Neadekvatnim zahtjevima do željenog ponuđača?!

JP Međnarodna zračna luka-Aerodrom Mostar je  je raspisao otvoreni postupak nabavke informatičko telekomunikacijske opreme sa procjenjenom vrijednošću od 150.000,00 KM (bez PDV-a).

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač ima realizirane ugovore u vrijednosti koja prevazilazi vrijednosti propisane Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Član 7.). Agencija za javne nabavke je u okviru navedenog uputstva definisala da „ako ugovorni organ od kandidata/ponuđača kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti traži popis ugovora, smatra se da je uslov srazmjeran predmetu nabavke kada se traži dokaz o izvršenju više ugovora, ako njihov zbirni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke.“ Međutim, u navedenoj tenderskoj dokumentaciji je naveden zahtjev za „spisak navedenih ugovora….sa pojedinačnim vrijednosnim iznosima, datumima i ugovornim stranama uz osiguranje najmanje dva dokumenta u formi Potvrde o dobrom izvršenju posla koju daje druga ugovorna strana, čija vrijednost mora biti ista ili veća od 170.000 KM. Ovakva formulacija implicitno ukazuje da potencijalni ponuđač mora da dostavi Potvrde za ugovore u vrijednosti od 340.000 KM što je protivno Uputstvu za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

Od ponuđača se također traži da ima implementirane sljedeće certifikovane sisteme upravljanja odnosno standarde (ISO 9001 i ISO 27001) ili ekvivalentne sertifikate.

I dalje se vrše nabavke IT usluga po ustaljenom obrascu

Federalno mnistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je objavilo otvoreni postupak nabavke usluga održavanja registara, aplikacija i web portala sa procjenjenom vrijednošću od 80.000,00 KM (bez PDV-a).

Da je nabavka diskriminatorna i da svi ponuđači nemaju jednak tretman vidljivo je u okviru tenderske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehničku i profesionalnu sposobnost. Tako se od potencijalnih ponuđača tražilo nekoliko zahtjeva koji definitivno „sužavaju“ mogućnost da apliciranja na tender. Tako na primjer, ponuđač mora obezbjediti:

 • Ponuđač mora imati iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora o održavanjusoftwera/sistema po obimu i namjeni sličan traženoj specifikaciji u zadnje 3 godine, i nemanjoj vrijednosti od vrijednosti procijenjene za ovaj ugovor.
 • Ponuđač mora imati najmanje 8 zaposlenih ili angažovanih stručnjaka iz IT oblasti sa posjedovanjem određenih certifikata, određenim nivoom iskustva i radnog staža
 • Ponuđač mora imati aktivni softwerski alat (Help desk) dostupan 24/7 putem internetapomoću kojeg je moguće vršiti prijavu i čiji je interfejs na jednom od službenih jezika uBiH.
 • Ponuđač mora biti certificiran sa međunarodno priznatim certifikatom ISO 27001:2013

Može se reći da su svi ovi zahtjevi „legitimni“ ali ono što je problem je njihova međusobna kombinacija uslijed koje se jako mali broj ponuđača može pojaviti kao potencijalni ponuđač. Kako se radi o redovnom godišnjem održavanju treba istaći da je do sada ovaj posao dobijala firma KING ICT iz Sarajeva, koja ujedno i jedina odgovara na sve navedene zahtjeve.Stoga se sa sigurnošću može reći da su i ovom nabavkom narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi vezi tehničke sposobnosti ponuđača (Član 49 ZJN).

Za održavanje cesta treba uvijek angažovati „provjerene“ izvođače

Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona je raspisalo otvoreni postupak nabavke redovitog održavanja regionalnih cesta uŽupaniji Posavskoj za 2021.godinu sa procjenjenom vrijednošću od 165.000,00 KM (bez PDV-a).

Interesantno je da se u okviru tenderske dokumentacije u dijelu profesionalne i tehničke sposobnoti traži uspješno iskustvo u realizaciji  jednog  ugovora (ugovor o redovnom održavanju javnih cesta) ili sličnog ugovora (ugovor o sanaciji javnih cesta ili ugovor o izvanrednom održavanju javnih cesta) kao što je predmet nabave, za period ne duži od tri (3) godine računajući do dana predaje ponude,  u iznosu od najmanje 180.000,00 KM (sa PDV-om). Takođe se traži i mogućnost pristupa ili osiguran pristup sljedećim vozilima i strojevima za izvršenje ugovora:

