aluminij-a. Što bi rekla pjesma „Reč dve o biznisu“ grupe Atheist Rap iz Novog Sada “Ali, budućnost svetska, svetski trendovi, tehnologije, to više nije u trulim fabrikama, propalim preduzećima. Je*eš fabrike, u fudbalu je posao, u fudbalu je kapital!”

Većim zaduživanjem do još većeg profita banaka u vrijeme pandemije COVID-19

konvertibilne_marke_1_311017_tw630

Ministarstvo finansija ZE-DO kantona je raspisalo otvoreni postupak nabavke usluga odobravanja dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini u iznosu od čak  31.642.680,00 KM za šta je spremna da izdvoji do 5.372.118,37 KM (bez PDV-a). Radi se o nabavci koja je podijeljena u 8 lotova i kreditu sa kvartalnom otplatom na 4 godine bez uključenih prvih 12 mjeseci grejs perioda. I dok se zaduženja povećavaju, pogotovo uslijed potrebe saniranja posljedica smanjenja prihoda uslijed pandemije COVID-19, vidljivo je da uopšte nisu planirane uštede u cilju realokacije sredstava uslijed novonastalih okolnosti. Posebno je bitno istaći da su u ZE-DO kantonu zabilježene dvije izmjene Plana JN za 2020. godinu tokom aprila i maja sa uvećanjem ukupnih troškova za nabavke za preko 400.000 KM (bez PDV-a). Interesantno je da se za skoro 133.000 KM planira izdvojiti više za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala i pribora nego što je to planirano orginalnim planom.

No vratimo se na samu nabavku dugoročnog kreditnog zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini. Ako posmatramo Lot 1. i predviđeno zaduženje od 10.000.000,00 KM, te planirano izdvajanje za troškove kamate i druge prateće troškove u iznosu od 1.697.744,44 KM (bez PDV-a), kao i uslove za navedeni kredit (kvartalna otplata u roku od 48 mjeseci bez uključenog grejs period od 12 mjeseci) dolazimo do planirane kamatne stope od preko 5%, što je čak više od kamate koje se naplaćuju za komercijalne kredite pojedincima. A država i njene institucije bi trebale da su „sigurnije“, a samim tim bi i kamata trebala da je niža. Da se nešto „očekuje“ u vezi sa visinom izdvajanja za troškove kamata ukazuje i činjenica da je za kredit od 10.000.000 KM u 2020. godini došlo do povećanja procjenjene vrijednosti za oko 10% (u 2019. godini je procjenjena vrijednost kreditnog zaduženja u iznosu od 10.000.000 pod istim uslovima iznosila 1.546.497,54 KM bez PDV-a dok je procjenjena vrijednost u 2020. godini 1.697.744,44 KM bez PDV-a). Posebno je značajno reći da je konačan ugovoreni iznos za vrijednost dugoročnog zaduženja na 10.000.000 KM u 2019. godini iznosio 1.274.367,78 što je za 25% niže od procijenjene vrijednosti navedene nabavke u 2020. godini.

Očigledno je da se u narednom periodu sprema povećanje kamatnih stopa na kredite, jer se teško logički može naći razuman zaključak osim da je prisutna određena „najava“ bankarskog sektora o novim uslovima kreditiranja državnih institucija. To je svakako u protivnosti sa pričama u javnosti da će bankarski sektor uraditi sve da pomogne institucijama, privredi i stanovništvu uslijed novonastale krize prouzrokovane pandemijom COVID-19. Očigledno je profit mnogo značajniji od „društvene odgovornosti“, čija se priznanja svakako mogu kupiti za nekoliko hiljada maraka ukoliko se neko želi javnosti predstaviti kao „društveno odgovoran.“

Da li će se konačno početi primjenivati Član 325. Krivičnog zakonika Republike Srpske?!

MS-2294__53522__46797.1521950784

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je raspisao otvoreni postupak nabavke usluga u vezi održavanja serverske i mrežne infrastrukture i bekap sistema server sobe sa procijenjenom vrijednošću od 49.500,00 KM (bez PDV-a). Upravo ovako je glasila i naša vijest u aprilu 2019. godini, kada smo prvi put pomenuli namještanje poslova firmi Prointer od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, što je i potvrđeno u julu 2019. godine kada je javnu nabavku Održavanje serverske i mrežne infrastrukture i bekap sistema server sobe (Obavještenje o nabavci broj 1055-1-2-23-3-12/19) dobila firma Prointer ITSS) u vrijednosti od 49.440,00 KM, kao jedini ponuđač na tenderu.

