Za Elektroprivredu RS nema krize (bez viskija i jagnjetine)

logo-red

Elektroprivreda RS, matično preduzeće a.d. Trebinje raspisalo je 29. aprila otvoreni postupak za nabavku Roba za potrebe Restorana MH ERS-a u Trebinju i bifea MH ERS-a u Banja Luci. Procijenjena vrijednost nabavke je 158.000,00 KM bez PDV-a (184.860,00 KM sa porezom), podijeljena je na 10 lotova, a predviđen je okvirni sporazum za svaki lot na 12 mjeseci (obavještenje o nabavci broj 385-1-1-119-3-41/20).

Za restoran u Trebinju je, pored ostalog, predviđeno 400 boca crvenog vina sastava vranac sa geografskog lokaliteta region Trebinje, proizvođača “Podrumi manastira Tvrdoš” ili ekvivalent, 400 boca bijelog vina sortnog sastava žilavka, sa istog geografskog lokaliteta i proizvođača kao i prethodno (ili ekvivalent koji očito ne postoji, kao ni za ostale stavke navedene u nastavku teksta). Tu je i po 80 boca viskija “Johnnie Walker – Red Label” i “Ballantine’s” (Škotska ili ekvivalent) i 50 boca “Chivas Regal 12” (ili ekvivalent), a tu je i “Viljamovka” proizvođača “Takovo” Srbija ili ekvivalenti drugi napici. Od hrane je zanimljivo pomenuti hobotnicu, oradu, brancin, losos, dimljeni šaran, pastrmku, kao i jagnjetinu pečenu na ražnju, teletinu ispod sača, pršut prve klase itd.

Za bife u Banja Luci su potrebna razna vina proizvođača “13 jul” ili njihov “ekvivalent”, 30 boca “Chivas Regal 12”, 6 boca “Jack Daniels” i 70 boca viskija “Johnnie Walker – Red Label” ili njihovi nepostojeći ekvivalenti.

Prošle je godine, kada nije bilo dodatne ekonomske krize prouzrokovane pandemijom virusa corona, istoimeni tender u momentu raspisivanja vrijedio 6.000,00 KM manje nego ovogodišnji, odnosno 152.000,00 KM bez PDV-a (također uz sklapanje okvirnog sporazuma). Tada se za Trebinje nabavljalo “svega” 20 boca viskija “Chivas Regal 12”, i po 40 boca “Johnnie Walker – Red Label” i “Ballantine’s”, naravno uz prateće hobotnice, orade, brancine, teletine i jagnjetine, dok je za Banja Luku bilo namijenjeno istih 30 boca viskija “Chivas Regal 12”, 70 boca “Johnnie Walker – Red Label”, 6 boca “Jack Daniels” uz ostala pića i napitke (ili ekvivalente).

Ne zna ni šta, ni zašto, ni koliko….a provodi javnu nabavku IT opreme

silhouette-of-man-entering-dark-room-with-bright-vector-14949690

ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ je raspisao otvoreni postupak javne nabavke informatičke i komunikacione opreme sa procjenjenom vrijednošću od 60.000,00 KM (bez PDV-a). Radi se o nabavci računara,  periferne računarske opreme, printera i plotera, telefonske opreme, opreme za videonadzor, te „druge“ informatičke i komunikacione opreme.

Ono što je ovdje interesantno je činjenica da nije jasno definisan predmet javne nabavke iako se radi o robama koje se jasno mogu definisati na način da potencijalni ponuđači znaju šta i koliko se namjerava nabaviti od strane ovog ugovornog organa. Stoga je u okviru ove nabavke predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma u kojem nisu predviđeni svi uslovi. Ovo podrazumjeva da u momentu zaključivanja okvirnog sporazuma, ugovorni organ ne zna kada će mu trebati predmet nabavke, koliko će mu trebati, i po kojoj cijeni. Međutim, ovaj postupak se provodi obično kod roba i usluga robama čije cijene se često mijenjaju, pa se stoga vrši mini-tenderisanje unutar okvirnog sporazuma. A to svakako nije slučaj sa računarima, printerima, telefonskom opremom i videonadzorom. Stoga je narušen član 18. Zakona o javnim nabavkama koji navodi da se „postupak javne nabavke pokreće donošenjem odluke ili rješenja u pisanom obliku koje obavezno sadržizakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke; predmet javne nabavke; procijenjenu vrijednost javne nabavke; podatke o izvoru – načinu finansiranja; te vrstu postupka javne nabavke“.