 • kamion do 2 t nosivosti (cestarsko vozilo) – 1 kom.,
 • kamion kiper nosivosti iznad 10 t – 2 kom.,
 • specijalno vozilo s priključcima (kosilica, škare i sl.) za održavanje cesta – 1 kom.,
 • utovarivač – 2 kom.,
 • grejder – 1 kom.,
 • rovokopač/bager – 1 kom.,
 • freza za asfalt – 1 kom.,
 • finišer za ugradnju asfalta – 1 kom.,
 • glatki (čelični) valjak od 2 t do 6 t – 1 kom.,
 • valjak s gumenim kotačima – 1 kom.,
 • posipač za so/mješavinu soli i frakcije – 2 kom.,
 • snježna ralica/plug – 2 kom.

Kako je dosadašnje ugovore u istovjetnom iznosu za ovaj posao u protekle 4 godine dobijalo preduzeće Ceste d.d. Mostar, te kakko nije došlo do značajnih izmjena u zahtjevima tehničke i profesionalne sposobnosti, teško je da se može očekivati da će posao dobiti neko drugo preduzeće. Stoga se i kod ove nabavke može reći da su i ovom nabavkom narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi vezi tehničke sposobnosti ponuđača (Član 49 ZJN).

Novi tenderi, novi standardi…. ostali samo stari „igrači“?!

Pretposljednjeg dana 2019. godine, Poreska uprava RS je raspisala otvoreni postupak nabavke računarske opreme sa procjenjenom vrijednošću od čak 500.000,00 KM (bez PDV-a). Planirana je nabavka 50 računara, 50 monitora, 16 lap-topova, 4 štampača, 3 servera, 2 licence za server te usluge instalacije. Prva zamjerka na predmetnu nabavku odnosi se na to da se u jednu nabavku, bez podjele na lotove, vrši nabavka roba i usluga. Kratka analiza ukazuje da je procjenjena vrijednost nabavke najmanje 2 puta veća nego što je vrijednost stavki u okviru predmeta javne nabavke.

Ono što ukazuje na to da je nabavka namjenjena određenom ponuđaču, te koja ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u dijelu zahtjeva za profesionalne i tehničke sposobnosti u okviru tenderske dokumentacije. Tako se navodi zahtjev da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa čak sljedećim osobljem:

 • Microsoft Certified System Engineer iz domena Windows servera (minimalno 2 izvršioca)
 • Microsoft Certified Solutions Associate iz domena Windows servera (minimalno 2 izvršioca)
 • Microsoft Certified Technology Specialist iz domena Active Directory (minimalno 2 izvršioca)
 • Microsoft Certified Technology Specialist iz domena SQL server  (minimalno 1 izvršilac)
 • Sertifikovana osoba sa profesionalnim nivoom poznavanja virtuelizacije data centra (minimalno 2 izvršioca)
 • Sertifikovana osoba sa profesionalnim nivoom poznavanja bekap (eng. Backup) plarforme (minimalno 1 izvršilac)
 • Sertifikovana osoba sa nivoom osposobljenosti trenera koji poznaje tehnologije bekap (eng. Backup) platformi
 • CCDA Cisco Certified Design associate (2 izvršioca)
 • CCNP Cisco Certified Network Professional (minimalno 2 izvršioca)
 • CCNA Cisco Certified Network Associate Security (minimalno 2 izvršioca)
 • CCNP DC Cisco Certified Network Professional Data Centar (minimalno 2 izvršioca)
 • CCNP Cisco Certified Network Professional Security (minimalno 2 izvršioca)
 • CCIE Cisco Certified Internet Expert  R&S (minimalno 2 izvršioca)
 • CCSA Check Point Certified Security Administrator (minimalno 2 izvršioca)
 • ACE Acredited Configuration Engineew (minimalno 2 izvršioca)
 • HPE Accredited Technical Professional Hybrid IT Solutions V1 (minimalno 2 izvršioca)
 • EMC Platform Engineer (minimalno 1 izvršilac)
 • EMC Implementation Engineer (minimalno 1 izvršilac)
 • EMC Technology Architect (minimalno 1 izvršilac)
 • Information Technology Infrastructure Library -ITIL (minimum 1 izvršioca)

Od ponuđača se također traži da ima implementirane sljedeće certifikovane sisteme upravljanja odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO 45001 i ISO 18295) ili ekvivalentne certifikate. Posebno je interesantan zahtjev od ponuđača da dokaže „Uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora u vrijednosti ne manjoj od 500.000,00 KM bez PDV-a, koji je za predmet imao nabavku i isporuku robe. Navedeno je i da ugovorni organ neće priznati iskustvo u realizaciji više ugovora čija je zbirna vrijednost 500.000,00 KM bez PDV-a, odnosno, bar jedan ugovor mora imati zahtjevanu vrijednost.“ Ovako definisani zahtjevi odnosno kombinacije traženih kometencija u vidu kompetencija zaposlenih, neophodnih standarda koji se traže od potencijalnog ponuđača, te određeni iznosi za prethodno realizovane poslove su već viđeni kao prakse koje favorizuju određene ponuđače.