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji i dalje ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa:

 1. Cisco Certified Design Professional (CCDA) – minimalno 1 izvršilac
 2. Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing & Switching) – minimum 2 izvršioca
 3. Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) – minimum 2 izvršioca
 4. CCNP DC Cisco Certified Network Professional Data Centar – minimalno 2 izvršioca
 5. Cisco Certified Internetwork Expert R&S (CCIE Routing & Switching) – minimum 2 izvršioca
 6. Check Point Certified Security Administrator (CCSA) – minimum 2 izvršioca
 7. EMC Platform Engineer (EMCPE) – minimum 1 izvršilac
 8. EMC Implementation Engineer (EMCIE) – minimum 1 izvršilac
 9. EMCTA – Technology Architect -minimalno 1 izvršilac
 10. HP Accredited Technical Professional – Server Solutions V3 – minimum 2 izvršioca
 11. HP Accreditet Solutions Expert – Server Solution Architect V8 – minimum 2 izvršioca
 12. Microsoft Certified System Engineer iz domena Windows Servera – minimum 2 izvršioca
 13. Microsoft Certified Solutions Associate iz domena Windows servera – minimum 2 izvršioca
 14. Microsoft Certified Technology Specialist iz domena Active Directory – minimum 2 izvršioca
 15. Microsoft Certified Technology Specialist iz domena Windows Server Exchange – minimum 1 izvršilac
 16. Microsoft Certified Technology Specialist iz domena SQL servera – minimum 1 izvršilac
 17. VCP6-DCV VMware Certified Professional 6.0 – Data Centar Virtualization – minimalno 2 izvršioca
 18. Veeam Certified Engineer (VMCE)
 19. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – minimum 1 izvršioca

Može se reći da je tim stručnih osoba čak „proširen“ za 3 pozicije u odnosu na prethodni tender, što bi Zavod za zapošljavanje svakako trebao „pojasniti“ nadležnim istražnim organima. Da li je to radi stvarnih potreba ili je to trenutna slika ekspertize koju ima Prointer, to je nešto što svakako treba da bude predmet istrage.

Od ponuđača se traži i da ima implementirane sljedeće certificirane sisteme upravljanja, odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO 18295 i ISO 45001), ili ekvivalentne certifikate. I dalje nije u potpunosti jasno zbog čega su neophodni navedeni certifikati, dok je čak došlo do promjene zahtjeva od strane Zavoda za zapošljavanje u 2020. godini, te se sada traže standardi ISO18295 i ISO 45001 umjesto  ISO 29990 i EN 15838 koji su traženi u 2019. godini. I ovo je stvar koju bi nadležni Zavoda za zapošljavanje trebali „pojasniti“ nadležnim organima ukoliko ikad dođe do pozivanja na odgovornost zbog „namještanja“, odnosno krivičnog djela prema Članu 325. Krivičnog zakonika Republike Srpske – Nezakonito davanje pogodnosti privrednim subjektima. Član 325. Krivičnog zakonika Republike Srpske navodi da „Službeno ili odgovorno lice koje pogoduje jednom od privrednih subjekata prilagođavanjem uslova javne nabavke ili sklopi ugovor s ponuđačem čija je ponuda u suprotnosti sa uslovima iz dokumentacije za nadmetanje, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina i novčanom kaznom.“ #ciribuciriba

Hercegbosanske šume koriste „vanredne prilike“ za provođenje sumnjivih nabavki

download

Hercegbosanske šume su raspisale otvoreni postupak nabavke informatičke opreme i usluga servisiranja te iste opreme sa procijenjenom vrijednošću od 180.000,00 KM (bez PDV-a) i bez podjele na lotove, iako se nabavljaju različite robe (računari, laptopovi, radne stanice, memorije, nadzorne kamere, štampači, toneri i slično). Planirano je zaključenje okvirnog sporazuma na dvije godine sa jednim dobavljačem.