Ovako definisana nabavka implicitno ukazuje da ugovorni organ ima na raspolaganju oko 70.000 KM za nabavku informatičke i komunikacione opreme ali nije siguran za šta, za koje namjene, te koliko je toga potrebno. U vremenu postojeće krize prouzrokovane pandemijom COVID-19, ovo je u najmanju ruku neodgovorno ponašanje i rasipanje javnih sredstava u moru drugih, prioritetnijih, potreba. #ćiribućiriba

Institut za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ne može bez održavanja NIBIS-a

coding

Zavod za javno zdravstvo Kantona sarajeva je objavio konkurentski zahtjev za održavanja postojećeg poslovno informacionog sistema NIBIS na period od 12 mjeseci sa procjenjenom vrijednošću od 9.600,00 KM (bez PDV-a). Čini se da je ovo „urgentna“ nabavka ove institucije u vremenu pandemije COVID-19 iako je evidentno da se ista mogla realizovati i nakon što se situacija malo smiri.

Ono što „zabrinjava“ je činjenica da je ovom nabavkom narušen princip nediskriminacije i jednakog tretmana jer je ista namjenjena firmi koja je i uvela ovaj poslovni informacioni sistem u sam Zavod. Tako se u okviru tehničkih i profesionalnih zahtjeva za ponuđače navodi da je potrebna „Izjava ponuđača da ima ovlašten pristup izvornom kodu (source code-u) postojećeg poslovno informacionog sistema NIBIS koji se koristi u Zavodu za javno zdravstvo KS,odnosno da može izvršiti nadogradnju i održavanje navedenog sistema bez narušavanja Zakona o autorskim pravima“. To znači da je nabavka namjenjena firmi Next-Vision, koja je ujedno i instalirala ovaj poslovni informacioni sistem u sam Zavod u 2019. godini. Inače, NIBIS je skraćenica od NextVision Business Information System, te predstavlja njihov proizvod za koji niko drugi nema ovlašteni pristup izvornom kodu (source code-u).

Detaljnija analiza ukazuje i to da se još najmanje dva značajna ugovorna organa koriste ovaj „ekskluzivni softver“, gdje im usluge održavanja i nadogradnje pruža firma NextVision. Radi se o BH Poštama i Finansijsko-informatičkoj agenciji FIA.#ćiribućiriba

Lokalne poslove ne ometa ni aktuelna ekonomska kriza, niti nadolazeći izbori

rsz_shutterstock_218496451

JP Regionalna deponija Doboj d.o.o. je raspisao otvoreni postupak nabavke redovnog održavanja odlagališta komunalnog otpada sa procjenjenom vrijednošću od 277.000,00 KM (bez PDV-a). Predviđeno je zaključivanje okvirnog sporazuma na 12 mjeseci a radi se o poslu rada buldožera i rovokopača, te nabavki i dovozu prekrivke, održavanju pristupnog puta, te nabavci betona za pojedine potrebe deponije.

Ono što je svakao interesantno je činjenica da se radi o „ustaljenom“ poslu između ugovornog organa i jednog ponuđača u posljednjih 5 godina, prema podacima sa portala javnih nabavki. Naime, imajući u vidu pojedine „diskriminatorne uslove“ kao što je „iskustvo u održavanju deponije komunalnog otpada, najmanje dva ugovora u poslednje tri godine“,  te uslovi koji su u direktnoj vezi sa djelatnošću ponuđača „licenca za izvođenje radova u niskogradnji i licencu za upravljanje otpadom izdatu od resornog ministarstva“, vidljivo je da je posao namjenjen firmi Josipović d.o.o. iz Doboja. Interesantan je i zahtjev u okviru tenderske dokumentacije da „Navedena mehanizacija (buldožer i rovokopač) za sve vrijeme trajanja ugovora (12 mjeseci) mora biti svakodnevno i u operativnom stanju (24 sata na dan) na lokaciji za izvođenje radova (deponija Karabegovac) iako se radi o nabavci 1440 sati rada buldožera i svega 250 sati rada rovokopača“.  Naime, podaci sa portala javnih nabavki ukazuju da se na ovu javnu nabavku uvijek javlja samo ova firma, te da je ponuda uvijek 100% identična procjenjenoj vrijednosti.

