U samo dva dana nova četiri ugovora

U sedmici nakon provedenih lokalnih izbora, u samo dva dana 18.-20.11.2020. godine u kojoj je u Gradu Banja Luci za mjesto Gradonačelnika pobijedio kandidat opozicije, ugovorni organ Grad Banja Luka objavio je četiri obavještenja o dodjeli ugovora, nakon provedenih pregovaračkih postupaka bez objave, i to:

  1. Broj obavještenja: 320-4-3-394-5-294/20

Dana 16.11.2020. godine Grad Banja Luka zaključio je ugovor sa Građenje Đurić Banja Luka u iznosu od 16.889,00 KM bez PDV-a za nabavku Izvođenja dodatnih radova na izgradnji ograde oko magacinskog prostora, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se nepredviđene okolnosti,a kao razlog: „Uslijed nepredviđenih okolnosti utvrđeno je da je neophodno izvršiti dodatne i nepredviđene radove koji su se pojavili, te se za predmetni postupak predviđa provođenje pregovaračkog postupka javne nabavke“.

Osnovni ugovor potpisan je 14.10.2019. godine u iznosu od 86.000, 00 KM, te sama utvrđena vrijednost ugovora za dodatne radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od blizu granično dozvoljenih do 20% govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali, nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama. Također nisu obrazloženi ni drugi kumulativni uslovi koji moraju biti ispunjeni, da bi se primijenio ovaj netransparentni postupak, kao što su nepredviđene okolnosti, neophodnost dodatnih radova, kao i zbog čega se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora.

  • Broj obavještenja: 320-4-3-393-5-293/20

Dana 10.11.2020. godine Grad Banja Luka zaključio je ugovor sa Tekton doo Banja Luka u iznosu od 35.999,30 KM bez PDV-a za nabavku Izvođenja dodatnih radova i nepredviđenih radova na izgradnji montažno – demontažnog objekta namjene magacinskog prostora – nadstrešnice privremenog karaktera, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se nepredviđene okolnosti,a kao razlog: „Ugovor sa predmetom izvođenja radova na izgradnji montažno-demontažnog objekta namjene magacinskog prostora- nadstrešnice (privremenog karaktera) je zaključen između Grada Banja Luka i dobavljača “Tekton” d.o.o. Banja Luka. Tokom izvođenja radova po ovom ugovoru, pojavila se potreba za izvođenjem dodatnih i nepredviđenih radova koji su predmet ovog postupka javne nabavke.“.

Osnovni ugovor potpisan je 14.02.2019. godine u iznosu od 577.800,06 KM. U obrazloženju nisu navedeni kumulativni uslovi koji moraju biti ispunjeni, da bi se primijenio ovaj netransparentni postupak, kao što su nepredviđene okolnosti, neophodnost dodatnih radova, kao i zbog čega se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora.

  • Broj obavještenja: 320-4-3-394-5-294/20

Dana 12.11.2020. godine Grad Banja Luka zaključio je ugovor sa Eko-bel doo Laktaši u iznosu od 105.970,00 KM bez PDV-a za nabavku usluga Opšte dezinfekcije zatvorenenih objekata Gradskih javnih ustanova i drugih objekata, otvorenih javnih površina, prostorija zajednica etažnih vlasnika i nabavka dezinfikacionih sredstava, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se hitnost,a kao razlog: „Krajnja hitnost zbog pandemije prouzrokovane korona virusom.“.

Napominjemo da je za provođenje pregovaračkog postupka zbog hitnosti potrebno ispuniti kumulativne uslove, između ostalih da postoje događaji nepredvidivi za ugovorni organ i okolnosti kojima se opravdava hitnost ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom, što u ovom slučaju nije ispoštovano, jer pandemija traje od marta, dakle više od 8 mjeseci, od provođenja ovog pregovaračkog postupka, tako da nije nešto što se nije moglo predvidjeti da se ne bi mogao provesti odgovarajući transparentan postupak.

  • Broj obavještenja: 320-4-2-399-5-298/20

Dana 17.11.2020. godine Grad Banja Luka zaključio je ugovor sa JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci u iznosu od 41.653,85 KM bez PDV-a za nabavku Dezinfekcije objekata JZU Doma zdravlja, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se hitnost, a kao razlog: „Zbog pandemije virusa korona, neophodno je u što kraćem roku izvršiti dezinfekciju objekata JZU “DOM ZDRAVLJA” Banja Luka. Time su se stekli uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci“.

Pored toga što je malo neobično da Grad Banjaluka angažuje JZU Dom zdravlja da dezinfikuje sam sebe, napominjemo da je za provođenje pregovaračkog postupka zbog hitnosti potrebno ispuniti kumulativne uslove, između ostalih da postoje događaji nepredvidivi za ugovorni organ i okolnosti kojima se opravdava hitnost ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom, što u ovom slučaju nije ispoštovano, jer pandemija traje od marta, dakle više od 8 mjeseci, od provođenja ovog pregovaračkog postupka, tako da nije nešto što se nije moglo predvidjeti da se ne bi mogao provesti odgovarajući transparentan postupak.