Ono što je interesantno je činjenica da se predmetna nabavka ne realizuje u skladu sa planom koji je donesen za 2020. godinu u okviru kojeg je precizirano da se sve navedene stavke (računari, printeri, monitori, procesori, laptopi, nadzorna kamera, toneri i drugo) nabavljaju putem odvojenih otvorenih postupaka. Šta je razlog za „ukrupnjavanje“ predviđenih nabavki, nije objašnjeno u samoj tenderskoj dokumentaciji, niti pratećoj odluci. Ovom javnom nabavkom je narušen princip nediskriminacije i jednakog jer sam predmet nabavke nije bio podijeljen u više nabavki ili u više lotova.  Stav Agencije za javne nabavke je da podjela nabavke na lotove treba da ima dva osnovna cilja, kao što su osiguranje maksimalne konkurencije i smanjenje troškova postupka javne nabave. Pored toga, podjela nabave na lotove pomaže potencijalnim ponuđačima na način da lakše i uz minimalne troškove pripreme svoju ponudu.

Da li je nabavka namijenjena samo jednom „ponuđaču“ koji će biti u stanju da ponudi sve tražene stavke iz tenderske dokumentacije (njih 28), znat će se 28. maja 2020. godine nakon otvaranja ponuda. Ono što je svakako interesantno je da je vrijeme pandemije u velikom broju slučajeva javnih nabavki iskorišteno za namještanje određenih poslova mimo zakona i predviđenih procedura.

Poreska uprava RS ne odustaje od „rastrošnih“ medijskih kampanja

poreska-uprava

Poreska uprava Republike Srpske je raspisala otvoreni postupak nabavke usluga medijske kampanje za svoje potrebe sa procijenjenom vrijednošću od 80.000 KM (bez PDV-a). Radi se o uslugama emitovanja video spotova, objavljivanju novinskih i PR članaka, emitovanju radijskih spotova, te objavljivanju oglasa na bilbordima i vođenju kampanje, te je predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma na godinu dana.

I dok Porezna uprava FBiH planira „rastrošno“ kupiti 237 novih računara, Poreska uprava RS nema namjeru da odustaje od svojih medijskih kampanja bez obzira na novonastale okolnosti u vezi pandemije COVID-19 i značajnog smanjenja javnih prihoda. Čak štaviše, Poreska uprava RS u 2020. godini planira da potrošti 30.000 KM više za samu kampanju nego što je to učinila u 2019. godini kada je procijenjena vrijednost navedene nabavke iznosila 50.000 KM (bez PDV-a). Tada je navedene poslove medijske kampanje za potrebe Poreske uprave dobila firma BAM CONSULT iz Banja Luke, i to sa jedinom prihvatljivom ponudom i na iznos od 49.305,00 KM (bez PDV-a). Interesantno je pomenuti da navedena firma nije registrovana za reklamiranje i propagandu,nego za poslove savjetovanja koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje. Zašto se planiraju veća izdvajanja za medijsku kampanju u vremenu lošijih javnih prihoda, treba svakako da odgovore nadležni u Poreskoj upravi Republike Srpske. #ćiribućiriba

Porezna uprava FBiH „ne štedi“ na računare za vrijeme pandemije

porezna-uprava-fbih-1-810x514

Porezna uprava FBiH je raspisala otvoreni postupak nabavke računara – all in one (237 komada) za svoje potrebe sa procijenjenom vrijednošću od 300.000 KM (bez PDV-a). Ono što na prvu „bode oči“ je činjenica da se ovako velika nabavka PC računara provodi u doba pandemije COVID 19 kada je svaka moguća ušteda dobrodošla u cilju saniranja posljedica. Iako je broj korisnika javnih kuhinja u FBiH porastao za skoro 25%, očigledno je da Porezna uprava FBiH ne razmišlja o promjeni prethodno definisanih nabavki na početku godine kada se nije moglo znati o nadolazećim problemima.