Da li će to tako biti i ovaj put, znaće se 18. maja u 12.00 prilikom otvaranja ponuda.#ćiribućiriba

Umjesto da intenzivno prati kršenja ljudskih prava u vrijeme pandemije COVID-19, Ustavni sud Republike Srpske krši Zakon o javnim nabavkama i „namješta“ nabavke

ustavni-sud-RS-tabla

Ustavni sud Republike Srpske je raspisao otvoreni postupak nabavke radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske sa procjenjenom vrijednošću od 5.085.470,00 (bez PDV-a).I dok bi ova institucija trebala da se intenzivno u ovo vrijeme bavi narušavanjem ljudskih prava uslijed pojedinih odlukama nadležnih vlasti u vrijeme pandemije COVID-19 , kao u mnogim zemljama svijeta, ova institucija se posvetila „sama sebi“ u cilju provođenja nabavke za izgradnju nove zgrade.

Ono što je dodatno problematično, odnosi se na činjenica da se očigledno radi o nabavci „po mjeri“ za pojedinog ponuđača te se svakako može reći da je njome narušen princip nediskriminacije i jednakog tretmana. To se vidi iz nekoliko zahtjeva za potencijalne ponuđače kako slijedi:

  • Ukupan promet ostvaren u građevinarstvu, za period od 3 (tri) poslednje finansijske godine (2017, 2018 i 2019. godina) u minimalnom iznosu od: 75.000.000,00 KM u tri godine.
  • Uspješno iskustvo na najmanje 2 ugovora za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata visokogradnje iste namjene kao predmet ugovora (zgrade sudova i tužilaštava), za prethodnih 5 (pet) godina računajući od dana objave obavještenja o nabavci za ovu javnu nabavku, minimalne vrijednosti 4.000.000,00 KM svaki. U slučaju da je Ponuđač iskustvo stekao kao član Zajednice ponuđača, iznos radova koji je izveo ponuđač mora biti minimalno 4.000.000,00 KM.
  • Uspješno iskustvo, u periodu za prethodnih 5 (pet) godina računajući od dana objave obavještenja o nabavci za ovu javnu nabavku, u izgradnji minimalno dva objekta iste namjene (zgrade sudova i tužilaštava) korisne površine preko 2.500,00 m2 svaki.
  • Posjedovanje sertifikata koji izdaju nezavisna tijela, a kojim se potvrđuje da ponuđač zadovoljava sljedeće standarde: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i ISO 27001:2013, te
  • Spisak minimalno propisane opreme i sredstava rada potrebnih za izvršenje radova koji su predmet nadmetanja, a koja sadrži minimum sledeću opremu:
  • Postrojenje za proizvodnju betona, minimalnog kapaciteta 100 m3/h, na udaljenosti maksimalno 20 km od lokacije izvođenja radova;
  • Rezervno postrojenje za proizvodnju betona, minimalnog kapaciteta 35 m3/h, na udaljenosti maksimalno 20 km od lokacije izvođenja radova;

Svaki od navedenih „diskriminatornih“ uslova je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama jer čemu promet u posljednje 3 godine od 75 miliona KM za zgradu od 6 miliona koja se namjerava graditi 30 mjeseci. Također, zašto se zahtjeva da ponuđač ima iskustvo u izgradnji zgrada sudova i tužilaštva kao da su one nešto građevinski različite od drugih. Na kraju se svakako može postaviti pitanje čemu navedeni certifikati a posebno zašto se zahtjeva 2 postrojenja za proizvodnju betona, i to na udaljenosti maksimalno 20 km.