Da je to ustaljena praksa, pokazuju i tenderi na koji smo već ukazivali u aprilu 2019. godine a koji se odnosi na nabavku usluga održavanja serverske i mrežne infrastrukture i bekap sistema server sobe od strane Zavoda za zapošljavanje Republici Srpke, u julu 2019. godine prilikom nabavke računarske opreme od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, u avgustu 2019. godine za nabavku licenci ponovo od strane  Zavoda za zapošljavanje Republici Srpke, te u novembru prilikom nabavke informatičke opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. U svim navedenim slučajevima dostavljena je samo jedna ponuda te je ugovor dodijeljen firmi Prointer ITSS. Interesantno je napomenuti da je u svim slučajevima navedena ponuda iznosila tek nešto zanemarivo manje od procjenjene vrijednosti nabavke (manje od 0,1%).

Opština Bileća nema plan nabavki

Opština Bileća raspisala je 15. oktobra 2020. godine tender za nabavku radova – Izvođenje radova na izgradnji gornjeg stroja u Kosovskoj ulici. Postupak je bio konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda, a procjenjena vrijednost vrlo bliza granice za primjenu transparentnijeg, otvorenog postupka – 77.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 90.090,00 KM sa PDV-om (obavještenje o nabavci broj 904-7-3-35-3-12/20).

Iako dio plana koji se javno objavljuje ne mora sadržavati nabavke male vrijednosti, to se smatra dobrom praksom koju provodi većina ugovornih organa u BiH. Međutim, pokušaj da se provjeri da li je ova konkretna nabavka planirana planom ugovornog organa nije uspio jer isti uopšte nema objavljen plan nabavki za 2020. godinu na svojoj internet stranici. Uvidom u realizovane postupke opštine Bileća za 2020. godinu na Portalu JN, može se primjetiti da opština u 2020. godini nije još uvijek provela niti jedan postupak mimo onih iz Poglavlja V Zakona koji služe za dodjelu ugovora male vrijednosti, pa bi neobjavljivanje plana mogla pravdati tom činjenicom ukoliko i do kraja godine nastavi isključivo sa provođenjem ove vrste postupaka. Međutim, u prethodnoj 2019. godini opština je provela 2 otvorena postupka koji se moraju nalaziti u javno objavljenom planu, ali ni za ovu godinu ne postoji objavljen plan javnih nabavki, što može značiti da je opština te postupke provodila u suprotnosti sa članom 17. (1) Zakona o javnim nabavkama.

Pored toga, rok za dostavu ponuda u aktuelnom tenderu je bio svega 8 dana, do 23.10.2020. godine, što nije u skladu sa članom 101, (1)b) ZJN. U pitanju je dakle kontinuirano netransparentno postupanje ugovornog organa koje nije u skladu sa Zakonom.

Vodovod ad Banjaluka naredbu Grada od marta provodi hitno u oktobru

Broj obavještenja: 966-4-2-1050-5-60/20

Dana 30.10.2020. godine Vodovod ad Banjalukazaključio je ugovor sa Eko-bel Laktaši u iznosu od 21.692,78 KM bez PDV-a za nabavku Deratizacije gradske kanalizacione mreže i objekata Vodovoda ad Banajluka, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se hitnost, a kao razlog da je izjavljena žalba u transparentnom postupku.

Napominjemo da je za provođenje pregovaračkog postupka zbog hitnosti potrebno ispuniti kumulativne uslove, između ostalih da postoje događaji nepredvidivi za ugovorni organ i okolnosti kojima se opravdava hitnost ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom, što u ovom slučaju nije ispoštovano, jer žalbeni postupak je predviđen ZJN-om i svakako se treba predvidjeti da je moguće da neko od ponuđača uloži žalbu na bilo koju fazu postupka, te je navaku bilo potrebno pokrenuti blagovremeno.