Još je jedan podatak interesantan kada se govori o „rastrošnosti“ Poreske uprave FBiH. Naime, radi se o tome da je procijenjena vrijednost objavljene nabavke bar za 20% viša od njene vrijednosti na tržištu, odnosno viša od posljednje nabavke istovjetnih računara sredinom 2019. godine. Naime, posmatrajući istovjetnu nabavku 70 komada PC računara – all in one iz 2019. godine, na osnovu ugovorene cijene sa najboljim ponuđačem (firma KAMER COMMERCE d.o.o iz Ilidže) u iznosu od 69.300,00 KM (bez PDV-a) se može vidjeti da se nabavka predviđenih računara može provesti za ispod 1000 KM (bez PDV-a) po komadu. To znači da procijenjena vrijednost ne bi trebala da bude viša od 237.000 KM (bez PDV-a). Zašto je ista uvećana za 60.000 KM, pitanje je koje bi trebalo da daju nadležni u Poreznoj upravi FBiH.  A upravo se za ovaj iznos može obezbijediti u prosjeku 20.000 obroka za najugroženije građane koji koriste usluge javnih kuhinja. #ćiribućiriba

UKC u objekte predviđene za rušenje uložio preko 600.000 KM

148825789_74deeeca36

UKC u objekte predviđene za rušenje uložio preko 600.000 KM
Dana 13.04.2020. JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, zaključio ugovore za 6 lotova za nabavku Adaptacije i opremanja prostora stare hirurgije radi smještaja pacijenata oboljelih od corona virusa (covid-19) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Ugovori su zaključeni sa:
1. PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT D.O.O. Banja Luka u iznosu od 134.010,00 KM za „Djelimičnu adaptaciju objekta stare hirurgije (lijevi blok, I sprat), izvođenje građevinskih i elektro radova i opremanje“,
2. Omnicom Banja Luka u iznosu od 165.800,00 KM za „Isporuku i montažu opreme i materijala na objektu stare hirurgije (lijevi blok, III sprat, prizemlje), distribucija medicinskih
gasova, vazduha i kiseonika“,
3. Elnos BL doo Banja Luka u iznosu od 54.668,99 KM za „Izradu instalacija i priključka mreža – agregat na lokaciji stare hirurgije (lijeva strana, III sprat) i elektro radova (prizemlje) za
napajanje nove kompresorske stanice“,
4. Termomontaža ad Banja Luka u iznosu od 25.713,20 KM za „Djelimičnu adaptaciju sistema grijanja u objektu stara hirurgija (lijeva i desna strana)“,
5. Dekor ZR Banja Luka u iznosu od 113.581,60 KM za „Izvođenje građevinskih radova u okviru dijelimične adaptacije objekata stare hirurgije (prizemlje, II i III sprat i kompletan desni blok); objekta fakturno (I sprat), objekta Zotović (na lokaciji Zdrave Korde br.1) i objekta Klinike za infektivne bolesti (lijevi ulaz, prizemlje) na lokaciji ul. Dvanaest beba b.b.“ i
6. KMC doo Banja Luka u iznosu od 21.610,40 KM za „Nabavku i ugradnju opreme za video nadzor za objekat stare hirurgije.

Prema podacima sa Portala javnih nabavki svi ugovori potpisani su 13.04.2020. godine.
U Glasu Srpske od 19.03.2020. (https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/ukc-rs-spremni-smo-da-zbrinemo-pacijente-i-zastitimo-medicinare/309859) iz UKC-a je saopšteno da je počela adaptacija prostora u centru grada (stara Hirurgija), dakle 25 dana prije potpisivanja ugovora. Iz istog teksta se vidi da je na toj lokaciji postavljeno 115 kreveta, te da će biti obezbijeđeno još 100 kreveta.
Kada uzmemo u obzir broj kreveta (215) i cijenu adaptacije i opremanja prostora (602.999,50 KM sa PDV-om) možemo izračunati da je cijena adaptacije po krevetu 2.804,65 KM.
Svakako da je ovo prevelika cijena i da se nije vodilo računa o racionalnm trošenju javnih sredstava, a naročito kada se uzme u obzir da je adptacija sistema grijanja ugovorena dva dana prije kraja sezone grijanja, kao i da je (ne)potrebna oprema za video nadzor koštala preko 25.000 KM sa PDV-om.
Treba napomenuti i da su objekti u koje je uloženo preko 600 hiljada KM namijenjeni za rušenje, a prostor „stare Hirurgije“ za izgradnju novog naselja.