Sve navedeno ukazuje da Ustavni sud Republike Srpske „namješta“ ovu nabavku nekome a jedina firma koja ispunajva sve navedene uslove je Integra Inžinjering iz Laktaša. #ćiribućiriba

ZZO USK nabavlja novi namještaj u doba COVID-19 krize

coffee-table-of-cash-money

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je objavio konkuretski zahtjev za nabavku kancelarijskog namještaja sa procijenjenom vrijednošću od 20.000,00 KM bez PDV. Predviđena je nabavka stolica, klupa i fotelja, stolova, polica i ormara, mini kuhinje, te metalnih polica za odlaganje u 4 lota. Ono što je svakako interesantno je činjenica da se od ponuđača traži da u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora izvrši njegovu realizaciju i pored činjenice da je javna nabavka raspisana u vrijeme kada mnogi proizvođači ne rade uslijed pandemije COVID-19, odnosno u vrijeme kada je teško sa preciznošću planirati proizvodnju traženih predmeta, s obzirom da se radi o „namjenskom namještaju“. Također je intresantno i vrijeme kada se ova nabavka provodi jer je sigurno da postoje mnogo „urgentnije stvari“ koje bi se trebalo nabaviti u vrijeme borbe protiv pandemije virusa korona.

Da je ova nabavka možda već nekom „namijenjena“, odnosno da je narušen princip nediskriminacije i jednakog tretmana ukazuju i sami zahtjevi u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti. Tako se od potencijalnih ponuđača traže „Certifikat sa izvještajem o testiranju BAS EN ISO 12947-2:2018 (identičan EN ISO 12947-2:2016 i indentičan ISO 12947-2:2016) za LOT 1, za stavke fotelje i stolice“, te „Certifikat sa izvještajem o testiranju BAS EN 312:2012 (identičan EN 312:2010) i BAS EN 14322:2018 (indentičan EN 14322:2017) za ormare, stolove i police“. #ćiribućiriba

Kratkim rokom za dostavu ponuda za duže praćenje pacijenata

Pozadina

JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske raspisao je 07. aprila 2020. godine tender za nabavku modula i neophodne opreme za praćenje oboljelih od COVID-19, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, procjenjene vrijednosti 44.000,00 bez PDV-a (obavještenje o nabavci broj 1255-7-1-218-3-157/20).  Rok za dostavu ponuda kod ove nabavke bio je svega 9 dana, čime je ugovorni organ prekršio član 101. b)  Zakona o javnim nabavkama, koji propisuje rok od minimalno 10 dana.

Osim što je ovaj ugovorni organ i u prošlosti bio sklon određivanju kraćih rokova za dostavu ponuda od zakonom predviđenih, imao je i vrlo upitne nabavke računarske opreme, a na neke od njih smo i ranije upozoravali.

Jedna od takvih nabavki je bila nabavka usluga radi interventnog održavanja mrežne i serverske opreme sa backup lokacijom, procjenjene vrijednosti 280.000,00 KM bez PDV-a, objavljena 24.10.2019. godine (obavještenje o nabavci broj 1255-1-2-880-3-376/19). Kvalifikacioni uslovi u dijelu koji se odnosi na tehničku i profesionalnu sposobnost u ovoj tenderskoj dokumentaciji, odnosno traženi certifikati i standardi o kojima smo već više puta pisali, ukazivali su da će tender dobiti firma Prointer ITSS. Tako je i bilo, ugovor je sklopljen sa ovom firmom koja je bila i jedini ponuđač, na iznos od 279.840,00 KM ili 327.412,80 KM sa porezom.

Ova je kompanija od UKC RS dobila i ugovor za nabavku informatičke opreme objavljen 30.10.2019., procjenjene vrijednosti 250.000,00 KM bez PDV-a, dostavivši ponudu ponovo kao jedini ponuđač, sa cijenom od 249.913,88 KM sa PDV-om.

Ukupno je, prema Portalu JN, UKC RS sa firmom Prointer ITSS sklopio 17 ugovora, od kojih je najvrijedniji bio onaj od 19.09.2017. na iznos od 1.999.980,73 tj. 2.339.977,45 KM sa PDV-om.

Još jedna od upitnih nabavki ovog ugovornog organa odnosila se na usluge iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu UKC RS od 06.09.2019. godine, procjenjene vrijednosti od čak 890.000,00 KM bez PDV-a.