Označava li top i početak predizborne kampanje

04-06-2018-03-v-kladusa-top

Uprava grada Sarajeva raspisala je tender za nabavku tradicionalnih ramazanskih topova-ručna izrada. Procijenjena vrijednost nabavke je 30.000,00 KM bez PDV-a (35.100,00 sa PDV-om), a postupak se provodi putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (obavještenje o nabavci broj 1278-7-1-103-3-29/20). Planirana je nabavka 10 topova, pa slijeda da je procijenjena vrijednost jednog topa 3.000,00 KM bez PDV-a.
I ranije je bila praksa da gradonačelnik Sarajeva poklanja ramazanske topove općinama I gradovima širom BiH (https://www.akta.ba/Promo/opcina-hadzici-dobila-ramazanski-top/6422 ) što je lijep gest, samo je pitanje da li je sada u vrijeme pandemije i dodatne ekonomske krize s kojom se građani suočavaju, pravi trenutak da gradska administracija troši toliko javnog novca na nešto što naginje na predizbornu promociju aktuelnog saziva gradske uprave i samog gradonačelnika ili bi se takvi pokloni mogli eventualno realizovati iz nekih drugih izvora financiranja, ako postoje.
Podsjetila nas je ova priča o svrsishodnosti na prošlogodišnji pokušaj gradske uprave grada Sarajeva da putem Portala JN nabavi radove za izgradnju fontane na Ajfelovom mostu. O ishodu ovog postupka se ne mogu naći podaci na Portalu JN, čini se da je obustavljen zbog žalbe ponuđača. Umjesto toga, općina Centar, Sarajevo je 16. augusta 2019. godine objavila da je realizovala projekt plutajuće fontane postavljene u korito rijeke Miljacke (http://www.centar.ba/novost/15653/plutajuca-fontana-krasi-miljacku ). Podaci s Portala JN govore da je općina Centar u posljednjih nekoliko mjeseci imala dvije nabavke fontana, ne računajući popravke i održavanja postojećih, koje se nisu mogle naći u tada aktuelnom javno objavljenom planu nabavki ovog ugovornog organa. Jednu, plutajuću, za koju je Općina sklopila ugovor s GRIZELJ-GROUP D.O.O. tek 15.oktobra 2019. godine, dakle više od dva mjeseca nakon što je izvjesna fontana već zaplutala Miljackom i nakon što su se građani žalili da ispušta u zrak neprijatne mirise, na vrijednost od 25.470,00 KM bez PDV-a, i još jednu od januara ove godine, s istim dobavljačem, na iznos od 27.910,01 KM bez PDV-a.
Lijepi su to projekti, kada su izvedeni poslovi zakonski i kada im se iz aktuelnog ugla vidi svrha u ovoj godini.#ćiribućiriba

Rezanjem troškova reprezentacije i nabavke skupocijenih automobila bi se uštedile desetine miliona maraka putem javnih nabavki

4_expenses_879008060-1080x627
COVID 19 je imao jako veliki utjecaj na skoro sve sfere društva i ekonomije u Bosni i Hercegovini, uključujući segment javnih nabavki. I dok smo već pisali o brojnim „zloupotrebama“ predstavnika pojedinih institucija u vrijeme pandemije, interesantno će svakako biti kako će se situacija odvijati do kraja godine. Ovdje prvenstveno mislimo na izdvajanja koja se po pravilu povećavaju u izbornim godinama, ali i planiranim izdvajanjima za luksuz, odnosno izdvajanja za troškove „reprezentacije“ i nabavke skupocijenih automobila. Istovremeno treba napomenuti da ovi troškovi za luksuz u vidu „reprezentacije“ su često u funkciji predizbornog marketinga i „kupovine“ glasačke mašinerije.

Trenutno su u toku rebalansi budžeta u skoro svim ugovornim organima (institucijama na svim nivoima, kao i javnim preduzećima i ustanovama), te će jako biti interesantno kako će se rebalansirani budžeti odraziti na pojedine troškove u vezi sa „luksuzom“. Prema provedenoj analizi, svega 65 ugovornih organa iz našeg uzorka od 103 ugovorna organa za 2020. godinu je objavilo Plan javnih nabavki koji je javno dostupan na njihovom websajtu. Istovremeno, analiza ukazuje da se kod ovih 65 ugovornih organa planiralo izdvojiti 2.888.197,81 KM (bez PDV-a) za nabavke u vezi sa reprezentacijom i poklonima, te čak 3.620.744,10 KM (bez PDV-a) za automobile sa vrijednošću preko 40.000 (bez PDV-a).

Ako bismo ove podatke prenijeli na cjelokupan sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, mogli bi reći da 2.697 ugovornih organa je planiralo da potroši čak 119.837.992,21KM (bez PDV-a) na troškove reprezentacije, te čak 150.233.028,27 KM (bez PDV-a) na skupocijene automobile u 2020. godini. To je ukupno 270.071.020,48 KM (bez PDV-a) koji su predviđeni za luksuzne robe i usluge. Ako bi ugovorni organi, svjesni vremena i okolnosti u kojima se nalaze građani i cijela zemlja, smanjili za 20% predviđene stavke za iće, piće i druge luksuzne robe i usluge, te se odlučili za nabavku za 20% jeftnijih automobila, vidljivo bi bilo da bi se ostvarila ušteda od više od 63 miliona KM. Taj iznos bi svakako dobro došao kao podrška najavljenim ekonomskim mjerama za prevazilaženja posljedica uslijed pandemije COVID-19.
Na kraju treba istaći i činjenicu da bi 20% ušteda u svim javnim nabavkama, čija je vrijednost preko 3 milijarde KM tokom jedne godine, iznosila sigurno preko 600 miliona KM. Ovo je skoro pa ekvivalent iznosu od od 330 miliona eura kredita koje je MMF odobrio Bosni i Hercegovini za borbu protiv pandemije COVID-19.  #ćiribućiriba

U Gradišci nema mjesta za transparentne nabavke

Gradiska.osmi.grad.RS.850px-1

08.02.2019. godine Grad Gradiška je objavio obavještenje o nabavci usluge iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera za fakturisanje i naplatu komunalnih usluga. Tenderskom dokumentacijom je zahtijevano više različitih certifikata koju treba da posjeduje ponuđač i članovi tima za implementaciju traženog. Većina traženih certifikata se zahtijeva u tenderskim dokumentacijama nabavki u kojima jedini ponuđač bude Prointer ITSS doo Banjaluka.
06.02.2019. godine potpisan je ugovor sa grupom ponuđača DWELT doo iz Banjaluke i Prointer ITSS doo Banjaluka, na osnovu jedne prispjele ponude u vrijednosti 159.960,00 KM bez PDV-a u trajanju od 12 mjeseci. Osim održavanja i podrške tenderskom dokumentacijom je predviđeno i jednokratno instalacija i konfigurisanje sistema, migracija podataka i obuka korisnika i administratora.
Dana 22.04.2020. godine Grad Gradiška je zaključio ugovor sa DWELT doo iz Banjaluke za nabavku usluge iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera za fakturisanje i naplatu komunalnih usluga, u skladu sa Specifikacijom usluge, izrađenom od strane Odijeljena za opštu upravu, a nakon provedenog Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. Vrijednost trogodišnjeg ugovora iznosi čak 684.407,88 KM.
Kao razlog za provođenje ove vrste postupka je navedeno „intelektualno i autorsko vlasništvo nad navedenim softverom“.
Ovo je očigledan primjer u najmanju ruku neracionalnog trošenja javnih sredstava, a nadležni bi trebalo da ispitaju da li je u svemu ovome postojala i namjera.
Dakle ugovorni organ nije kupio softver, nego je platio izradu softvera koji kad se izradi neće biti njegovo vlasništvo, a naknadno zaključuje ugovor na tri godine za održavanje i iznajmljivanje istog softvera čiju je izradu platio i to na tri godine po cijeni skoro 20% većoj godišnje nego što je koštala i izrada, instalacija, migracija i obuka uz održavanje i podršku.
Sve ukupno, aplikativni softver za fakturisanje i naplatu komunalnih usluga ugovorni organ je koštao 871.561,08 KM s PDV-om i za tri godine ugovorni organ neće imati ništa, nego će vjerovatno produžiti ugovor a još tri godine i potrošiti dodatnih 685 hiljada KM.
Od početka prošle godine DWELT doo iz Banjaluke je potpisao 5 ugovora o javnim nabavkama u vrijednosti od 14.534.936,00 KM, s Elektroprivredom RS, Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj i navedeni sa Gradom Gradiška.
Grad Gradiška je od početka prošle godine zaključio 17 ugovora o nabavci radova, a u isto vrijeme i 17 pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja od kojih je čak 8 za nabavku dodatnih radova koji se nisu mogli predvidjeti prilikom pokretanja prvobitnog postupka, a koji su veoma podložni korupciji. #ćiribućiriba