Ovaj je dvogodišnji ugovor dodjeljen firmi Računari d.o.o. iz  Banja Luke, koji je bio jedini ponuđač, na ponuđenu vrijednost 865.632,00 KM bez PDV-a odnosno 1.012.789,44 KM sa PDV-om.

Kada pogledamo samo ove podatke, možemo sa žaljenjem konstatovati da je šteta što ova silna oprema i prateći softveri ne liječe virus Covid – 19 ili ga bar preveniraju, te da je prava sreća da su građani trenutno odgovorniji po pitanju sopstvenog zdravlja nego što su to godinama unazad bile neke od javnih zdravstvenih ustanova. #ćiribućiriba

Da li bi pomjeranje izbora uticalo na manja izdvajanja na „nesvrsishodne“ javne nabavke, odnosno više raspoloživog novca za saniranje krize uslijed pandemije?!

izbori-bih-glasanje-izborni-zakon

Centralna izborna komisija BiH je zatražila od Parlamentarne skupštine BiH donošenje dopuna Izbornog zakona BiH kojima bi se, zbog stanja uzrokovanog epidemijom virusa korona, odgodilo raspisivanje i održavanje izbora.To je svakako stvar koja bi u najmanju ruku dovela u normalnije okvire potrošnju za „nesvrsishodne“ javne nabavke koje su redovna pojava u predizbornim periodima u godinama kada se održavaju izbori.

Koliko su izbori značajni govori i činjenica da se u „izbornim“ godinama izdvajaju značajno viša sredstva za javne nabavke, nego u godinama poslije izbora. Prema zvaničnim podacima, posmatrajući izdvajanja u periodu od 2012. do 2018., vidljivo je da je svake izborne godine dolazilo do povećanja izdvajanja za javne nabavke (godine 2016. i 2018.), dok bi se nakon održanih izbora desio određeni pad izdvajanja u odnosu na prethodnu godinu (godine 2013, 2015. i 2017.).

Ch

Da je situacija takva, svjedoče i mnogobrojne aktuelne nabavke unaprijeđenja lokalne putne i komunalne infrastrukture, saniranja poslovnih objekata, unaprijeđenja javne rasvjete, održavanja zelenila i slično u trenutnoj situaciji u kojoj se zemlja bori sa pandemijom virusa COVID-19 i potrebom da se prvenstveno svi fokusiraju na socio-ekonomsku situaciju u narednih 6 mjeseci, ako ne i više. U javnosti se mnogo govori o otpisima dugova privredinicima i pojedincima, finansijskoj pomoći, mogućim zaduživanjem države za povećanje krize, ali niko u obzir ne uzima mogućnost „ušteda u javnim nabavkama“ kao izvor za pokrivanje gubitaka kojim bi se prevazišla kriza. Tako bi recimo „uštede“ od 10% na svim javnim nabavkama, prvenstveno „nesvrsishodnim“, dovelo do oko 300 miliona konvertibilnih maraka koje su na raspolaganju kod ugovornih organa i koji bi mogli biti značajno sredstvo za borbu protiv najavljene krize prouzrokovane pandemijom. #ćiribućiriba

Korona se desila… ali i adekvatan odgovor ZZO Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo

zavod_zdravstvenog_osiguranja_pio_mio_zgrada_rsa3

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u narednih 15 dana mora pripremiti rebalans budžeta i uskladiti ga sa stvarnim potrebama koje su se javile u vrijeme koronavirusa. Zaključak je to Skupštine KS koja je održana 23. marta 2020. godine. Upravo to predstavlja jedan od najvažnijih sistemskih odgovora na sve rastuće probleme u vezi sa trenutnom pandemijom.

Zastupnici su usvojili i zaključak kojim su naložili Zavodu da odmah iz tekućih rezervi prebaci 8.000.000 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme, koja u ovom trenutku nedostaje. To će svakako zahtijevati i izmjene u Planu nabavki, no najvažnije je da se ovom problemu pristupa planski i transparentno,kako se ne bi desili propusti i nepravilnosti u ova teška vremena. Prema riječima direktora Zavoda „finansijski plan Zavoda (a time i plan nabavki) je pravljen u idealnim uslovima, ali okolnosti su se posljednih mjesec dana promijenile i najvjerovatnije ćemo suspendovati neke od troškova.“ Upravo je to način na koji se odgovorno upravlja raspoloživim sredstvima u doba pandemije s ciljem zadovoljavanja potreba samih građana u novonastaloj situaciji. Međutim, nisu sve ustanove i institucije odgovorne kao ZZO Kantona Sarajevo, o čemu svjedoči neodustajanje od prethodno definisanih nabavki koje sada trenutno ne predstavljaju prioritet, a za šta se izdvajaju stotine hiljada, pa i milioni konvertibilnih maraka. #ćiribućiriba

Zaduživanje Puteva RS od 200 miliona KM– prioritet Vlade RSza vrijeme pandemije?!

 

jp_putevi_rs

Dana 24. marta 2020. godine, JP Putevi Republike Srpske su objaviliotvoreni postupak nabavke kreditnih sredstava u iznosu od 200 miliona KM za finansiranje investicionih ulaganja sa procijenjenom vrijednošću od 22.000.000 KM (bez PDV-a). Ova nabavka je pokrenuta Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-033/20, a na osnovu funkcije skupštine ovog javnog preduzeća. Treba istaći da je Vlada RS puni garant za uzimanje ovog kredita.

Nekoliko stvari je u najmanju ruku „kontroverzno“ kada je u pitanju ova nabavka. Radi se prvenstveno o jako velikom zaduženju bez razmatranja istog od strane Narodne skupštine RS, što je postalo skoro pa pravilo.  Također, prema uslovima koji su definisani (Kamatna stopa do 3%, grejs period od 2 godine, 7 godina za otplatu, uključujući grejs period, te iznos od 200 miliona KM), čak se može vidjeti da ni procijenjena vrijednost nabavke nije urađena adekvatno jer ona po navedenim uslovima iznosi oko 23.3 miliona KM (bez PDV-a), odnosno 27.250.000,00 (sa PDV-om).

Također je interesantna činjenica da je Vlada Republike Srpske ovu nabavku odobrila preduzeću JP „Putevi Republike Srpske“, iako za proteklih 6 godina nije provedena finansijska revizija ovog subjekta od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske,dok je revizija iz 2014. godine (koja se odnosila na podatke za 2013. godinu) dobila negativno revizorsko mišljenje.

Interesantna je i činjenica da se ovo kreditno zaduženje namjeravalo realizovati u sklopu kredita od Svjetske banke, te je još tokom oktobra 2019. godine isticano da Svjetska banka namjerava da finansira rehabilitaciju puteva u Republici Srpskoj (izvor: http://biznis.ba/svjetska-banka-finansira-rehabilitaciju-puteva-i-zeljeznica-u-rs/). Međutim, nije jasno zbog čega je Svjetska banka odustala od finansiranja navedenih potreba Puteva RS.

Na kraju, najporažavajuća činjenica se odnosi na okolnosti u okviru kojih se provodi navedena nabavka. I dok Vlada RS svakodnevno nastoji da „namakne“ nedostajuća sredstva za borbu protiv pandemije virusa korona, te negativnih posljedica ove pojave po čitav ekonomski prostor Republike Srpske, istovremeno se  Putevi RS zadužuju bez da se navodi jasna namjena za utrošak ovih sredstava u narednom periodu. Naznake postoje, ali one nisu dovoljne da bi se trebao realizovati jedan ovakav angažman, naročito u vrijeme kada se planiraju zaduženja za druge, mnogo urgentnije namjene. Stoga svakako nije jasno zašto Vlada RS nije povukla navedenu odluku iako je imala čak skoro 10 dana od prvog sastanka za definisanje anti-kriznih ekonomskih mjera prouzrokovanih virusom korona. A jedna od mjera bi svakako trebala da se odnosi na pažljivo upravljanje raspoloživim „kreditnim potencijalnom“ Republike Srpske u nadolazećim vremenima.

Stiče se utisak da se navedeni kredit nastoji ponovo iskoristiti u svrhe predizbornog asfaltiranja i dobijanja lokalnih izbora koji su predviđeni za oktobar 2020. godine. „Korona je tu, ali će i proći, a vlast je vlast i teško je se odreći“ rekao bi neko sa većom dozom poetike ili patetike. #ćiribućiriba